Menu
Platform GGZ West-Brabant gaat op patiëntreis

Platform GGZ West-Brabant gaat op patiëntreis

In juni 2018 kwamen de leden van het platform GGZ West-Brabant samen om via ‘de reis van de patiënt’ te komen tot gezamenlijke werkdoelen vanuit patiëntperspectief. Deze doelen zijn, naast het uitwisselen van informatie, een belangrijk onderdeel van de werkagenda voor 2019. De werksessie werd begeleid door Robuust op een passende locatie: de Talentenfabriek de Faam. Dit is een ontmoetingsplek voor cliënten, ervaringsdeskundigen en medewerkers van SMO Breda en Fameus.

Naast professionals uit de sectoren zorg en welzijn waren de gemeenten, de zorgverzekeraar, het patiëntbelang en ervaringsdeskundigen aanwezig. In totaal zo’n 25 deelnemers. Na een plenaire inleiding over positieve gezondheid en een toelichting op de methodiek ‘de reis van de patiënt’ werden de deelnemers in drie werkgroepen ingedeeld, ieder met een eigen casus.

Samen werken vanuit patiëntperspectief
'Samen op reis gaan' betekent dat in de werkgroepen de huidige reis in beeld wordt gebracht op basis van de casuïstiek. Vervolgens wordt besproken hoe de reis van de patiënt idealiter had moeten verlopen. Als sluitstuk wordt stilgestaan hoe de reis van de patiënt eruit zou zien als men ernaar kijkt door de bril van Positieve Gezondheid. Het spinnenweb van Positieve Gezondheid geeft houvast bij het in kaart brengen van deze derde reis van de patiënt.

‘De reis van de patiënt’ is besproken via casuïstiek die in zijn uitwerking het sociaal domein, huisartsen, basis GGZ en de specialistische GGZ raakt. Kenmerkend van de casuïstiek is dat deze complex en multidisciplinair is. De focus ligt op processtappen en knelpunten in plaats van op de kwaliteit van de interventies. Vragen die bij deze bespreking horen zijn:

  • Wat zijn de ideale of gewenste processtappen en hoe is de realiteit?
  • Wat halen we uit de casus over het procesverloop, de communicatie en de regie? En welke witte plekken ontdekken we?
  • Is er sprake van een herkenbare insteek op het patiëntbelang?

Per groep gaf de professional, die de casus heeft opgesteld, toelichting en uitleg. Al snel bleek dat er veel vragen zijn. Afhankelijk van het domein waarin een professional werkt, ligt de focus op een specifiek deel van de gezondheid van de betreffende patiënt. Dat gegeven zorgt voor de nodige discussie. Zo benadert een huisarts het vraagstuk vooral met een medische bril, terwijl een maatschappelijk werker zich meer richt op de sociale context.

Eén verhaal, drie uitkomsten
Door de patiëntreizen in beeld te brengen, wordt de wirwar van processtappen, de vraagtekens bij wie de regie ligt, de onduidelijkheid wie de overzicht heeft, wie met wie of wie niet communiceert, snel duidelijk. De inbreng van de ervaringsdeskundigen en patiënten was van grote waarde, doordat zij vanuit eigen ervaringen de hobbels in de reis goed in kaart brachten.

Na een intensief uur werken lag er een indrukwekkende opbrengst. De huidige patiëntreizen zijn op flapovers in beeld gebracht. Daarnaast is de wenselijke reis uitgetekend. Wat opvalt is dat er veel winst te behalen is door:

  • meer samen te werken en niet alleen verwijzen;
  • meer samen te werken aan vroegtijdige interventies;
  • de domeinen van Positieve Gezondheid bewust te hanteren;
  • de samenhang te bespreken met de verschillende betrokken professionals en de patiënt. 

De regievraag die bij hulpverlening een multidisciplinaire aanpak vereisen, zullen we moeten beantwoorden. Een patiënt is erbij gebaat als hij één aanspreekpunt heeft die van de totale reis op de hoogte is. En ook is de communicatie een belangrijk aandachtspunt. Wie communiceert met wie, wanneer, waarover en via welke kanalen?
Door de verbreding van de scope met behulp van het spinnenweb van Positieve Gezondheid is nog veel winst te behalen in het realiseren van cliëntgerichte zorg en  begeleiding.

Aan het Platform GGZ West-Brabant om met deze input hun discussie over de werkdoelen 2019 verder invulling te geven.

Publicatiedatum: 10 juli 2018
Categorie: GGZ, Populatiemanagement, Positieve Gezondheid
Terug