Menu

Regioverkenning Westelijke Mijnstreek

De regioverkenning in de Westelijke Mijnstreek is uitgevoerd voor het programma Anders Beter. In dit programma worden inmiddels al circa vijf jaar lang interventies ondernomen om de zorg in de Westelijke Mijnstreek te verbeteren. Anders Beter wil met behulp van de regioverkenning bevestigd zien of zij zich nog altijd richt op de belangrijkste knelpunten in de regio, of dat zich inmiddels nieuwe knelpunten voordoen, die aandacht vragen.

Situatieschets

In de Westelijke Mijnstreek wordt tot en met 2040 een bevolkingskrimp van 15% verwacht, terwijl Nederland groeit met 7%. In deze krimpregio is het in stand houden van noodzakelijke voorzieningen op strategische plekken in de regio van belang (en eventueel afbouw elders). Daarnaast ontgroent en vergrijst de regio meer dan de rest van het land.

WM-Inwoners.png

Leefstijl en gezondheid

In het sociale domein zijn minder volwassenen en ouderen zelfredzaam en voelen veel mantelzorgers zich zwaar belast. Er zijn relatief meer kwetsbare inwoners, meer kwetsbare éénouder gezinnen, gehandicapte kinderen en kwetsbare ouderen. Ten opzichte van de rest van Nederland:

 • Hebben meer inwoners een slechtere leefstijl: zeer veel volwassenen bewegen te weinig en zeer veel volwassenen hebben overgewicht.
 • Zijn inwoners minder zelfredzaam en zeer veel mantelzorgers voelen zich zwaar belast.
 • Kampen veel inwoners met een slechtere gezondheid.
 • Hebben volwassenen meer last van lichamelijke beperkingen, vooral in bewegen en horen.
 • Hebben inwoners meer last van chronische aandoeningen, zowel fysiek als psychisch, en multimorbiditeit (drie of meer chronische ziekten).
 • Is er een hogere gecorrigeerde sterfte voor diverse ziekten.

Zorggebruik

De regio kent een (veel) hoger aantal zorggebruikers voor Wmo, Zvw en Wlz en over het algemeen hogere gemiddelde zorgkosten per verzekerde voor Zvw en Wlz. Daar liggen mogelijk substitutiekansen voor de medisch specialistische zorg. Om te zien of andere factoren dan vergrijzing en SES een rol hierin spelen, kunnen gecorrigeerde cijfers worden opgevraagd bij Vektis of CZ.

Situatieschets Sittard-Geleen

Sittard-Geleen kent een opeenstapeling van problematiek op het gebied van:
 • Bevolkingskrimp
 • Vergrijzing
 • Kortere levensverwachting
 • Minder ervaren gezondheid
 • Minder zelfredzaamheid
 • Hogere belasting mantelzorg
 • Meer eenzaamheid
 • Slechtere leefstijl
 • Meer lichamelijke beperkingen
 • Meer fysieke en psychische ziekten
 • Hogere gecorrigeerde sterfte
 • Meer éénouder gezinnen (kwetsbare groep)
 • Meer kwetsbare ouderen
 • Meer laagurgente contacten
 • Hoge zorgkosten

De stapeling van problematiek lijkt meer samen te hangen met een concentratie van lage SES en niet-westerse allochtonen, dan met vergrijzing. Een integrale aanpak tussen onder andere gemeente, welzijn en zorg kan een (aanzienlijke) gezondheidswinst en kostendaling opleveren voor de problematiek. Andere kansen voor verbetering van de organisatie van zorg in de regio liggen in:

 • Het terugdringen van ongeplande heropnames in ziekenhuis.
 • Het verbeteren van matige of gemiddelde patiënttevredenheid in het ziekenhuis.
 • Verbetering van samenwerking en afstemming tussen zorgverleners bij de huisartsenpost.

Meer details van deze regioverkenning 

Meer weten? Neem gerust contact met mij op:
Programmamanager Anders Beter