Integrale zorg

Programma Zorg Dichtbij

Zorg Dichtbij wil zorg in Zeeland beschikbaar en betaalbaar houden, met behoud of verbetering van kwaliteit van zorg. Dit doet het programma binnen verschillende thema’s via zes multidisciplinaire werkgroepen.

Meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Pieter Paardekooper.

Project Over Leven met Kanker

Mensen met kanker hebben niet alleen te maken met oncologische zorg, maar ook met welzijn, werk, financiële zaken en relaties met naasten en (zorg) instanties.
Dit project beoogt een integrale aanpak waarin interacties tussen de patiënt, de naasten en alle andere betrokkenen leiden tot breed gedragen handelingsperspectieven. De patiënt met kanker wordt zo goed mogelijk ondersteund om een acceptabel niveau van leven te kunnen leiden.

Project Hartfalen

Verbeteren van de ketenzorg rondom de patiënt met hartfalen, waar mogelijk vanuit de eerste lijn, met inzet van eHealth, één keteninformatiesysteem en patiëntdossier en met de mogelijkheid tot consultatie van de cardioloog. Indien nodig is snelle opschaling naar de tweede lijn mogelijk.
Naast een betere en gerichtere zorg is een ander belangrijk doel van dit project dat de werkdruk van zowel de cardioloog als  van de huisarts wordt verminderd.

Programma MijnZorg

Binnen Proeftuin MijnZorg willen partijen een langdurige verbintenis met elkaar aangaan om samen een toekomstbestendige integrale populatie gebonden aanpak te ontwikkelen, die leidt tot kwalitatief goede zorg en gezondheid en die de groei in de zorgkosten in de regio Oostelijk Zuid-Limburg beperkt.

Meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Michèle van den Bragt.

Project Leefstijlcoach

Volgens de Zorgverzekeringswet hebben mensen met een (hoog risico op een) chronische aandoening recht op zorg op het gebied van leefstijl. In de praktijk blijkt dat de zorg niet altijd adequaat en niet overal beschikbaar is voor mensen die hierop zijn aangewezen. MijnZorg experimenteert met (de vergoeding van) leefstijlcoaching bij patiënten. Dit omvat advisering en begeleiding bij voedings-, beweeg- en gedragsverandering bij mensen met een (hoog risico op) een chronische aandoening gerelateerd aan hun leefstijl.

Project Personalized Diabetes Care en Zelfmanagement op maat

Door het versterken van zelfmanagement bij mensen met diabetes type 2 ontstaat een betere kwaliteit van zorg en leven voor de patiënt. Door de hogere vitaliteit en arbeidsparticipatie is er ook maatschappelijk gezien winst te behalen. Zelfzorg en zorg op maat moet leiden tot doelmatigere zorg. Gestreefd wordt om dit te realiseren via preventie en zorg op maat. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van een Individueel Zorgplan en nieuwe patiëntprofielen.

Programma Goedleven

Goedleven realiseert betere zorg, behoud van beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg tegen lagere kosten voor Zeeuws-Vlaanderen via een integrale populatiegebonden aanpak.
Doel is dat de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen in 2022 nog steeds kunnen beschikken over goede, toepasselijke basiszorg dichtbij en bereikbare, kwalitatief hoogwaardige specialistische zorg.

Meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Rienk Overdiep.

Project Integrale zorg Oost Zeeuws Vlaanderen

Project om integrale zorg in oost Zeeuws-Vlaanderen vorm te geven. Door zichtbare versterking tussen de eerste en tweede lijn en het vormgeven van anderhalvelijnszorg, passend en kwalitatief hoogwaardig.

Programma Proeftuin Ruwaard

In de Ruwaard, een wijk in de gemeente Oss, bedenken wijkbewoners en organisaties samen oplossingen waarin mensen meer voor zichzelf en voor elkaar kunnen gaan doen. Uiteindelijk streven zij in Proeftuin Ruwaard naar hun ideale toekomstbeeld: “Ruwaard is een vitale wijk waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren.”

Meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Susanne Smits.

Project Individuele casuïstiekaanpak

We passen in het zorgverleningsproces een nieuwe werkwijze toe waarbij drie simpele vragen worden beantwoord door de klant: wat wil ik? Wat kan ik? Wat heb ik nodig? Doel is het verbeteren van het welbevinden van de wijkbewoner en verlagen van de totale maatschappelijke kosten van de zorg en ondersteuning aan wijkbewoners met een zorg- of ondersteuningsvraag. De aanpak bestaat uit een multidisciplinair overleg bij de wijkbewoner thuis, waarin heldere afspraken worden gemaakt en een oplossing wordt bedacht die ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Meer informatie of bekijk de video.

Project Doorstroom intramuraal- en beschermd- naar zelfstandig wonen

Dit project is bedoeld voor mensen die vanuit een intramurale of beschermd wonen voorziening van GGZ, verstandelijke beperking, maatschappelijke opvang of crisisopvang willen en kunnen doorstromen naar een zelfstandige woonsituatie.

Door per casus de proeftuinwerkwijze toe te passen wordt een maatwerkplan ontwikkeld op basis waarvan kwetsbare mensen op een veilige en kansrijke manier op de door hen gewenste plek kunnen gaan wonen. Meer informatie...

Programma Anders Beter

In de regio Westelijke Mijnstreek is het programma Anders Beter actief. De gezamenlijke visie van partijen is om de juiste zorg op de juiste plek te geven. En dat alles tegen kosten die niet verder exploderen maar beheersbaar blijven en de continuïteit van doelmatige en hoogwaardige zorg garanderen.

Meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Marieke Cloosterman

Project Van Zorgpad artrose naar “Beter bewegen met artrose”

Het ontwikkelde zorgpad “gezond bewegen bij artrose” is als project gestart in 2015. De effecten leken met name: minder niet geëigende aanvragen voor medische beeldvorming, een hogere hitratio bij verwezen patiënten. Door de universiteit van Maastricht zijn als een onderdeel van de evaluatie zorgprofessionals en patiënten geënquêteerd. Meting van de effecten is voorgezet in 2016 en 2017 om te onderzoeken of de effecten in tijd blijven en hoe hierop door te ontwikkelen. Voor 2018 is een project “Beter bewegen met artrose” in ontwikkeling dat zich o.a. richt op het uitbreiden van het zorgpad uitbreiden met een nazorgfase in eerste of nulde lijn na behandeling in de tweede lijn. Daarnaast wordt deze ontwikkeling ook verbonden aan een waardegericht inkopen.

Programma Samendraads

Met de patiënt als vertrekpunt, werken huisartsen en medisch specialisten in Samendraads (regio Midden-Brabant) samen met zorgverzekeraars en patiënten aan de best mogelijke zorg, op het juiste moment, de juiste plek en doelmatig.

Meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Sandra Adamini.

Project Hartfalen

Zorgaanbieders in de regio Midden-Brabant gaan meer samenwerken om patiënten met hartfalen beter te helpen. Daartoe hebben huisartsen en cardiologen transmurale afspraken gemaakt.
Op dit moment is de cardioloog meestal verantwoordelijk voor de zorg voor patiënten met hartfalen. Door samenwerking met de huisarts krijgen mensen met hartfalen zorg dichtbij. De huisarts kan beter inspelen op specifieke behoeften en klachten waardoor de patiënt begeleiding op maat krijgt. Hierdoor kan sneller worden ingegrepen bij verslechtering en kunnen opnames in het ziekenhuis worden voorkomen.