Menu
Terugblik NCVGZ-congres: werelden verbinden van gezondheid & sociaal domein

Terugblik NCVGZ-congres: werelden verbinden van gezondheid & sociaal domein

Werelden verbinden. Dat was dit jaar het thema van het Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) op 6 en 7 april in Rotterdam. Het congres beoogt hét platform te zijn waar vernieuwende en verschillende ideeën en invalshoeken samenkomen en worden uitgewisseld. Een aantal ROS’en droeg inhoudelijk bij aan het programma met twee workshops over innovatieve onderwerpen. Een verslag.

Burgers worden aangemoedigd om hun gezondheid in eigen hand te nemen. Gemeenten, zorgaanbieders en andere (lokale) partijen doen veel om dat te ondersteunen, maar bestaande regels en de praktijk maken het soms lastig. Tijdens dit tweedaagse congres werden muren geslecht en werelden met elkaar verbonden via tal van presentaties en interactieve workshops. “Spannend om hier vanuit de programma’s en initiatieven namens de ROS’en ook workshops te houden! En leuk en inspirerend om zoveel diverse professionals te ontmoeten die ook met die verbinding bezig zijn!”, geeft specialist en adviseur van Robuust Annet Joustra aan.

Congresdag 1: Verbinding gezondheid & sociale domein
De eerste dag van het congres startte met het woord geven aan burgers. Over hun gezondheid, geluk en zorg voor medewijkbewoners en de betekenis daarvan voor hun dagelijkse leven. Daarna schetsten een zestal gemeenten en diverse lokale partijen hoe zij gezondheid en het sociale domein hebben verbonden.

ROS Workshop: Werelden verbinden in de wijk? Tips and trics vanuit de methode 'data-dialoog-doen'!
Jantien Heideman, Annet Joustra, Karin Neeleman en Frank Benne verzorgden namens de drie ROS’en OOGG, Robuust en Caransscoop, vanuit de gezamenlijke samenwerking Coöperatieve Basiszorg in de Buurt (CBB), een workshop over de methode ‘data, dialoog, doen’. Om zo een brug te slaan tussen zelf- en samenredzaamheid, preventie, welzijn en zorg. Bij de start van de workshop werd een korte film getoond over hoe we als ROS’en omgaan met data-dialoog-doen.

Door data uit diverse bronnen te bundelen, ontstaat beter inzicht in de issues en knelpunten in een wijk. Deze data worden besproken met partners uit gezondheid, welzijn en zorg, waardoor een gedeelde urgentie ontstaat. Dit vormt een startpunt voor samenwerking om gezamenlijk verbeteringen en innovaties uit te voeren. In de workshop zijn drie voorbeeldprojecten vanuit onze regio’s met de deelnemers gedeeld, die vervolgens in subgroepen gezamenlijk aan de slag gingen.

In deze workshop werden op enthousiaste wijze vragen en ervaringen gedeeld over het aan de slag gaan met data-dialoog-doen in de eigen regio. Vragen van deelnemers werden in samenspraak met andere aanwezigen beantwoord. Deelnemers aan de workshop kwamen uit diverse domeinen, zoals gemeente, GGD, inspectie, zorgverlening, patiëntenorganisatie, vluchtelingenwerk, opleidingsinstituut en VWS. 

Prijsuitreiking: Machteld Huber meest invloedrijk
In de avond was het tijd voor de bekendmaking van de ‘Meest Invloedrijke Persoon Publieke Gezondheid’. Machteld Huber mocht de prijs in ontvangst nemen. Het was de zesde keer dat de NPHF Federatie voor Gezondheid en GGD GHOR Nederland de verkiezing organiseerden. De winnaar van vorig jaar was Yvonne Vanneste, jeugdarts GGD West-Brabant en projectleider M@ZL.

Machteld Huber zegt op haar website: “Best wel een beetje trots: heel hartelijk dank aan alle stemmers! Nu op naar de implementatie van de thema’s die in onze inventarisatie genoemd zijn: Inspiratie, Tools, Educatie en Onderzoek”. Als ROS’en dragen we hier ons eigen steentje aan bij. 

Congresdag 2: Workshop PlusPraktijken Oostelijk Zuid-Limburg; innovatiekracht ten behoeve van Triple Aim
Vera Op den Drink (Robuust) en Marijn Verburg (HuisartsenOZL) gaven op de tweede congresdag gezamenlijk een workshop over het project ‘PlusPraktijken Oostelijk Zuid-Limburg; innovatiekracht ten behoeve van Triple Aim’.

Pluspraktijken zijn huisartsenpraktijken die binnen de landelijke proeftuin MijnZorg, met hulp van de zorggroep HuisartsenOZL en financiering door zorgverzekeraar CZ, innovatieprojecten oppakken. Het profiel van deze PlusPraktijken sluit aan bij de huisartsenpraktijk van de toekomst. Een praktijk waar patiënten zelf de regie hebben, doelmatig en  doeltreffend worden behandeld en de huisarts de regisseur is van de zorg in de wijk. Het doel is om met de PlusPraktijken een flinke slag te maken in het halen van de Triple Aim doelen: een betere algemene gezondheid en kwalitatief betere zorg tegen lagere kosten.

Na een korte toelichting over de ambitie en aanpak van de proeftuin MijnZorg, is het concept van de Pluspraktijken uitgebreid toegelicht. Met deelnemers is gesproken over toekomstige interventies voor de Pluspraktijken.

De workshop werd bezocht door vertegenwoordigers van zorgaanbieders, verzekeraars, GGD, gemeenten en onderzoekers. De deelnemers waren zeer enthousiast over het concept van de Pluspraktijken en stelden veel vragen over de aanpak, inhoud en financiering. Dat de proeftuin MijnZorg een eerstelijnspluscentrum heeft gerealiseerd mét verschuiving van het budget van ziekenhuis naar de eerste lijn sprak erg tot de verbeelding.

Ook werden ideeën meegegeven voor de toekomst van de Pluspraktijken, zoals:

  • Denk na over de organisatie van de huisartsenpraktijk nu steeds meer e-health beschikbaar komt voor patiënten. Zo gaat men eigen wearables met eigen data meenemen.
  • Zoek (meer)verbinding met het sociale domein. Een intensievere verbinding tussen de PlusPraktijken en de gemeenten is nodig om bijvoorbeeld de wijkgerichte zorg rondom jeugdigen beter te organiseren.

Een discussie vond plaats over de verschuiving van hoogcomplexe naar laagcomplexe zorg. De vraag is of de laagcomplexe zorg daadwerkelijk gaat verschuiven naar de thuissituatie (ontzorgen, zelfverantwoordelijkheid en zelfredzaamheid neemt toe) of dat deze zorg in de huisartsenpraktijk blijft komen maar uitgevoerd gaat worden door een andere specialist dan de huisarts (bijvoorbeeld een Nurse Practitioner, Physician Assistent). En als de beweging van tweedelijnszorg naar de eerste lijn zich doorzet, wordt dan de totale omvang van een huisartsenpraktijk niet groter dan nu? Hoe bereidt een praktijk zich daarop voor?

De workshop werd afgesloten met het advies: blijf voortdurend ontdekken en blijf kleine stappen zetten. Een advies dat mooi aansluit op de kenmerken van de proeftuinaanpak bij MijnZorg

Publicatiedatum: 13 april 2016
Categorie: Proeftuinen, Robuust, Substitutie
Terug