Menu
Op weg naar een vitaal Oostelijk Zuid-Limburg in MijnZorg

Op weg naar een vitaal Oostelijk Zuid-Limburg in MijnZorg

De mijnstreek Oostelijk Zuid-Limburg moet weer vitaal worden. En dat lukt alleen maar met een integrale samenwerking tussen patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Een samenwerking die we met Robuust vormgeven in de proeftuin MijnZorg. Robuuster Michèle van den Bragt is programmamanager van MijnZorg en zet samen met de partners CZ, Zuyderland, Huis voor de Zorg en Huisartsen OZL in op kwalitatief goede gezondheid en zorg én op beheersing van de zorgkosten.

Michèle: “Binnen de regio Oostelijk Zuid-Limburg is er veel bereidheid om de problemen gezamenlijk aan te pakken. De mensen en organisaties kennen elkaar goed en hebben al een jarenlange ervaring in samenwerken. Dit vanuit de gezamenlijk gevoelde urgentie om de leefsituatie en de gezondheid van de inwoners in het gebied te verbeteren. Veel seinen staan nu op rood. En met Robuust en alle samenwerkende partijen gaan we ervoor om deze op groen te zetten. Op het gebied van zorg én welzijn.”

Alle seinen moeten op groen
Halverwege de jaren ’60 luidde Joop den Uyl de sluiting van de mijnen in. De effecten zijn nog altijd voelbaar in Oostelijk Zuid-Limburg (OZL). De mijnsluiting leidde tot een hoge werkeloosheid, een dalende welvaart, de regio werd minder aantrekkelijk als woon- en werkgebied en jongeren trokken weg. De mensen die bleven, zijn bovengemiddeld vaak ouderen en relatief laag opgeleiden.

Dit alles resulteert anno 2017 in een gemiddeld lagere gezondheid, een hogere ziektelast en een daarmee samenhangende hoge zorgconsumptie. Dit terwijl het totaal aantal inwoners van Oostelijk Zuid- Limburg daalt. Evenals het aantal jonge mensen die zorg kunnen leveren.”

“We hebben altijd gezocht naar wat de bewoners van deze regio belangrijk vinden. Hoe beleven zij zorg en welzijn en wat hebben zij nodig om naar tevredenheid te kunnen meedoen in hun eigen omgeving?”, vervolgt Michèle. “We kijken naar de regio met de bril van positieve gezondheid. Met andere woorden: we benaderen gezondheid niet in termen van ziekte, maar veel meer vanuit het fysieke en emotionele vermogen dat mensen hebben om levensuitdagingen aan te gaan en de eigen regie te voeren. Gezondheidszorg gaat namelijk verder dan ziek zijn en zorg. Het draait ook om participeren in de maatschappij. Erbij horen en zinvol zijn voor de samenleving. Die wilskracht proef je heel sterk in Oostelijk Zuid-Limburg.”

De pluspraktijk stimuleert de zelfregie van de patiënt
Michèle: “De eigen kracht die je ziet in de regio, is tegenwoordig mooi vertaald als patient empowerment. Ouderen die langer thuis blijven wonen, ondanks hun complexe zorgvragen bijvoorbeeld. Daarbij kijk je veel meer naar mogelijkheden die mensen hebben dan naar de beperkingen. Om zoiets mogelijk te maken, is het onder andere noodzakelijk dat de eerstelijnszorg in de wijk versterkt wordt. Dit beseften ook verschillende  huisartsenpraktijken en de huisartsengroep in de regio. Zij zijn in actie gekomen en hebben het concept Pluspraktijken ontwikkeld."

Zelfregie van patiënten stimuleren
"Een PlusPraktijk is een grotere huisartsenpraktijk die de zelfregie van patiënten stimuleert, met een doelmatige behandelwijze en een huisarts die tevens regisseur is van de eerstelijnszorg in de wijk. Daarnaast wordt er geëxperimenteerd met bijvoorbeeld nieuwe vormen van gespreksvoering, met 24-uurs bereikbaarheid en met een gezamenlijk inkoopbeleid. Dergelijke zorginnovaties worden ontwikkeld met alle samenwerkingspartijen, waarbij ieders inzet en bijdrage onmisbaar is. De zorginnovaties worden gemonitord en geëvalueerd. Zijn ze geslaagd? Dan worden ze doorgevoerd binnen de andere huisartspraktijken in de regio. Op deze wijze komen waardevolle ontwikkelingen in een stroomversnelling, doordat ze regiobreed worden ingezet. Je kunt de Pluspraktijk dus zien als een proeftuin binnen de proeftuin MijnZorg.”

In de PlusPraktijk worden zorginnovaties uitgeprobeerd, waarna ze snel regiobreed ingezet kunnen worden.

“We geloofden vanaf het begin sterk in de Pluspraktijk en hebben we er vanuit Robuust veel energie ingestoken”, vervolgt Michèle. “Samen met Esther van Engelshoven - de bestuurder van de huisartsengroep - hebben we de wens van de bevlogen huisartsen opgepakt en vormgegeven tot wat het nu is. Met onze gebundelde implementatiekracht is het concept PlusPraktijk maximaal gefaciliteerd en gepromoot bij alle partijen. Met als doel: het stimuleren en samenbrengen van relevante partijen om de praktijken mogelijk te maken. Op dit moment zijn er 14 PlusPraktijken onder de 80 huisartsenpraktijken in de Oostelijke Mijnstreek. Zeker iets om trots op te zijn.”

                         Pluspunt-1.jpg

Het PlusPunt: een slim tussenstation voor zorg

Een ander mooi resultaat van de samenwerking in MijnZorg is het PlusPunt Medisch Centrum. Dit is een anderhalvelijnsvoorziening waar specialisten bepalen of een patiënt doorverwezen moet worden naar het ziekenhuis of naar de huisarts. Volgens Michèle wordt 80% van de patiënten die eerst naar  het ziekenhuis werd doorverwezen, nu door de specialist in het PlusPunt terugverwezen naar de huisarts. “Dit scheelt aanzienlijk in de kosten, terwijl de zorg gerichter en dus sneller is. De PlusPunt-sfeer - meer huisartsenpraktijk dan ziekenhuis - wordt ook als zeer prettig ervaren door de patiënt.”

MijnZorg gaat voor synergie: het geheel is meer dan de som der delen
Voorbeelden zoals de Pluspraktijk en het PlusPunt Medisch Centrum maken MijnZorg uniek. Het zijn hele concrete, tastbare resultaten die zelf ook weer leiden tot nieuwe projecten en interventies. Michèle: "We blijven continu doorontwikkelen. En de inzet van iedere samenwerkingspartner is onmisbaar om succesvol te kunnen zijn. De meerwaarde van Robuust is dat wij vanuit een onafhankelijke positie het belang en de behoeften van elke samenwerkingspartner herkennen en een plek geven in het programma en de uitvoering van projecten. De opdracht van Robuust is dan ook het creëren van synergie in het programma. Want het geheel is meer dan de som der delen", zo besluit Michèle.

Publicatiedatum: 7 maart 2017
Categorie: Proeftuinen
Terug