“GGZ past bij brede integrale kijk op gezondheid”

Robuust is al 14 jaar actief in de GGZ-platforms in Zuid-Nederland. Kennismanager Man Kuen van Steensel nam in augustus 2019 het stokje over van collega Kennismanager Roland Reisch, die deze platforms jarenlang met passie begeleidde. Vanaf het najaar van 2019 geniet hij van zijn pensioen. Tijd voor een kennismaking met Man Kuen. Wie is zij, hoe kijkt zij als kersverse Robuuster naar de ontwikkelingen in 2019 en wat zijn de plannen voor 2020?

In Zuid-Nederland zijn zes GGZ-platforms actief: Noord-Limburg, Midden-Limburg, Westelijke Mijnstreek, West-Brabant, Boven de Westerschelde en Zeeuws-Vlaanderen.

In deze platforms komen veel organisaties bijeen, denk aan maatschappelijke opvang, maatschappelijk werk, welzijnsorganisaties, huisartsenzorg, GGZ aanbieders (basis en gespecialiseerd), zorgverzekeraars, gemeente en GGD. Bij enkele platforms sluiten ook vertegenwoordigers van de patiëntenvereniging, familieraad en cliëntenraad aan. De platforms hebben een veranderopgave in de geestelijke gezondheidszorg. Robuust begeleidt en versterkt de regionale samenwerking van de partners.

Wat neem jij mee naar de platforms?

Regiokaart-GGZ-mei-2019.png

“Ik was 12,5 jaar werkzaam bij de brancheorganisatie GGZ Nederland als beleidsadviseur. De laatste 3,5 jaar combineerde ik dat met de functie van secretaris van het O&O-fonds GGZ; het arbeidsmarktfonds van de GGZ. Door deze functies verwierf ik een brede landelijke blik. Over wat er gebeurt binnen de GGZ, wat voor impact ontwikkelingen hebben door wet- en regelgeving en wat landelijke ontwikkelingen op regionaal en lokaal niveau betekenen.
Ik zie dat er een behoorlijk appèl op de regio’s wordt gedaan. Daarmee kan ik vanuit Robuust nu mee aan de slag. Door de vertaalslag te maken van de landelijke ontwikkelingen naar de regio, maar ook door bovenregionaal informatie met elkaar te delen. Daarnaast laat ik de deelnemers zien dat ze elkaar nodig hebben om aan de veranderopgaven te werken en successen te boeken.”

 

Wat zijn in 2019 de belangrijkste GGZ-ontwikkelingen?

“Landelijk zien we een aantal belangrijke ontwikkelingen die ook regionaal van invloed zijn. De ambulantisering en de afbouw van bedden, de wachttijdenproblematiek, administratieve lasten, de nieuwe Wet Zorg en Dwang en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de problematieken rondom verwarde personen. Daarnaast spelen ontwikkelingen als zelfregie, zelfherstel en positieve gezondheid een rol bij het herstel van een cliënt. We zien dat ook steeds vaker ervaringsdeskundigen worden ingezet bij het herstelproces. Zij kijken namelijk met een andere bril en kunnen zo op een andere manier bijdragen aan herstelgedachten.”

Wat is er gerealiseerd in 2019?


“In het najaar werkten we vanuit Robuust samen met verschillende platforms aan het herijken van hun ambitie. Zoals:

 
Noord-Limburg organiseerde een bestuurlijk overleg ‘Verward gedrag’. Dat krijgt in 2020 opvolging in een netwerkbijeenkomst voor professionals over ‘Samen werken met personen met verward gedrag’. Zorg voor mensen met verward gedrag vraagt om een brede regionale insteek, waardoor ook de bijdrage en inbreng van de brede regio nodig is. Ik ondersteun hen door mee te denken en advies te geven.

Midden-Limburg heeft afgelopen jaar met een patient journey  de weg van de cliënt in kaart gebracht. Voor wie doen we het, waar zitten de knelpunten, waar zitten samenwerkingsafspraken en hoe kunnen deze verbeterd worden? Robuust gaf met haar kennis van deze methodiek het platform nieuwe inzichten.


De Westelijke Mijnstreek bracht via data- en informatieanalyse,  ondersteund door Robuust, de brandhaarden in de regio in beeld. Hierdoor kwamen belangrijke onderwerpen van de individuele organisaties op de agenda.

Boven de Westerschelde zette drie werkgroepen op rondom drie landelijke thema’s, waarin ze samenwerken aan het oppakken van de knelpunten. Daar is ook merkbaar dat partijen elkaar nog echt moeten leren kennen en het soms moeilijk vinden om met elkaar te communiceren. In 2020 zullen zij hier weer verdere stappen in zetten.”

Wat staat er 2020 op de planning?

“Onze ambitie is om het werk van de platforms concreter te maken, resultaatgerichter en om samen toe te werken naar regionale afspraken. Dit met betrokkenheid, eigenaarschap en commitment van de betrokken organisaties. Daarnaast gaan we GGZ (nog) meer in beeld brengen in de programma’s via de Robuustcollega’s die daarin actief zijn. GGZ is al een belangrijk thema binnen diverse samenwerkingsverbanden, waarbij Robuust betrokken is. Zoals: Gezond Samen Leven, MijnZorg, Zoom-in en Proeftuin Ruwaard. De GGZ raakt ons steeds meer en past bij de brede integrale kijk op gezondheid.”