Menu
Data en monitoring: sturen op toegevoegde waarde

Data en monitoring: sturen op toegevoegde waarde

In de zorg vergaren en bewaren we ontzettend veel data. Met die data doen we nog betrekkelijk weinig. Zorgprofessionals hebben wel al een beeld bij welke uitkomsten belangrijk zijn na een zorgtraject. Binnen het gezondheidsprogramma Samendraads bepalen we vanaf de start van een project uitkomstdoelen en daarmee samenhangende meetindicatoren. Want door effectief gebruik van data kunnen we de uitkomsten van zorg verbeteren.

Door: Sandra Adamini

Waarom sturen op basis van impact?

Binnen Samendraads richten we ons op de toegevoegde waarde van de geleverde zorg. Dat ligt voor de hand als je het zo zwart op wit leest, maar in de zorg is het geen gemeengoed. Natuurlijk, we monitoren of de vooraf bepaalde ‘oplossing’ in gang wordt gezet: hebben we een maandelijks multidisciplinair overleg kwetsbare ouderen georganiseerd? Check. Hebben we een zorgpad hartfalen ingericht? Gelukt. Hebben we teleconsultatie gefaciliteerd? Ja. Is de scholing ten behoeve van deskundigheidsbevordering georganiseerd? Afgevinkt.
Zo realiseren we een aantal projectactiviteiten, waarvan we geloven dat die de zorg zouden moeten verbeteren. Om sturing te geven aan dergelijke initiatieven vergaren we meestal informatie die zich laat omschrijven als structuur- en procesindicatoren. Bijvoorbeeld: hoe vaak maken huisartsen gebruik van teleconsultatie? Of: hoeveel huisartsen hebben de scholing voor deskundigheidsbevordering gevolgd? Die informatie is van belang voor de projectleider om zicht te houden op de voortgang en implementatie van het project.

We geven daarmee echter geen antwoord op de vraag of we met deze projectactiviteiten daadwerkelijk verbeteringen in de zorg hebben gerealiseerd. Is met het multidisciplinair overleg de kwaliteit van leven voor kwetsbare ouderen verbeterd? Is het aantal verwijzingen van huisarts naar medisch specialist afgenomen door teleconsultatie? Hebben we met de implementatie van het zorgpad hartfalen een reductie van het aantal opnames op de spoedeisende hulp?

Het is geen gering vraagstuk om de toegevoegde waarde van zorg inzichtelijk te maken. We nemen vaak onvoldoende tijd om de doelstellingen en toegevoegde waarde van een project goed met elkaar te definiëren. Echter, door goed te monitoren kunnen we indien nodig op projecten bijsturen. Wanneer we met een project niet kunnen waarmaken waar we oorspronkelijk in geloofden, stoppen we. En ook dat is geen gemeengoed in de zorg.

Het gebruik van eigen zorgdata

Net als de zorg zelf, zijn ook de brondata verkokerd. Zorgsystemen ‘praten’ slecht met elkaar. We kunnen op dit moment nog geen koppeling maken tussen de data uit bijvoorbeeld het huisarts-, laboratorium-, apotheek- en ziekenhuisinformatiesysteem. Dat laat onverlet dat we de eerste stappen zetten om op basis van eigen registraties uitkomsten te monitoren. Per project bepalen we de databronnen en de dataspecificaties, waarbij we als uitgangssituatie hanteren dat er geen onnodige registratie aan ten grondslag ligt.

Voor de initiatieven die onder Samendraads worden opgezet, vergaren we data als middel om zorgaanbieders helpen te verbeteren. Deze data kunnen zorgverzekeraars ook gebruiken om goede resultaten van zorg te belonen. Data worden dus niet verzameld als doel op zich.

Dataverwerking: dataverzameling, -extractie en -analyse

Voor extracties uit huisarts-, laboratorium- en apotheekinformatiesystemen werken we samen met een erkend regionaal datacentrum (Meetpunt Kwaliteit) waarbij we conform wettelijke eisen werken als het gaat om privacygevoelige gegevens.
Het Business Intelligence Centre (BIC) van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis verzorgt de data-extracties vanuit het ziekenhuis. De resultaten delen we binnen de projecten en het programma, waar relevant in benchmarks met betrokken professionals en waar het afspraken betreft aangaande inkoop met zorgverzekeraars.

Samendraads faciliteert

Om de beweging van projectsturing op toegevoegde waarde van zorg te faciliteren, ondersteunt Samendraads via een gedegen aanpak. We schrijven gezamenlijk een goed projectplan, waarbij we helder verwoorden wat we met elkaar willen realiseren, welke uitkomsten en impact we belangrijk vinden en wat voor interventies daarvoor worden ingezet. Dit projectplan vertalen we naar een meetplan met de te bepalen uitkomstdoelen en daarmee samenhangend de indicatoren waarop we willen meten. Bij de start van een project maakt de projectleider afspraken met onder andere BIC en Meetpunt Kwaliteit voor de data-extractie en -analyse.

Publicatiedatum: 9 maart 2018
Categorie: Data en monitoring, Populatiemanagement
Terug