Menu
Zorg én kosten verschuiven van tweede naar eerste lijn

Zorg én kosten verschuiven van tweede naar eerste lijn

De resultaten van PlusPunt MC in MijnZorg

Leidt een anderhalvelijnscentrum tot minder kosten met minimaal gelijkblijvende kwaliteit? Vanuit die gedachten is in 2014 gestart met het project PlusPunt Medisch Centrum binnen het gezondheidsprogramma MijnZorg. Inmiddels kan volmondig antwoord worden gegeven: ja. Binnen PlusPunt is niet alleen de zorg verschoven van de tweede naar de eerste lijn, maar is ook het ziekenhuisbudget afgeroomd. En dat in goed overleg tussen verzekeraar en ziekenhuis (bestuur én medisch-specialistisch bedrijf).

“Het is het resultaat van intensieve regionale samenwerking tussen huisartsen, ziekenhuis, patiëntvertegenwoordigers en de verzekeraar”, legt programmamanager Vera Op den Drink uit. Vanuit Robuust is zij als programmamanager van MijnZorg betrokken bij het project in de Oostelijke Mijnstreek (Zuid-Limburg). “Zover wij weten, zijn wij de eerste regio waar niet alleen de zorg, maar ook het budget verschuift naar de eerste lijn. In sommige trajecten zijn vergelijkbare ontwikkelingen gaande, maar zie je toch dat het budget via een andere weg alsnog in de tweede lijn terechtkomt.”

Een nieuwe manier van denken

Het PlusPunt is gestart met experimenteren op één specialisme. Dit werd in februari 2016 uitgebreid naar vijf. “Het was een lang en leerzaam proces. De betrokkenheid van zowel specialisten als huisartsen is ontzettend belangrijk. Er moet een samenwerking ontstaan waarbij huisartsen een belangrijke rol hebben in het centrum en tegelijkertijd leren van specialisten om op termijn te voorkomen dat patiënten naar de tweede lijn toegaan. Wordt die laatste stap niet gemaakt, dan kun je twijfelen aan de meerwaarde voor de patiënt én de daadwerkelijke kostenbesparing ten opzichte van een klassiek ziekenhuisbezoek.”

Het starten vanuit een regionale businesscase bleek cruciaal. “Daardoor werd vanaf het begin een beroep gedaan op een nieuwe manier van denken. De onafhankelijke begeleiding die we in dit proces hadden en de betrokkenheid van allerlei medewerkers van de partijen vormen achteraf gezien de basis voor de goede samenwerking.”

Kansen zien

Ondanks die goede verstandhouding, zijn er natuurlijk ook verschillen tussen de partijen. “Dat anderhalvelijnszorg kansen biedt, zien alle betrokkenen in. Maar hoe groot die kansen zijn, daarin verschillen partijen van mening. Waar ziekenhuizen voorzichtig zijn in het zien van kansen, zien huisartsen juist maximaal resultaat. Vanuit hun positie in het proces is dat natuurlijk ook niet vreemd. Het eindresultaat is dat er niet altijd vooraf harde keuzes worden gemaakt, maar dat diverse scenario’s in de praktijk worden gebracht en aan de hand van effectmeting de ‘waarheid’ boven tafel komt. We hebben hierbij veel aan de onderzoeksbegeleiding die we krijgen van Maastricht University.”

Innovatie versus bestaande processen

Uitdagingen lagen met name in de procesinrichting. Vera: “Regionale wensen moeten worden vertaald naar inkoopprocessen die slechts een deel van de zorg bestrijken. Zowel de eerstelijnszorg als de tweedelijnszorg heeft zijn eigen kolom binnen het MacroBudgettairKader en in de inkoop door verzekeraars. Anderhalvelijnszorg bestaat hierin niet specifiek. Innovatie passend maken binnen bestaande wet- en regelgeving is dan ook een uitdaging: qua proces en bijbehorend (inkoop)gedrag.”

Wat PlusPunt MC uniek maakt:
  • Nieuwe manier van zorginkoop; inkoop anderhalvelijnszorg leidt tot verlagen van het budget ziekenhuis. Alle partijen zijn het hier principieel over eens en hebben dit samen gerealiseerd.
  • PlusPunt levert niet alleen advies (meekijkconsult), maar ook (diagnostisch) onderzoek en behandeling.
  • Door PlusPunt is zorg in de keten georganiseerd, met kortere afstemminglijnen en betere zorg.
  • Zorg vanuit het PlusPunt valt niet onder het eigen risico van de patiënt (met uitzondering van eerstelijnsdiagnostiek).
  • Bottom-up proces: professionals hebben zelf geïnitieerd welke zorg kan worden verplaatst naar het PlusPunt.
  • Proces is open en transparant; partijen willen graag leren en bijsturen.
  • ‘Samen doen’ staat voorop: het is de samenwerking die heeft gezorgd voor dit resultaat. 

MijnZorg ontwikkelde een filmpje over het PlusPunt.

Publicatiedatum: 12 april 2016
Categorie: Substitutie
Terug