Menu

Regioverkenning Oostelijk Zuid-Limburg

De regioverkenning van Oostelijk Zuid-Limburg is uitgevoerd voor het programma MijnZorg. Dit programma is inmiddels circa vijf jaar intensief bezig met het verbeteren van gezondheid en zorg in deze regio, gericht op de Triple Aim doelen. MijnZorg benut de regioverkenning om te toetsen of het programma zich voortdurend richt op de belangrijkste knelpunten in de regio.

Situatieschets

Oostelijk Zuid-Limburg kenmerkt zich ten opzichte van Nederland door zeer grote bevolkingskrimp, zeer grote vergrijzing, zeer grote ontgroening en veel gemeenten (en wijken) met een (zeer) lage SES. Relatief veel mensen hebben een laag inkomen, zijn laaggeletterd en zijn minder zelfredzaam ten opzichte van het gemiddelde in Nederland.

OZL-ouderen-65-plus.png

Gezondheidskenmerken en -kosten

Relatief zeer veel inwoners hebben een slechte leefstijl, veel chronische aandoeningen en er is sprake van veel hogere sterftecijfers. Er zijn relatief veel kwetsbare ouderen en éénoudergezinnen. Niet alleen de overall levensverwachting is lager, maar ook de levensverwachting voor leven zonder beperkingen, zonder chronische ziekten en in geestelijke gezondheid. Bevolkingskenmerken zoals vergrijzing en SES dragen voor een belangrijk gedeelte aan deze slechtere gezondheidssituatie bij. Ook als gecorrigeerd wordt voor leeftijd, geslacht, medicatiegebruik en chronische ziekten blijven zorggebruik en zorgkosten veel hoger dan elders in Nederland.

OZL-SES.png

Benchmark gemeenten

De regioverkenning laat behalve de verschillen ten opzichte van Nederland ook verschillen tussen de gemeenten en wijken binnen de regio zien. Met name in zes wijken in de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Brunssum, Landgraaf en Vaals stapelen de problemen zich op.

Uitkomsten gezondheid, kwaliteit en kosten

De verkenning geeft een gedetailleerd inzicht in de gezondheid van inwoners, ervaren kwaliteit van zorg en zorgkosten, dé drie indicatoren verbonden met Triple Aim doelstellingen. Enkele opvallende resultaten:

Gezondheid
De leefstijl van inwoners in de regio is veel slechter ten opzichte van Nederland:
 • zeer veel rokers 
 • zeer veel inwoners bewegen onvoldoende 
 • zeer veel inwoners met overgewicht
Aandoeningen en sterfte (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht) zijn hoger: 
 • kanker (o.a. hogere sterfte voor longkanker +14%)
 • hart/vaatziekten (o.a. hogere sterfte voor coronaire hartziekten +13% en acuut hartinfarct +9%) 
 • COPD/ astma (o.a. hogere sterfte voor ziekten ademhalingswegen +14% en COPD +8%)
 • Depressie: overall veel meer psychisch zorggebruik voor totale GGZ
Kwaliteit van zorg
 • Meer laag-urgente contacten 
 • Meer ongeplande heropnames (<30 dagen) in ziekenhuis
Kosten WMO/zorg
 • De zorgkosten ZVW zijn ook na correctie voor leeftijd, geslacht, farmacie en chronische ziekten in 2012 en in 2014 hoger dan in Nederland. De hogere zorgkosten zijn zichtbaar bij alle leeftijdscategorieën. 
 • Er wordt ook na correctie meer onderzoek en functieonderzoek aangevraagd dan in de rest van het land.

Meer details van deze regioverkenning 

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!
Programmamanagers MijnZorg: