Menu

Regioverkenning kwetsbare ouderen Roermond

Het Zorgnetwerk Roermond wil zich richten op verbetering van de gezondheid, het welzijn en de zorg voor kwetsbare ouderen in Roermond. Middels de regioverkenning wil zij inzicht krijgen in de mate en aard van kwetsbaarheid (fysiek, psychisch en sociaal) en specifieke beïnvloedende factoren voor kwetsbaarheid bij ouderen. Ook wil zij te weten komen hoe de kwaliteit van zorg ervaren wordt en of de zorgkosten in balans zijn.

Het Zorgnetwerk Roermond bestaat uit: gemeente Roermond, huisartsenorganisatie Meditta, Laurentius Ziekenhuis, Burgerkracht en zorgverzekeraar CZ.

Situatieschets

Roermond kent circa 57.000 inwoners, waaronder 11.000 ouderen en 2.700 kwetsbare ouderen. Het aantal 65-plussers neemt tot en met 2030 fors toe tot 15.000 ouderen, waarvan 3.700 kwetsbare ouderen. In Roermond is meer vergrijzing dan in de rest van Nederland. De gemeente kent relatief zeer veel laaggeletterde inwoners (alle leeftijden), die mogelijk moeilijker gezondheidsinformatie kunnen begrijpen.

Over de gehele gemeente valt op dat bij ouderen sprake is van:

 • Veel meer multimorbiditeit (3 of meer chronische ziekten) en meer depressie, dementie en suikerziekte.
 • Meer ondergewicht en beperkingen in mobiliteit en zien (fysieke kwetsbaarheid)
 • Lager ervaren regie over eigen leven (psychische kwetsbaarheid
 • Meer ernstige eenzaamheid en meer emotionele eenzaamheid (sociale kwetsbaarheid)
 • Doorstroomproblemen naar zorg voor ouderen
 • Opvallend zijn het hogere aantal zorggebruikers en de lagere kosten per patiënt. Dit kan duiden op substitutiemogelijkheden. De doorstroomproblemen en vooral de kosten vragen om nadere analyse om duidelijk te krijgen waar de achterliggende knelpunten zitten (bijvoorbeeld in samenwerking, doelgroepen, behandelingen, substitutie).

roermond-hoogrisico-groepen.png

Opeenstapeling van problematiek

Binnen Roermond valt de opeenstapeling van problematiek in de centrumwijken van Roermond op. Hier kampen ouderen met:

 • Beïnvloedende factoren voor kwetsbaarheid: relatief sterke vergrijzing, moeite met rondkomen/ laag inkomen, meer niet-westerse allochtonen, meer onveiligheid en meer drankgebruik en overgewicht
 • Risicogroepen: veel meer multimorbiditeit (3 of meer chronische ziekten) en ADL-beperkingen (algemene dagelijkse levensverrichtingen)
 • Relatief veel meer kwetsbaarheid, die zich vooral uit in (verschilt per wijk):
  • Fysiek: veel beginnende fysieke kwetsbaarheid en mobiliteitsbeperkingen
  • Psychisch: lager aandeel ouderen met zelfredzaamheid en regie over eigen leven, veel hogere kans op angst of depressie
  • Sociaal: veel ernstige eenzaamheid, vooral sociale eenzaamheid

Door een integrale aanpak van de problematiek in de centrumwijken, kunnen de uitkomsten voor heel Roermond worden verbeterd.

Gemeentelijke thema’s

Thema’s om nader te onderzoeken of aan te pakken:

Gezondheid:

 • Veel meer kwetsbare ouderen (fysiek, psychisch en sociaal)
 • Veel meer multimorbiditeit
 • Meer vergrijzing
 • Meer depressie, dementie en suikerziekte bij ouderen
 • Veel meer laaggeletterdheid

roermond-mobiliteit.png

Kwaliteit:

 • Zeer veel laagurgente contacten op huisartsenpost dan in Nederland. Dit kan mogelijk wijzen op knelpunten in de zorgketen.
 • Doorstroomproblemen naar zorg voor ouderen (Geriatrische Revalidatie, Thuiszorg, Intramurale ouderenzorg), daardoor ontslagproblemen uit ziekenhuis

Kosten:
Zorggebruik en zorgkosten Wmo, Zvw en Wlz worden momenteel nader geanalyseerd:

 • Veel hoger aantal zorggebruikers in Roermond
 • Iets hogere kosten per oudere
 • Extra kosten Zvw en AWBZ

Meer details van deze regioverkenning

Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Programmamanager Zorgnetwerk Roermond