Menu
Regio Roermond kiest voor MALT

Regio Roermond kiest voor MALT

In het Roermondse MALT (Maasniel, Asenray, Leeuwen en Tegelarijeveld) wonen veel (toekomstige) ouderen wiens gezondheidsrisico in de toekomst verder toeneemt, zo voorspelde de Robuust regioverkenning die voorjaar 2018 werd uitgevoerd. De wijk sluit naadloos aan op de ambitie van het Zorgnetwerk Roermond om met preventie in de nulde, eerste en tweede lijn aan de slag te gaan. Met als doel: de mate van kwetsbaarheid van ouderen positief te beïnvloeden. En dus besloot de stuurgroep van het zorgnetwerk om te starten in MALT.

In de regio Roermond neemt het aantal 65-plussers tot en met 2030 fors toe tot 15.000 ouderen, waarvan 3.700 ouderen met een hoog gezondheidsrisico. Vier delen van de regio vielen op toen de regioverkenning specifiek gericht op ouderen werd gepresenteerd, namelijk centrum Roermond, Swalmen, Donderberg en MALT. De stuurgroep koos voor haar eerste programma MALT, bestaande uit de wijken Maasniel, Asenray, Leeuwen en Tegelarijeveld. Als vervolg op de regioverkenning ging het zorgnetwerk onder begeleiding van Robuust met diverse groepen in gesprek over de ervaren knelpunten en oplossingsrichtingen voor de vier buurten. Met als doel: vormgeven van een programma voor ouderen in MALT en input ophalen over op te starten interventies.

uitnodiging-maasniel-5.png

In gesprek met buurtbewoners en professionals

Meer dan 60 burgers en professionals reageerden op bovenstaande uitnodiging en ontmoetten elkaar op 27 augustus in wijkgebouw Tegelarijveld. Zij werden door meerdere sprekers geïnformeerd en geïnspireerd, maar gingen vooral met elkaar in gesprek. Ze bespraken hoe ze zelf graag ouder willen worden en benoemden de knelpunten die ze hierbij voorzien. Die knelpunten vertaalden zij naar acties, voor nu en in de toekomst. De deelnemers werden uitgenodigd over 100 dagen terug te komen en met elkaar te bespreken of afgesproken acties voor de korte termijn direct leiden tot verandering. Lerend ontwikkelen heet dat in Roermond. Daarnaast werden alle acties en bevindingen genoteerd en zijn ze belangrijke input om te komen tot strategische en operationele doelen voor het eerste faseplan programma ouderen.

Tafelgesprek.jpg

Onderzoek naar draagkracht en draaglast

Door de regioverkenning wilde het zorgnetwerk ook meer inzicht in de mate van kwetsbaarheid en veerkracht van 65-plussers in de vier wijken. De werkgroep populatieanalyse - waarin verschillende zorgorganisaties uit Roermond vertegenwoordigd zijn - formuleerde een opdracht voor een onderzoek onder deze groep. Daarnaast kreeg Zorgbelang de opdracht om een onderzoek uit te voeren naar de ervaren mate van gezondheid, kwetsbaarheid, draagkracht en draaglast onder 65-plussers in MALT. Onderdeel van het onderzoek was in kaart brengen op welke onderdelen 65-plussers in de vier buurten behoefte hebben aan ondersteuning:

  • Welke oplossingen zien ze zelf?
  • Wat kunnen ze zelf oppakken en organiseren?
  • En waarbij wensen ze ondersteuning?

De uitkomsten worden eind november tijdens de ‘100 dagen bijeenkomst’ aan buurtbewoners en professionals gepresenteerd.

Dromen en obstakels

Een derde vervolg op de regioverkenning waren twee bijeenkomsten met professionals werkzaam in MALT. Met hen besprak het programmateam van het zorgnetwerk hun dromen voor de wijk, maar ook obstakels die verandering in de weg staan. De uit de buurtbewonersbijeenkomst verkregen input werden vertaald naar voorlopige doelen voor het programma. Ook vroeg het programmateam professionals naar de richting die volgens hen de meeste impact heeft op gezond ouder worden. Het vaakst werden genoemd:

  • Eigen regie
  • Meer voor elkaar betekenen
  • Betere voorzieningen
  • Beter samenwerken

Die richting wordt tijdens de ‘100 dagen bijeenkomst’ getoetst bij buurtbewoners.

Dromen.jpg

In januari van start

Inmiddels hebben als eerst proeve van samenwerking eind oktober twee informatiemarkten plaatsgevonden over 'zo lang mogelijk gezond thuis blijven wonen'. Deze werden bezocht door ruim 70 ouderen uit MALT en leverde veel nieuwe inzichten op voor professionals. De ‘100 dagen bijeenkomst’ staat gepland op dinsdag 27 november 2018. Op basis van al deze informatie vertaalt het programmateam in december alle opgehaalde informatie naar een programmaplan ouderen in MALT. Na goedkeuring door de stuurgroep in januari 2019 kan het zorgnetwerk samen met andere regionale organisaties daadwerkelijk aan de slag in MALT. Activiteiten die worden ingezet, monitort de werkgroep populatieanalyse vanaf de start. Zodat het zorgnetwerk na verloop van tijd kan beoordelen of de gekozen richting ook de gewenste impact heeft.

Meer informatie over de eerste regioverkenning ouderen in regio Roermond

Publicatiedatum: 6 november 2018
Categorie: Data en monitoring, Gebiedsgericht werken, Programmamanagement
Terug