Via programma’s naar duurzame netwerken 

Naast ambitie en resultaten steeds meer aandacht voor ‘Hoe doen we het samen?’

Vanaf 2015 begeleidt Robuust via een programmatische aanpak verschillende regionale samenwerkingen voor het realiseren van meer impact en focus in de uitvoering van activiteiten en initiatieven. Voor veel organisaties is dit een nieuwe werkwijze: van gezamenlijk besluiten nemen over losse projecten naar het bouwen van een gezamenlijk programma. Binnen een programma dienen de verschillende projecten en initiatieven nu echt bij te dragen aan een van tevoren gezamenlijk vastgestelde ambitie en strategische doelstellingen. Geen gemakkelijk proces. Zowel betrokken organisaties als Robuust hebben veel geleerd van deze programmatische aanpak. Deze geleerde lessen zijn beschreven in verschillende leergeschiedenissen. Programmamanagers Jacqueline Philipsen en Yvette Couwenhoven over de ontwikkelingen die we zien vanuit Robuust.

“Naast het koersen op een gezamenlijke ambitie zien we de laatste jaren ook dat het samenwerken an sich in een netwerk veel vraagt van de betrokkenen. De complexiteit in de verschillende samenwerkingsverbanden/netwerken om in een regio echt het verschil te maken vraagt dan ook aandacht voor het aspect samenwerken.

Impact realiseren vraagt van alle betrokkenen actief participeren en verantwoordelijkheid nemen. Dit eigenaarschap betekent over eigen grenzen heen denken en handelen, en vertrouwen hebben in de ander. Door deze andere wijze van denken, doen en organiseren wordt het programma meer van de partijen.

Waar we dus voorheen vanuit Robuust vooral gefocust waren op het ondersteunen van de betrokken organisaties bij het dichterbij brengen van geformuleerde resultaten richten we ons nu ook steeds meer op het samenwerkingsproces.

We realiseren ons natuurlijk dat de ambitie  en de resultaten voor de eigen organisaties de redenen zijn om aan een samenwerking deel te nemen. Maar wil deze samenwerking op langere termijn effectief zijn, dan blijkt aandacht voor de vraag ‘hoe doen we dat samen’  binnen de samenwerking een succesfactor.
De focus van Robuust is in 2019 verbreed: van het met betrokken partijen bouwen aan een inhoudelijk programma, naar het met partijen inzoomen op houding en gedrag dat bijdraagt aan een duurzame samenwerking. Een samenwerking waarin de betrokken partijen zelf in staat zijn om met elkaar de inhoudelijke vraagstukken op te lossen." 

 

Al in 2019, maar ook in 2020 verdiept Robuust zich in de succesfactoren van duurzame, resultaatgerichte netwerken. Binnenkort verschijnt de Robuust special over samenwerken in netwerken, waarin we beschrijven wat nodig is om tot duurzame samenwerkingsverbanden te komen. Via onze nieuwsbrief en website verschijnt de publicatie.Een programmatische aanpak

Een programma houdt in met elkaar werken naar een einddoel in plaats van streven naar een concreet resultaat of product. De weg die organisaties bewandelen om daar te komen, ontdekken en ontwikkelen doen ze samen via een programmatische aanpak van Robuust en met de inzet van een programmateam. Het programmateam bestaat uit een programmamanager, kennismanager en een communicatiemanager van Robuust, soms aangevuld met externen vanuit het samenwerkingsverband.

In nauwe samenwerking met de regionale stakeholders in programma’s doorgronden we de vraagstukken, analyseren we de problemen en definiëren we gezamenlijke veranderopgaven. Op basis hiervan formuleren we ambities en doelstellingen. Samen met de stakeholders werken we resultaatgericht aan het behalen van doelstellingen en stemmen we de strategie en projecten af op de ambitie van het programma.

Het programmateam stuurt op voortgang, houdt lange termijn strategie en visie voor ogen en is alert op kansen en bedreigingen voor het programma. Communicatie wordt ingezet enerzijds om de impact en bekendheid van een programma te vergroten, om de achterban te informeren en om strategisch een beweging in de programmaregio aan te jagen. Anderzijds om naar ons gehele werkveld opgedane kennis en ervaring te delen.

lezen.png