Menu
Triple Aim is een lange termijn aanpak

Triple Aim is een lange termijn aanpak

Triple Aim is een term die in Nederland steeds meer bekend raakt. Het is een lange termijnaanpak, waarbij tegelijkertijd drie resultaten worden nagestreefd. De programmatische aanpak van Robuust hangt nauw samen met werken vanuit de Triple Aim gedachte. Immers, de activiteiten voor de Triple Aim bevinden zich op het snijvlak van gezondheidszorg en sociale domein in de volle breedte. Alle inspanningen die wij doen en programma’s waar wij bij betrokken zijn, baseren wij op de doelstelling van deze werkwijze.

De Triple Aim doelstelling:

  • Het verbeteren van de gezondheid van inwoners
  • Het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg
  • Het verlagen van de kosten

Triple-Aim.png

Unieke elementen
De drie onderdelen van de doelstelling binnen Triple Aim zijn allen even belangrijk. Tegelijkertijd gaat de werkwijze er vanuit dat door het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg ook andere doelstellingen worden gerealiseerd. De aanpak kent een aantal unieke elementen, waardoor een compleet ander speelveld ontstaat:

  • In plaats van onderscheid te maken naar ziekte, doet men dat op risico. Dus is niet de huidige situatie het uitgangspunt, maar een voorspelde situatie in de toekomst. Door die aanpak ontstaan andere populaties waarop interventies ingezet worden .
  • De doelen en behoeften van de patiënt worden centraal gezet: wat vindt u belangrijk? Daarop wordt vervolgens een passende interventie uitgezet. De uitgangspunten van de professionals zijn hiermee van ondergeschikt belang.

Populatiemanagement
Populatiemanagement en Triple Aim zijn, binnen de programma’s waarbij Robuust het programmamanagement verzorgt, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Populatiemanagement betekent dat we uitgaan van vragen en behoeften van een specifieke groep mensen, ofwel een populatie. Hebben we me elkaar de populatie inzichtelijk? Dan pas is het mogelijk om de gevraagde zorg zo efficiënt en effectief mogelijk met elkaar te organiseren voor die bepaalde groep, in relatie tot hun gezondheid.

Populatiegericht werken betekent dat we met elkaar de zorgvragen die leven binnen de populatie kennen en interventies organiseren. Zijn we gezamenlijk bereid om de populatie actief te benaderen en de juiste interventies in te zetten – van preventie tot en met complexe zorgbehoefte – dan kunnen we succesvol werken aan de Triple Aim doelstellingen.

Gedragsverandering
Verandering van ons huidige gezondheidssysteem betekent ook gedragsverandering bij professionals en inwoners. Ten eerste meer patiënt/burgerparticipatie,, daarnaast meer zelfmanagement, meer sturing op goede gezondheid en kwaliteit van zorg. Niet alleen binnen de eerstelijnszorg, maar over domeinen heen. Zorg, welzijn, nulde, eerste en tweede lijn moeten meer dan voorheen met elkaar samenwerken. Dit betekent met elkaar experimenteren en buiten de eigen kaders denken.

Landelijke dekking
Ook het landelijk dekkend ROS-netwerk, waar Robuust deel van uitmaakt, heeft Triple Aim omarmd. Alle deelnemende partijen streven naar resultaten op het gebied van gezondheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg. In de eerst helft van 2016 is een aantal ROS adviseurs gestart met een innovatieklas Triple Aim onder leiding van het JVEI. Met het vergroten van de kennis, kunde en vaardigheden van deze adviseurs over Triple Aim wordt een start gemaakt met het vormen van een netwerk van Triple Aim deskundigen in Nederland.

Bronnen:

Publicatiedatum: 27 juni 2016
Categorie: Populatiemanagement, Triple Aim
Terug