Menu
Gemeente Landerd gaat voor gezond en vitaal Landerd

Gemeente Landerd gaat voor gezond en vitaal Landerd

Logo-standaard-zonder-achtergrond.pngIn de gemeente Landerd werken gemeente, inwoners, professionals, bedrijven en (vrijwilligers)organisaties op gelijk niveau samen aan een vitaal en gezond Landerd. Preventie en positieve gezondheid zijn hierbij uitgangspunten. Onder de noemer Samen Landerd, Samen Beter worden alle initiatieven, passend bij de genoemde ambitie, gebundeld in een Landerdse preventieagenda.

De gemeente wil zich nadrukkelijk opstellen als gelijkwaardig partner. Robuuster Joost Boerenkamp, programmamanager van het programma Samen Landerd, Samen Beter: “De gemeente heeft al geïnvesteerd in het samenbrengen en organiseren van initiatieven samen met inwoners. Dit maakt de stap naar gelijkwaardig partnerschap mogelijk. De wijze waarop we dit realiseren, namelijk via programmatisch creëren, is voor de gemeente nieuw.”

Waarom Samen Landerd, Samen Beter?
In het coalitieakkoord heeft de gemeente Landerd vastgelegd dat zij, vanuit de doe-democratie, een intensieve en langdurige samenwerking wil realiseren ten gunste van een breed en lokaal en samenhangend beleid. Het opgestelde beleidsplan Welzijn, Zorg en Volksgezondheid gaat over drie wetten heen:

  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • de Wet publieke gezondheid (Wpg)
  • de Jeugdwet

Vanuit deze drie wetten zijn drie preventiedoelstellingen benoemd:

  1. Zorgen dat mensen met plezier zo lang en zelfstandig mogelijk in hun dorp kunnen blijven wonen en deelnemen aan de samenleving (Wmo).
  2. Gezondheid bevorderen en chronische ziekten voorkomen door een integrale aanpak in de omgeving waar mensen wonen, werken, leren en leven (Wpg).
  3. Bevorderen van goede ontwikkeling van jeugd tot gezonde en maatschappelijke betrokken burgers door een integrale aanpak in alle omgevingen waar kinderen leven, leren en spelen (Jeugdwet).

Deze doelstellingen zijn sterk met elkaar verbonden en vormen de kern van wat de gemeente Landerd over de beleidsterreinen heen wil doen op het gebied van preventie. Het programma Samen Landerd, Samen Beter geeft hier invulling aan.

"Als programmateam geven we door het proces van programmatisch creëren de bouwstenen om te komen tot een doorleefde Landerdse preventieagenda, vanuit partnerschap. De inhoud ligt volledig in handen van de betrokkenen. Dus hoe straks aan het eind van het jaar de preventieagenda eruit zal zien, dat is nu nog onbekend.”

Bouwen aan gelijkwaardig partnerschap
“Partnerschap ontstaat niet spontaan. Daar moet je bewust en continu aan bouwen. We kunnen in dat proces wel een aantal stappen beschrijven die van belang zijn. Partnerschap begint bij de vrijwilligheid om aan te sluiten. Hiervoor hebben we de twaalf partners persoonlijk benaderd om te zien of zij wilden meebouwen aan de ambitie van de gemeente Landerd en wat zij van belang vonden om te kunnen komen tot gelijkwaardig partnerschap. In de daaropvolgende werksessies hebben we bewust interventies ontwikkeld waarop de partners samen konden onderzoeken en werken aan een gedeeld beeld van de werkelijkheid. Taal en betekenisgeving aan woorden zijn daarbij van groot belang: wat verstaan we gezamenlijk onder positieve gezondheid, preventie en gelijkwaardigheid?

Vervolgens hebben we het prille partnerschap aangezet en inhoudelijk ondersteund om te komen tot keuzes en richting:  wat is onze gezamenlijke ambitie, welke doelen stellen we onszelf daarbij en welke verantwoordelijkheden nemen we op ons om die doelen te verwezenlijken. Omdat consensus niet automatisch aanwezig is werd in deze stap het startende partnerschap voor het eerst ‘getest’ en daarmee ook een stukje meer door eenieder doorleefd.

We hebben er bewust voor gekozen om niet te snel aan te sturen op consensus, omdat dit zou kunnen leiden tot schijnovereenstemmingen die later voor vertraging kunnen zorgen. Ofwel bewust vertragen en ‘spannend houden’, zodat we later kunnen versnellen. Dat is het adagium.”

Gelijkwaardig partnerschap begint bij vier thema’s
“We zijn met zowel de bestuurders als professionals en burgers in gesprek gegaan over welke inhoudelijke thema’s op de agenda zouden moeten komen. Zo krijg je een goed beeld van wat er speelt en wat je samen kunt en moet oppakken. Daarnaast hebben we een data-analyse gedaan voor de regio en een enquête uitgezet bij de partners. Uit al deze informatie hebben de partners de volgende thema’s gekozen om mee aan de slag te gaan:

  • drugsgebruik onder jongeren
  • eenzaamheid onder ouderen ofwel Samen Erbij
  • stress door opvoedingsproblematiek
  • overbelasting bij mantelzorgers onder de noemer mantelzorgers in balans.

“Door het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten rondom thematieken viel op dat men elkaar automatisch opzoekt en elkaar zo beter leert kennen. Wat zeker bijdraagt aan samenwerking, partnerschap en verbondenheid met het programma Samen Landerd, Samen Beter. Wat ook blijkt: de ambitie en bereidwilligheid om samen te vernieuwen en verbeteren is groot!”

Invulling van de gekozen thema’s
“Alle aangesloten organisaties hebben mensen vrijgemaakt om te participeren in de werkgroepen rond deze thema’s. De werkgroepleden hebben, onder begeleiding van het programmateam, eerst zelf de oorzaken en gevolgen van deze thematiek beschreven. Vervolgens is de werkgroep gekoppeld aan de desbetreffende doelgroep en hebben ze gezamenlijk deze oorzaken en gevolgen nogmaals besproken. Deze informatie geeft een mooi breed perspectief op de thematiek.

Vervolgens hebben de groepen ambities en doelen per thema geformuleerd. Ook dit was een (tijds)intensief traject. Het effect is echter groot. Door deze aanpak is er nu samen een doorleefde ambitie, de doelen zijn met elkaar gebouwd en men snapt de samenhang. Door iedereen direct bij het programma te betrekken, krijgen we mensen die willen investeren in het programma in plaats van mensen die aan het einde de oplossingen moeten afnemen.

Niet verrassend is dat tijdens deze gesprekken ook de al bestaande initiatieven aan de orde komen. Er is al best veel binnen Landerd, maar nog beperkt met elkaar verbonden. In de participatieve opzet van dit programma zit automatisch veel ontmoeting. Dat geeft ruimte voor kennismaking, uitwisseling en delen. Dat gaat automatisch. ‘Collateral beauty’ . Daar sturen we niet bewust op, dat gebeurt gewoon als je mensen rondom een ambitie bij elkaar zet. Schitterend!”

Lokale dynamiek brengt diversiteit
Landerd bestaat uit de dorpskernen Reek, Schaijk en Zeeland met elk een eigen dynamiek. Samen Landerd, Samen Beter brengt bewust lokaal uitvoerende mensen bij elkaar, zodat die dynamiek ook in het programma een plek krijgt. Dit maakt deelnemers bewust van het feit dat initiatieven op dorpskernniveau (straks) kunnen verschillen.

crowd-2457732_1920.jpgOp de hoogte blijven?
Kijk voor meer informatie op de website van Samen Landerd, Samen Beter: www.samenlanderd.nl

 

 

Publicatiedatum: 2 mei 2018
Categorie: Inwonerparticipatie, Ouderenzorg, Populatiemanagement, Preventie, Proeftuinen, Programmamanagement
Terug