Menu
Hoe samen werken aan netwerkeffectiviteit?

Hoe samen werken aan netwerkeffectiviteit?

Welke interventies van een netwerkmanager dragen bij aan netwerkeffectiviteit? Dat was de vraag die ik mijzelf vorig jaar stelde aan het begin van mijn onderzoek binnen vijf gezondheidsprogramma’s die Robuust begeleidt. Ik deed onderzoek naar beïnvloedende factoren voor het vermogen van het netwerk om zijn doelen te behalen. De belangrijkste conclusie: het belang van samenwerken. Alhoewel samenwerken geen doel op zich is, wordt het wel als belangrijke voorwaarde gezien én ervaren, voor het mogelijk maken van het behalen van netwerkdoelen. In deze blog lees je over de belangrijkste activiteiten die een netwerkmanager en netwerkdeelnemers kunnen inzetten om het proces van samenwerken positief te beïnvloeden.

Netwerkopgave: betrokkenheid en verantwoordelijkheid

Het hebben van een gezamenlijke opgave van het netwerk is belangrijk, zodat voor iedere netwerkdeelnemer helder is wat de ambitie van het netwerk is. En zodat duidelijk is wat men met elkaar in het netwerk wil bereiken.
Zorg als netwerkmanager voor een gesprek met alle netwerkdeelnemers over hun belangen, hun ambitie en hun commitment.

“De ambitie is cruciaal. Je moet helder weten wat je wilt.”

“De ambitie is de rode draad in de bijeenkomsten, draagt wat we doen bij aan de ambitie die we hebben?”

Toets of het commitment ook in de praktijk ervaren wordt. Uit het onderzoek blijkt dat een investering vanuit de netwerkdeelnemers - middels inzet van mensen en middelen - van belang is. Creëer als netwerkmanager de ruimte om het gesprek over de investering van deelnemers in het netwerk mogelijk te maken. Zodat netwerkdeelnemers aanspreekbaar zijn op hun bijdrage en eenieder zijn verantwoordelijkheid neemt voor de samenwerking en het realiseren van de doelen van het netwerk.

“We willen samenwerken aan een gezamenlijke organisatieoverstijgende opdracht, met de uitdaging om samen de verantwoordelijkheid te nemen voor de oplossingen.”

Ambassadeurschap en draagvlak in de eigen organisatie

Betrokkenheid en draagvlak van de achterban van de deelnemende organisaties in het netwerk worden als belangrijk ervaren. Om te zorgen voor legitimiteit van het netwerk zijn de deelnemers ambassadeurs van het netwerk. Zij zijn verantwoordelijk voor het betrekken van hun eigen achterban en het creëren van draagvlak. De netwerkmanager zet daarnaast verschillende communicatiekanalen in om de achterban van de verschillende organisaties te informeren.

“Dat de bekendheid meer een vanzelfsprekendheid wordt, niet zozeer van het vehikel, maar wel van de integrale samenwerking.”

“Het delen van informatie heeft bijgedragen tot het creëren van draagvlak.”

Met elkaar het moeilijke gesprek voeren

Ook komt uit het onderzoek het belang naar voren van elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen. Het investeren in de relatie draagt bij aan het onderlinge vertrouwen in het netwerk. Waardoor netwerkdeelnemers met elkaar het moeilijke gesprek durven te voeren. De netwerkmanager zorgt hierbij voor het bespreekbaar maken van issues en het creëren van ruimte voor het goede gesprek met elkaar. 

“Het succes zit hem er ook in of we elkaar wat gunnen en of we vertrouwen hebben met elkaar.”

“Investeren in de relaties; als ik net iets meer van jou weet, is dat fijn om samen te werken. Begrip voor elkaars standpunt, mogelijkheden, onmogelijkheden …”

Eerst inhoud dan structuur

Verbindingen in een netwerk lopen via personen. Voor het bereiken van netwerkdoelen is het van belang dat de juiste personen, met de juiste hiërarchische functie, op de juiste positie in het netwerk deelnemen. Ook de verbindingen tussen verschillende structuren in het netwerk dienen goed op elkaar aan te sluiten. De netwerkmanager komt in het onderzoek als verbindende schakel naar voren.
De netwerkstructuur wordt niet als een vaststaand gegeven ervaren. Er wordt voortdurend naar de meest passende vorm gezocht, waarbij de flexibiliteit van het netwerk belangrijk is.

“Verbinding loopt via personen.”

“We zitten in principe allemaal met mandaat aan tafel.”

In mijn werk als programmamanager, waarbij ik vanuit Robuust samenwerkingsverbanden en netwerken begeleid, ervaar ik in de praktijk het belang van samenwerken in netwerken. Bovenstaande (netwerkmanagers-)activiteiten zijn gericht op het proces van samenwerken. Deze hebben een positieve invloed op het vermogen van het netwerk om gestelde doelen te behalen, om zo ruimte te creëren om samen vraagstukken op te pakken rondom een toekomstbestendige gezondheidszorg.

Bovenstaand onderzoek is een prachtige aanvulling op deze praktijkervaringen. De uitkomsten zullen we vanuit Robuust volop gaan inzetten. Voor mij persoonlijk is het onderzoek ook een succesvolle afronding van de masterstudie managementwetenschappen. Op vrijdag 17 mei nam ik het getuigschrift feestelijk in ontvangst.

PE-JP-felicitatie2.jpeg

Robuust directeur Patrick Ernst feliciteert programmamanager Jacqueline Philipsen tijdens de feestelijke uitreiking van het getuigschrift.

 

De quotes in dit artikel zijn afkomstig uit interviews die onderdeel uitmaken van het onderzoek.

Publicatiedatum: 27 mei 2019
Categorie: Organisatie en infrastructuur, Robuust
Terug