(Wijk)zorg passend bij behoeften van inwoners

Programma Goedleven

Goedleven realiseert betere zorg, behoud van beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg tegen lagere kosten voor Zeeuws-Vlaanderen via een integrale populatiegebonden aanpak.
Doel is dat de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen in 2022 nog steeds kunnen beschikken over goede, toepasselijke basiszorg dichtbij en bereikbare, kwalitatief hoogwaardige specialistische zorg.

Meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Rienk Overdiep.

Project Toekomstige zorg West Zeeuws- Vlaanderen

Verkenning samenhangende zorgvisie in relatie tot de gevolgen voor de dienstverlening aan de klant, deelnemende organisaties, vastgoed (intramuraal en extramuraal), woningmarkt en financiering. Het project betreft een integrale benadering in de regio, bestaande uit vier deelprojecten:

 1. Optimaliseren van de toegang tot zorg via een één-loket functie voor de klant, waarbij de klant centraal staat.
 2. Een toekomstbestendige huisvesting voor GCA Oostburg en De Stelle. Dit in relatie tot de kort- en langdurige zorg (verpleging).
 3. Lange termijnvisie voor wonen en zorg in de regio West Zeeuws- Vlaanderen.
 4. SEH in relatie tot toerisme, zodat toeristen gebruikmaken van lokale zorg.

Programma in oprichting Pro Vita Reuver

Zorg organiseren op de juiste plek, zo dicht mogelijk bij de inwoner. Dat staat centraal in Pro Vita Reuver. In Pro Vita Reuver in de Limburgse gemeente Beesel hebben regionale zorgprofessionals op het gebied van zorg, welzijn & preventie zich verenigd.

Meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Monique Lemmens.

Project ProVita Integrale zorg ‘Samen Beter’

Om zorg op de juiste plek te realiseren in Reuver, is een aantal lijnen uitgezet. De nadruk ligt op het verbinden van het publieke domein en zorg en het in z’n kracht zetten van de inwoner. Dit alles gestoeld op het gedachtegoed van de positieve gezondheid. Activiteiten bestaan uit:

 • Verder doorontwikkelen Burger ParticipatieGroep als afspiegeling van de Beeselse   bevolking die gevraagd en ongevraagd betrokken zijn bij de ontwikkelingen op het gebied van welzijn en zorg binnen de gemeente Beesel
 • Inrichting structuur zodat S1 en S2 taken wijkverpleging zijn gewaarborgd
 • Het ontwikkelen van minimaal vier ‘recepten’ (welzijn op recept) die worden voorgeschreven door huisartsen en zijn geïntegreerd in proces verwijzer en ontvanger
 • Ontwikkeling van een vijftal zorgpaden (o.a. depressie bij jeugd en eenzaamheid bij ouderen) met nadruk op preventie en zelfregie (inzet e-health tool).

Daarnaast vormt dit de pilotlocatie voor de regio Noord Limburg om het concept Positieve gezondheid verder te concretiseren

Programma NOEL

Regio Nijmegen op één lijn (NOEL) bestaat uit vooruitstrevende partijen die de eerstelijnsgezondheidszorg in de regio Nijmegen willen verbeteren en versterken. Het netwerk verenigt huisartsenzorg, wijkverpleegkundige zorg, welzijn, publieke gezondheid en academie. Zij streven samen naar samenhangende eerstelijnszorg met verbinding van preventie, welzijn en zorg in de regio Nijmegen. Een integrale, afgestemde benadering waarbij betere gezondheid en kwaliteit van leven voor de inwoners centraal staat.

Meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Jacqueline Philipsen.

Project Gezonde Wijken

Gezonde Wijken streeft naar een preventieve infrastructuur in wijken en buurten in de regio Nijmegen. Belangrijk hierin is de geïntegreerde samenwerking (regionaal en lokaal) met verbinding van preventie, welzijn en zorg ten behoeve van goede zorg en ondersteuning voor de burger. Gezonde Wijken jaagt de lokale preventieve wijkgerichte samenwerking aan door kennisdeling, het organiseren van inspiratiebijeenkomsten en het faciliteren van multidisciplinaire wijksamenwerking gericht op gezondheidsthema’s en resulterend in een gezamenlijke aanpak. Meer informatie...

