Menu

Regioverkenning Triple Aim

Hoe staat het met het welzijn en de gezondheid van de inwoners in een regio? Hoe is de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg? En welke zorgkosten staan daar tegenover? Robuust geeft antwoord op dergelijke vragen met de regioverkenning Triple Aim. Regioverkenningen worden ingezet bij twee verschillende vraagstukken. Enerzijds om knelpunten en verbeterkansen te signaleren in regio's die op zoek zijn naar aanknopingspunten voor samenwerking. Anderzijds worden de regioverkenningen ook benut binnen bestaande gezondheidsprogramma’s die Robuust begeleidt, om te beoordelen of een programmakoers verscherpt kan worden en er mogelijk nieuwe partners aan tafel nodig zijn.

Een complete analyse dankzij een brede set indicatoren
Kennismanager Mark van Oirschot en programmamanager Yvonne Jansen zijn verantwoordelijk voor de regioverkenningen, die we uitvoeren vanuit drie basismodellen; Triple Aim, het Health Determinants Model en Positieve Gezondheid. Met de verkenningen krijgen we een totaalbeeld van de gezondheidssituatie van inwoners en de geboden ondersteuning en zorg in een regio. De verkenning geeft onder andere inzicht in:

  • zelf- en samenredzaamheid
  • participatie
  • wonen
  • werk
  • school
  • welzijn
  • zorg

Naast gezondheid en welzijn, maken we ook kwaliteit van zorg en ondersteuning én de kosten voor zorg en welzijn in een regio inzichtelijk. De gegevens halen we op uit 22 bronnen en benchmarken we met de situatie in Nederland. Deze informatie laat zien of er regiobrede thema's spelen en in welke gemeente of wijk er een stapeling van problematiek is. Dit maakt de verkenning tot een ideale springplank voor samenwerking met een integrale aanpak binnen het zorgdomein en het sociale domein.

Verrassende inzichten 
Een recente regioverkenning voor het programma Anders Beter in de Westelijke Mijnstreek maakte zichtbaar dat de opeenstapeling van veel gezondheidsproblemen niet vaker voor komt in de sterkst vergrijsde wijken, dit was wel de verwachting. De opeenstapeling trad namelijk vooral op in wijken met een lage SES (laag inkomen, opleiding en positie op de arbeidsmarkt) en relatief meer niet-westerse allochtonen. Dit maakt meteen het belang duidelijk om te focussen op samenwerking met het sociale domein en een integrale aanpak. Het directe gevolg in Anders Beter is dat er nu steviger wordt ingezet op samenwerking tussen zorgpartners met gemeenten.

In Roermond is de regioverkenning - in samenwerking met de gemeente en de zorgpartners - toegespitst op kwetsbaarheid bij ouderen. We maakten de kwaliteit van zorg en kosten inzichtelijk én de beïnvloedende factoren en hoogrisicogroepen voor het ontstaan van kwetsbaarheid bij ouderen. In Roermond zijn naar verhouding veel meer kwetsbare ouderen dan gemiddeld in Nederland. De kwetsbaarheid uit zich zowel in fysieke, psychische als sociale aspecten. Denk aan meer beperkingen in mobiliteit en zien, een lager ervaren regie over eigen leven en meer eenzaamheid. Hier blijkt dat de kwetsbaarheid en stapeling van problematiek het hoogste is in wijken met ouderen met een lagere opleiding die moeite hebben met rondkomen. De regioverkenning gaf voor het Zorgnetwerk Regio Roermond de doorslag bij de keuze om te starten in vier specifieke wijken. Dit zijn niet de wijken waar de problematiek  het grootst is, maar de regioverkenning liet zien dat deze over een aantal jaren wel te verwachten is. Dankzij de regioverkenning krijgt preventie en een integrale aanpak nu veel aandacht in Roermond.

Kruisbestuivingen in het voortraject
Behalve inzicht in de knelpunten, geeft de verkenning zelf al aanleiding voor verschillende organisaties om met elkaar samen te werken. Informatie-experts van diverse organisaties werken samen om de verkenning gezamenlijk tot stand te brengen. Zo ontstaat al kruisbestuiving, omdat diverse partijen uit meerdere domeinen kijken naar elkaars gegevens en data. Je kijkt door elkaars bril en verrijkt elkaar met inzichten. Hierdoor kunnen we mogelijke patronen of samenhang tussen factoren ontdekken en krijgen we beter inzicht in de problematiek en de regio. Ook kunnen we de belangrijkste knelpunten en verbeterkansen duiden en nog gerichter focussen binnen gezondheidsprogramma’s.

Specifieke regioverkenningen
Naast de 'algemene regioverkenning' hebben we ook specifieke regioverkenningen ontwikkeld voor:

  • Kwetsbare ouderen; op basis van het Model voor kwetsbaarheid van het Sociaal Cultureel Planbureau
  • GGZ; op basis van het GGZ-onderzoek NEMESIS-2
Meer weten? Neem contact met mij op!
Programmamanager
06 83 24 12 06
Maak kennis met mij

Benieuwd naar onze regioverkenningen?

Bekijk een beknopte weergave van een verkenning in een specifieke regio: