Menu

MijnZorg

In de regio Oostelijk Zuid-limburg is het programma MijnZorg actief. De partijen die verbonden zijn aan MijnZorg willen een langdurige verbintenis met elkaar aangaan om samen een toekomstbestendige integrale populatiegebonden aanpak te ontwikkelen, die leidt tot kwalitatief goede zorg en gezondheid en die de groei in de zorgkosten in de regio Oostelijk Zuid-Limburg beperkt.

In de regio Oostelijk Zuid-Limburg zijn de uitdagingen voor de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg onevenredig groot, doordat er sprake is van bevolkingskrimp en combinatie met vergrijzing en geboortedaling. Hierdoor neemt de gemiddelde zorgzwaarte toe en stijgen de zorgkosten. Tegelijkertijd zal de geboortedaling leiden tot een vermindering van het aanbod van zorgpotentieel, mantelzorgers en vrijwilligers.

Over MijnZorg

MijnZorg pakt de handschoen op om tegelijkertijd de stijging van de zorgkosten te beperken en knelpunten in de zorg op te lossen. Het gaat ervan uit dat kostenbeheersing lange tijd één van de beleidsdoelstellingen zal (moeten) zijn, omdat de zorgvraag sneller groeit dan het beschikbare budget. Maar tegelijkertijd biedt MijnZorg wel een alternatief voor de bezuinigingsmaatregelen die de overheid heeft om groei van de zorgkosten te beperken.

Uitgangspunten

MijnZorg gaat er vanuit dat het effectiever is als zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten in een regio hiertoe samenwerken. Gestreefd wordt naar een toekomstbestendige aanpak. Het richt zich niet alleen op verbetering van betaalbaarheid van de zorg, maar ook op kwaliteit en toegankelijkheid. Verbeteringen voor alle stakeholders zijn het uitgangspunt: patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraar, overheid, gemeente en werkgevers.

Mijn-Zorg.png

Doelstellingen:

  • ontwikkeling van een toekomstbestendige, integrale populatiegebonden aanpak (regioregie);
  • komen tot kwalitatief goede zorg en gezondheid en beperking van de zorgkosten, toegespitst op de lokale situatie in Oostelijk Zuid-Limburg (doelmatige zorg);
  • duurzame, integrale zorg, op maat en dichtbij burgers;
  • meer nadruk op preventie;versterking van de eigen regie door patiënten, met meer nadruk op ‘patiënt empowerment’;
  • verplaatsing van zorgfuncties van de tweede naar de eerste lijn, waar aangewezen;
  • anderhalvelijns diagnostiek;
  • de zorg anders organiseren, zodat niet de productie maar het resultaat centraal komt te staan.

Betrokken partijen

MijnZorg is door het ministerie van VWS aangewezen als een proeftuin voor betere zorg met minder kosten. Partijen die zich op dit moment verenigd hebben in één stuurgroep zijn Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg, Zuderland, Burgerkracht Limburg en CZ. Daarnaast zijn de apothekers, gemeente Heerlen, gemeente Kerkrade en de MeanderGroep betrokken. Robuust levert het programmamanagement

Robuust Practice:

  • Om zo doelmatig , goedkoop en kwalitatief mogelijk medicatie voor te schrijven, werken huisartsen, specialisten en apothekers met één regionaal formularium: het MIJNstreek formularium
Programmateam

Meer informatie?

Meer weten over de ontwikkelingen, projecten en activiteiten van MijnZorg? Op de programmawebsite vindt u alle ins en outs over MijnZorg en bijbehorende projecten.

Bezoek de website