Menu

Ken je populatie via data

Robuust begeleidt gezondheidsprogramma’s die uitgaan van de vragen en behoeften van een populatie en daar proactief op inspelen. Door de behoeften van de gekozen groep mensen centraal te stellen in plaats van het ondersteuningsaanbod, verwachten we dat Triple Aim-doelstellingen eerder worden bereikt. We analyseren  diverse regio’s, van wijk tot gemeente tot regionaal. 

Populatiemanagement
Bij populatiemanagement is de organisatie van zorg en welzijn gericht op de behoeften van een specifieke groep mensen (de populatie). Bijvoorbeeld iedereen ingeschreven bij dezelfde huisarts, mensen met een bepaalde aandoening of inwoners van een wijk. Door het gebruik van data kun je een compleet inzicht krijgen in de vraagstukken binnen een populatie. Op basis van die gegevens kun je veel gerichter oplossingen bedenken om de populatie te ondersteunen.

Data als basis voor samenwerking
“Als we op deze manier naar data kijken, kan data gebruikt worden als stuurinformatie en om de samenwerking in te richten. Het vormt een belangrijk onderdeel van het programmamanagement zoals wij die leveren. Tegelijkertijd roept het natuurlijk vragen op. Welke producten en interventies zijn handig bij dataverzameling en het combineren van data? Maar ook meer procesmatig: in welke fase is het verstandig om met data aan de slag te gaan? Hoe gaan we om met het uitwisselen van gevoelige informatie? Zowel gericht op de privacy van de inwoner, als op de risico’s voor de organisaties die data met elkaar delen. Antwoorden op die vragen zijn in iedere situatie anders, maar met elkaar kunnen we deze zeker vinden.”

Start met een regioverkenning
“Bij de start van een programma beginnen we vanuit Robuust bijvoorbeeld met een regioverkenning. Daarin combineren we data die beschikbaar zijn in algemene landelijke databases. Deze analyseren en bespreken we met de stuurgroep en op basis daarvan zoomen we in op een wijk of doelgroep. Daarbinnen onderscheiden we subpopulaties, bijvoorbeeld aan de hand van verschillende problematieken of de ernst daarvan. Vervolgens bekijken we samen met de partners wat het bestaande aanbod is voor de subpopulaties, of dat aanbod (voldoende) bekend is en of dat aansluit op de behoeften van de populatie. Antwoorden op die vragen geven onderbouwing aan de keuzes die de stuurgroep vervolgens kan maken voor interventies, projecten en verbeteringen binnen hun programma. Ook inwoners hebben een rol in deze fase. Want door met de doelgroep in gesprek te gaan, kun je nog veel beter zicht krijgen op hoe zij zorg en ondersteuning ervaren en waar knelpunten zitten in het huidige aanbod. Deze aanpak zorgt ervoor dat de start van een programma net wat langer duurt, je schiet tenslotte niet direct in praktische projecten. Het vergroot tegelijkertijd wel de kans dat hetgeen je gaat doen, bijdraagt aan datgeen je wilt veranderen.”

Sturing op basis van risico’s
“Een andere manier van het gebruik van data is risicostratificatie. Daarbij deel je een populatie op in groepen op basis van het risico op het voordoen van ernstige gevolgen. Dat gaat op basis van medische uitkomsten, zoals het risico op doorverwijzing of het aantal ziekenhuisopnames. Aan de hand van data inventariseer je de kans op het verergeren van die risico’s. Vervolgens kun je de zorg anders inrichten. De zorgpaden die zijn ontwikkeld in het LOQS zijn daar een goed voorbeeld van. Zwangere vrouwen volgen het zorgpad dat op basis van een risico-inschatting het beste bij hen past.”

Geen ‘one size fits all oplossing’
“Data kunnen een belangrijk onderdeel zijn van effectieve samenwerking en dus van programmamanagement dat we inzetten om deze samenwerkingen te ondersteunen. Niet de data op zich, maar wel het laten groeien van het besef dat, als je resultaat wilt bereiken, je vooraf goed moet nadenken over hoe je dat resultaat wilt bereiken en hoe je dit vervolgens het beste kan en moet borgen in goede monitoring.

Robuust heeft de kennis en ervaring in huis om dit proces in goede banen te leiden, aan te jagen waar nodig en te ondersteunen binnen de programma’s. Daarbij hebben wij niet altijd dé oplossing; die bouwen we samen met de partijen in het veld. Natuurlijk trekken we hier samen in op. Immers, een ‘one size fits all oplossing’ bestaat niet. Dat geldt ook voor onze dienstverlening bij Robuust: ieder programma is anders en vraagt ook wat betreft data om een maatwerk aanpak.” 

 

Meer weten? Neem contact met ons op!
Programmamanager
06 83 24 12 06
Maak kennis met mij