Menu
Dynamiek door de juiste samenstelling

Dynamiek door de juiste samenstelling

De verschillende proeftuinen en gezondheidsprogramma’s in Zuid-Nederland zijn qua samenstelling en samenwerking vrij divers. Welke samenwerkingsverbanden zijn er binnen programma’s en welke invloed heeft die gekozen samenwerking op de dynamiek van het samenwerkingsverband?

Door: Sandra de Loos

Hoe verschillend de programma’s ook zijn, een gemeenschappelijke deler is dat al deze samenwerkingsverbanden werken aan een duurzame vernieuwing van het zorglandschap. Binnen de zorg, maar ook in samenwerking met andere domeinen of echelons van zorg. Kenmerkend is dat meerdere partijen het programma steunen en uitvoeren. Partijen die regionaal of lokaal actief zijn; soms zelfs met een variatie van provinciaal niveau tot een huisartsenpraktijk. Is dit dan de dynamiek die het gewenste resultaat bereikt? We nemen een duik in de verschillende samenstellingen van de programma’s en het effect daarvan op de samenwerking.

Bevlogen aansturing op bestuurlijk niveau geeft reuring

In de programma’s als MijnZorg, Anders Beter en Goedleven vormen de bestuurders van de betrokken organisaties het hart van de programma-aansturing. Deze bestuurders streven er naar om vanuit een gezamenlijke visie het zorglandschap duurzaam anders in te richten. Door de inzet van bestuurders wordt de drijfveer tot verandering als het ware van bovenaf ingezet.
Met een aantal bevlogen bestuurders geeft dit ook echt reuring in de regio. En die reuring kan aanzetten tot verandering op alle lagen van de (eigen) organisaties. Hiervoor is een aantal randvoorwaarden van essentieel belang, zoals ambassadeurschap van bestuurders, communicatie over gevolgen van deze verandering voor de (direct) betrokkenen in de organisaties en het creëren van draagvlak.

Door de inzet van bestuurders wordt de drijfveer tot verandering als het ware van bovenaf ingezet. Met een aantal bevlogen bestuurders geeft dit ook echt reuring in de regio. En die reuring kan aanzetten tot verandering op alle lagen van de (eigen) organisaties.

De programma’s MijnZorg, Anders Beter en Goedleven worden zeker niet alleen ‘van bovenaf’ bestuurd en gedragen. Juist in de projecten die onderdeel uitmaken van de programma’s, nemen professionals, patiëntvertegenwoordigers of inwoners deel. Denk bijvoorbeeld aan deelname in in werkgroepen, projectgroepen en monitoringgroepen. Tal van professionals, zoals beleidsmedewerkers, huisartsen, apothekers, inkopers en medisch specialisten nemen zelf nadrukkelijk deel aan de voorbereiding, vormgeving en implementatie. Dit alles met de brede scope van het programma en de gemeenschappelijke doelstellingen voor ogen. Voor draagvlak en daadwerkelijke implementatie is deelname van professionals een noodzakelijke voorwaarde.

Dynamiek in de bestuurskamer

De combinatie van professionals en bestuurders zien we ook in Samendraads, een programma in Midden-Brabant waar de zorggroep en het ziekenhuis de spil vormen van het programma. De dynamiek bevindt zich vooral in de bestuurs- en spreekkamer van medisch specialisten en huisartsen.
De programmasturing vindt plaats vanuit het bestuurlijke niveau, echter in de uitvoerende en tactische laag zijn professionals nadrukkelijk betrokken. De professionals hebben een duidelijk adviserende rol in de projecten die Samendraads waardig zijn, de bestuurders kijken vooral naar de randvoorwaarden die voor regionale samenwerking van belang zijn.

Stuurgroep wordt gezien als steungroep

Negen organisaties willen binnen Proeftuin Ruwaard een verandering teweeg brengen. De bestuurders zijn ervan overtuigd dat deze verandering vorm moet krijgen in gezamenlijkheid met professionals, managers en vooral de inwoners. De groep van bestuurders noemt zichzelf dan ook geen stuurgroep, zij vormen de steungroep. Zij zijn bereid om inwoners, professionals en managers de ruimte te geven die nodig is om de veranderingen in te zetten en te borgen. Het steunen bestaat vooral uit het inrichten en vormgeven van de randvoorwaarden die hierbij nodig zijn en verandering mogelijk maken. Communiceren is ook hier een belangrijke factor: de communicatie met en tussen de vier groepen is van essentieel belang om de veranderingen in en door te zetten. Door goed te luisteren en gesprekken met elkaar te voeren, ontstaat begrip voor de knelpunten die (kunnen) ontstaan. Dit is een andere manier van aanpakken, die in plaats van sturend als ondersteunend wordt gezien. In de wijk ontstaat door betrokkenheid van iedereen een positieve sfeer, het geeft dynamiek breder dan de bestuurskamers en de organisaties. De beweging naar een nieuwe inrichting wordt door allen gevoeld en gevoed.

Duurzaam veranderen kent geen vast format

Door de betrokkenheid van de verschillende niveaus in organisaties en waar mogelijk inwoners ontstaat een dynamiek in een regio die op haar beurt weer bijdraagt aan de richting van de beweging die we als programma teweeg willen brengen. Allemaal vanuit de wens het zorglandschap duurzaam in te richten, maar elk met een andere invalshoek. Hier geldt: elke regio is anders en doet het ook anders, maar de gemene deler is het duurzaam veranderen! Kies daarbij voor een samenstelling van partijen en personen waarbij je die dynamiek krijgt die ook echt reuring geeft richting duurzaam veranderen.

Publicatiedatum: 2 februari 2018
Categorie: Populatiemanagement, Proeftuinen, Programmamanagement
Terug