Programma MijnZorg

Binnen Proeftuin MijnZorg willen partijen een langdurige verbintenis met elkaar aangaan om samen een toekomstbestendige integrale populatie gebonden aanpak te ontwikkelen, die leidt tot kwalitatief goede zorg en gezondheid en die de groei in de zorgkosten in de regio Oostelijk Zuid-Limburg beperkt.

Meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Monique Lemmens.

Project Thuiszorgorganisatie Meander- Ruimte voor Resultaat

Wijkverpleegkundige zorg leveren op een manier die past bij de hulpvraag van mensen. Men wil aansluiten bij de ambities van gemeenten en de contouren van toekomstige bekostiging van wijkverpleging. ‘Stip aan de horizon’ is een brede vorm van resultaatsfinanciering waarbij de WMO, WLZ en ZvW financieel ontschot worden en de synergievoordelen van de stelsels maximaal benut worden.

Project Integrale Wijkaanpak Heerlen-Hoensbroek

Integrale aanpak van casuïstiek in de wijk Hoensbroek (gemeente Heerlen) door verbinding van een viertal reeds lopende initiatieven:

 • PlusPraktijken huisartsen
 • De nieuwe GGZ
 • Heerlen Stand-By! (coöperatie Welzijnspartijen)
 • Wijkverpleging Meander - Ruimte voor Resultaat

Programma Proeftuin Ruwaard

In de Ruwaard, een wijk in de gemeente Oss, bedenken wijkbewoners en organisaties samen oplossingen waarin mensen meer voor zichzelf en voor elkaar kunnen gaan doen. Uiteindelijk streven zij in Proeftuin Ruwaard naar hun ideale toekomstbeeld: “Ruwaard is een vitale wijk waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren.”

Meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Susanne Smits.

Project Gebiedsgericht financieren en organiseren (WMO)

Het realiseren van een gebiedsgerichte financiering van de WMO waarbij partijen gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor het beschikbare WMO budget en in onderling overleg en samenwerking de benodigde zorg en ondersteuning voor wijkbewoners organiseren. Ook voor wijkgerichte zorg vanuit Jeugd, ZVW en WLZ wordt gewerkt aan een vergelijkbare beweging. Meer informatie...

Project (Huisartsen)zorg aan migranten

In overleg tussen huisartsen en partners uit het sociaal domein worden verbeteringen aangebracht in de zorg aan migranten op basis van drie sporen:

 • Aanstellen interculturele consulent migranten in de huisartsenpraktijken
 • Uitwerken en inrichten ‘welzijn op recept’ met specifieke aandacht voor migrantenbehoeften
 • Ontwikkelen activiteiten gericht op gezondheidsvoorlichting, opvoeding, omgaan met ziekte etc. passend bij de behoeften van migranten

Meer informatie...

Programma Anders Beter

In de regio Westelijke Mijnstreek is het programma Anders Beter actief. De gezamenlijke visie van partijen is om de juiste zorg op de juiste plek te geven. En dat alles tegen kosten die niet verder exploderen maar beheersbaar blijven en de continuïteit van doelmatige en hoogwaardige zorg garanderen.

Meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Marieke Cloosterman

Aanpak i.o: community aanpak leefstijl, voeding en beweging in Munstergeleen

Verkenning rondom een praktijk in Munstergeleen die het anders wil doen en doet. Meer aandacht voor het verhaal achter de vraag aan de dokter, meer uitgaan van de  kracht van de community, positieve gezondheid en een aanpak gericht op leefstijl. Zo zullen er zelfhulpgroepen opstarten, wordt er gewerkt aan een moestuin voor de wijk en is er ook een plek voor mindfulness en boksen er jongeren uit de wijk in een  hiervoor beschikbaar gestelde ruimte in de praktijk. De praktijk, die zelf initiatiefnemer is, wil huiskamer van de wijk zijn. De samenwerkende partijen in Anders Beter verbinden en denken mee in de beweging in Munstergeleen door Welzijn en Zorg te verbinden en de ontwikkeling vanuit de praktijk te stimuleren.