Robuust
in een veranderende omgeving

Een blog van Robuuster Sandra Adamini.

 

De juiste zorg op de juiste plek? Had men het enkele jaren geleden vooral over anderhalvelijnszorg en substitutie, steeds vaker horen we termen als netwerkgeneeskunde en wijkgericht werken. Waarbij integraal (samen)werken tussen domeinen steeds meer vanzelfsprekend wordt. In 2013 zijn landelijk 9 regionale proeftuinen gestart onder de noemer ‘betere zorg met minder kosten’. Deze proeftuinen bleken voorlopers van bovengenoemde bredere beweging: de juiste zorg op de juiste plek.

Robuust is sinds de eerste proeftuinen betrokken bij de begeleiding van netwerken van organisaties die vanwege een veranderopgave een (tijdelijke) samenwerking aangaan. In alle gevallen gaat het daarbij om een complex regionaal samenwerkingsvraagstuk tussen meerdere organisaties.

Het ontwikkelen van een zelfstandig duurzaam netwerk dat organiseert en handelt vanuit gezamenlijke ambitie en doelen, blijkt voor de meeste organisaties moeilijker dan vooraf gedacht. Er kunnen spanning optreden doordat bijvoorbeeld het samenwerkingsverband andere belangen heeft dan die van de eigen organisatie. Of door uiteenlopende visies, botsende leiderschapsstijlen, uitblijvende resultaten of erfenissen uit het verleden.

Het zijn diezelfde spanningen die ook van de betrokken Robuusters een antwoord vragen hoe ermee om te gaan. Hoe draag je als Robuust bij aan een juiste balans? Wat neem je mee en wat leg je terug als vraagstuk? Wat wordt er openlijk besproken en wat niet, maar is toch voelbaar aanwezig? 
In een speelveld met onverwachte beïnvloeding, machtsdiscussies en verborgen agenda’s zoeken de Robuusters naar de juiste aanpak. Daarbij zoeken we naar een passend antwoord op  vragen als: ‘Welke rol pak ik op in het begeleiden van samenwerkingsverbanden?’ en ‘Waar ligt het eigenaarschap?’.

Om ons beeld en daarmee onze rol in samenwerkingsverbanden aan te scherpen, hebben we in 2019 geïnvesteerd in een persoonlijk ontwikkeltraject gericht op het vormgeven van veranderingen. We zijn aan de slag gegaan met het versterken van onze vaardigheden en werkvormen om groepen tot gezamenlijke gedragen besluiten te laten komen. We hebben ons verder bekwaamd in het interveniëren op de onderstroom; op wat er niet openlijk besproken wordt, maar toch voelbaar aanwezig is. Met deze extra bagage richten we onze pijlen op het proces van samenwerking tussen organisaties waarbij we steeds opnieuw de afweging maken tussen het lange termijn effect en het korte termijn resultaat, tussen wat we groot maken, en wat we klein houden, tussen leren en realiseren.  Zo blijven we, net als de samenwerkingsverbanden, samen ontwikkelen en groeien in een veranderende omgeving.

lezen.png

Lees ook:

-         De geleerde lessen van Anders Beter en MijnZorg: zeven jaar samenwerken in de Mijnstreek

-         Leergeschiedenis Ruwaard: Goed leven, mooi werk en financieel gezond

-         3,5 jaar Samendraads: Samen de draad oppakken