Menu
VAAM info blijft actueel en beschikbaar via website ROS-Wijkscan

VAAM info blijft actueel en beschikbaar via website ROS-Wijkscan

De VAAM (Vraag Aanbod Analyse Monitor) is vanaf heden beschikbaar via de website www.roswijkscan.nl/vaam. Met de gedetailleerde informatie uit de VAAM kunnen huisartsen, zorggroepen, beleidsmakers, inwoners en opleiders met elkaar in gesprek over een goede afstemming van zorgvragen en zorgaanbod van huisartsenzorg op buurtniveau. De VAAM is ontwikkeld door het NIVEL, samen met de NPCF, het ministerie van VWS en CBB (onderdeel van het ROS-netwerk).

‘Als ROS hebben we een belangrijke rol in het samenbrengen en verbinden van  organisaties uit verschillende domeinen. Hierbij gaat het veelal om het afstemmen van zorgvraag en zorgaanbod.  Voor het maken van de juiste keuzes en afspraken is het daarbij belangrijk om inzicht te hebben in de wensen en behoeften van de bewoners,’ aldus Nicoline van Nieuw Amerongen collega ROS-directeur bij stichting OOGG. ‘De VAAM is een bewezen internetapplicatie die dit afstemmingsproces van zorgvraag en -aanbod ondersteunt door het presenteren van relevante gegevens op buurtniveau. We hebben als ROS’en meer dan eens aangetoond een belangrijke sparringpartner en procesbegeleider te zijn in dit gehele proces van analyseren, interpreteren en implementeren.’

Lokale zorgvraag en -aanbod afstemmen met relevante data
‘De VAAM draagt bij aan de breed gedragen visie van het ROS-netwerk dat een goed georganiseerde regionale gezondheidszorg bijdraagt om bij een toenemende vraag de zorg betaalbaar, van hoge kwaliteit en dichtbij te houden,” aldus Jantien Heideman, landelijk projectleider CBB en ROS-adviseur bij Stichting OOGG. ‘De VAAM is één van de bronnen die ROS-adviseurs gebruiken als ze een beeld willen geven  van de zorgvraag in een regio of wijk. Tezamen met gegevens uit andere bronnen en informatie van de zorgverleners zelf ontstaat een goed beeld op basis waarvan keuzes kunnen worden gemaakt die bijdragen aan de visie die zojuist geschetst werd.
‘Zolang het NIVEL de zorgvraag en aanbodcijfers op wijkniveau genereert zal de VAAM-website een belangrijke rol hebben in het regionaal én landelijk beschikbaar stellen van deze informatie.’ De ROS’en, voor het merendeel verenigd in CBB, blijven de VAAM en andere informatie gebruiken ter ondersteuning van de dagelijkse advies- en begeleidingstrajecten in de steeds weer veranderende wereld van de (eerstelijns)zorg.

Inzicht in de gezondheid van een populatie
Voor de VAAM is een methodiek ontwikkeld om, op basis van de sociaal-demografische samenstelling van een buurt, de vraag naar eerstelijnszorg en de gezondheid van een populatie te schatten. Gegevens uit allerlei bronnen zoals NIVEL Zorgregistraties eerste lijn, het Sociaal en Cultureel Planbureau, ABF en gegevens van het CBS worden bewerkt, geanalyseerd en verrijkt tot schattingen op buurtniveau.

Geschatte zorgvraaggegevens worden op de VAAM getoond voor huisartsenzorg, farmaceutische zorg, fysiotherapie, oefentherapie, diëtetiek, verloskundige zorg en mondzorg. Daarnaast wordt de vraag naar zorg ook uitgesplitst naar ziekteclusters, chronische aandoeningen en voor hulp en verpleging. De laatste uitbreiding van de VAAM betreft gegevens over zorg op huisartsenposten. Hierdoor brengt de VAAM niet alleen de geschatte vraag naar huisartsenzorg op de dag weer, maar ook tijdens avond-, nacht- en weekenduren.

De VAAM beschikbaar daar waar zij nodig is
Linda Flinterman, onderzoeker NIVEL: ‘Met het publiceren van de VAAM via de website www.roswijkscan.nl/vaam wil het NIVEL een bijdrage blijven leveren aan de discussie over een zo goed mogelijke afstemming van het aanbod aan eerstelijnsvoorzieningen op de lokale vraag. Door de koppeling van de VAAM met de ROS-Wijkscan zijn de cijfers beschikbaar daar waar zij nodig zijn, op lokaal niveau waar verschillende tussen partijen uit de (eerstelijns)zorg en het sociaal domein samen de zorg zo goed mogelijk proberen vorm te geven.’


Publicatiedatum: 22 januari 2017
Categorie: Populatiemanagement
Terug