Procesbegeleiding 

 
Duurzame samenwerking

Organisaties die willen samenwerken lijken vaak op één lijn te zitten wanneer zij de intentie hebben om samen te werken. Ze zijn het eens over het doel en wat de samenwerking hen op gaat leveren. Duurzame samenwerking vraagt echter om structurele veranderingen waarvoor inspanning van de betrokken organisaties en mensen nodig is. Het vraagt meestal om een nieuwe manier van denken en doen waarbij opnieuw wordt gekeken wat op dát moment nodig is om de gewenste resultaten te halen. 
 
Zo'n proces vraagt om regie:

  • overzicht houden over het geheel;
  • zorgen dat de activiteiten samenhang hebben en afgestemd blijven.  

Robuust begeleidt organisaties en hun netwerk
om te komen tot duurzame samenwerking.
Zij brengt daarbij andere, nieuwe perspectieven in

De stappen die we in dit proces zetten liggen niet op voorhand vast; er is geen blauwdruk of programmaplan dat wordt gevolgd. Het proces krijgt vorm met onze ervaring en professionele begeleiding die we eerder opdeden bij strategische samenwerkingen, samen met de betrokken organisaties. 

Draagvlak en vertrouwen

Robuust heeft vanuit een neutrale rol aandacht voor de verschillende posities, belangen en draagkracht van de partijen aan tafel. Verwachtingen en doelen worden gedeeld waarbij draagvlak en vertrouwen essentiële sleutelwoorden zijn in het hele proces. Er is volop ruimte om nieuwe inzichten te delen en mee te nemen. 

maatwerk

Er is altijd sprake van maatwerk, immers iedere organisatie heeft zijn eigen kenmerken, cultuur, normen en waarden. De aanpak is gericht op de unieke situatie en kan de volgende stappen bevatten: 

  • Samen de wensen van samenwerking verkennen. Wat levert dit op? 
  • Wat is de unieke vraag? Hoe kan de samenwerking daaraan bijdragen?
  • Aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen de organisaties 
  • Aandacht voor de verwachtingen en eigen doelen rond een samenwerkvraag 
  • Komen tot een gezamenlijk perspectief en gewenste uitkomst van samenwerking 
  • Aandacht voor wat dat vraagt van de betrokken personen en medewerkers 
  • Aandacht voor draagvlak en het ontwikkelen van onderling vertrouwen 
  • De inzet van data en informatie om gedeelde inzichten te ontwikkelen en focus aan te brengen 

Variatie in werkvormen

Tijdens bijeenkomsten en werksessies zetten we een grote variëteit aan werkvormen en methoden in die passen bij de fase waarin een traject zich bevindt en die recht doen aan de inbreng van alle betrokkenen.