Menu
Monitoren én Triple Aim onlosmakelijk met elkaar verbonden

Monitoren én Triple Aim onlosmakelijk met elkaar verbonden

Robuust hanteert binnen de programma’s een regionale populatiegerichte aanpak met als doel de gezondheid van die populatie en de kwaliteit van zorg te verbeteren en de kosten te beheersen. Vragen die we daarbij geregeld stellen: zijn we met elkaar op de goede weg? Of moeten we bijsturen om de gestelde doelen te behalen? Zo ja, hoe en waar moeten we dan bijsturen? Door monitoring op gezondheid, kwaliteit en kosten krijgen we beter zicht op werkelijke knelpunten in de regio, op de populatie, de realisatie van de gewenste verandering en op de effecten van de (interventies binnen) programma’s. Robuuster Annet Joustra, kennismanager en specialist op het gebied van monitoring, geeft een inkijkje in de wereld van monitoring.

"Monitoring vraagt in eerste instantie vertrouwen hebben in elkaar. Lef hebben om inzichtelijk te maken of we wel of niet de juiste interventies doen om de gewenste doelen te behalen. Bespreekbaar maken wat we wel en niet goed doen, zonder waardeoordelen of iemand wel of niet functioneert. Het gaat bij monitoring om een omgeving creëren waar we samen leren om veranderingen tot stand te brengen. Dat klinkt zo vanzelfsprekend. De werkelijkheid is vaak iets weerbarstiger. Veelal zie je bij mensen, zeker in het begin terughoudendheid en onwennigheid. Hoe pak je monitoring aan? Wat moet ik dan meten? Welke data hebben we nodig? Hoe introduceer ik dit proces bij de medewerkers? Word ik nu afgerekend als blijkt dat mijn werk anders moet? Gebleken is door een juiste analyse, door te doen en met elkaar de gegevens te bespreken, dat het vertrouwen en inzicht voor het monitoren groeien.

Monitoring en Triple Aim
Triple Aim is een data gedreven gedachtengoed. Ieder programma zou moeten starten met een analyse van de populatie om knelpunten en risico’s in de regio zichtbaar te maken. De populatie kan in kaart worden gebracht met de ROS-Wijkscan en met regionale cijfers en informatie van de partners die bij de programma’s betrokken zijn. De analyse hiervan geeft een richting aan; welke populatie heeft een hoog risico?

Op basis hiervan kan vervolgens ingezoomd worden op de groep binnen de populatie die het meeste risico loopt en waar verbeteringen de meeste impact zullen hebben. Door met individuele personen van deze populatie het gesprek aan te gaan - en dat kan op allerlei manieren - krijgen we een beeld van wat deze populatie nu echt belangrijk vindt, wat dieperliggende oorzaken zijn en welke interventies daarop aansluiten.

Indicatoren afhankelijk van populatie en doelen
Monitoren valt of staat met het stellen van de juiste prioriteiten en focus. De indicatoren waar je op wilt meten, bepaal je vooraf met elkaar en zijn afhankelijk van de gekozen populatie, te bereiken doelen en resultaten en de beschikbaarheid van cijfers. De tien programma’s van Robuust bestaan uit verschillende populaties en doelstellingen met bijbehorende projecten en interventies. Het is dan ook niet vreemd dat per programma andere indicatoren worden gemeten.

Meten is weten en anticiperen
Meten is niet alleen nodig aan het begin en het einde van het project, maar vooral ook tussendoor en het liefst continu. Tussentijdse feedback biedt continu inzicht in de effectiviteit van de gekozen interventies en hun bijdrage aan de gewenste resultaten. Heeft wat we doen wel het gewenste effect? Zijn we op de goede weg naar het eindresultaat? Door met elkaar de impact te bekijken en samen hiervan te leren, kan gerichter de next step in het proces worden bepaald.

En nu terug naar de realiteit
Bovenstaande is het ideale plaatje om met Triple Aim aan de slag te gaan. In de regio’s wordt vaak met programma’s aangesloten bij bestaande samenwerkingsverbanden die al in een bepaald proces en energie met elkaar zitten. Dit resulteert soms in een andere populatie dan idealiter op basis van de ideale analyse gekozen zou worden. Is dat erg? Nee, we weten allemaal dat dynamiek en de juiste energie in een regio een belangrijke factor is in het slagen van een systeemverandering. Dat geldt ook voor Triple Aim en de werkwijze van Robuust. Zonder de juiste energie bereiken we niets! Het meten is weten principe blijft te allen tijde overeind staan: data gedreven vanaf de start, zodat we weten waar we staan in het bereiken van de gewenste resultaten en waar (bij)sturing nodig is."

Publicatiedatum: 27 juni 2016
Categorie: Populatiemanagement, Triple Aim
Terug