Zorg voor kwetsbare ouderen

Programma Zorg Dichtbij

Zorg Dichtbij wil zorg in Zeeland beschikbaar en betaalbaar houden, met behoud of verbetering van kwaliteit van zorg. Dit doet het programma binnen verschillende thema’s via multidisciplinaire werkgroepen.

Meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Pieter Paardekooper.

Project transmurale ouderenzorg

Doel is het verbeteren van de transferzorg voor kwetsbare ouderen door betere informatieoverdracht, betere samenwerking voorafgaand, tijdens en volgend op een ziekenhuisopname.

De huisarts, specialist en wijkverpleegkundige spelen hierin de hoofdrol. De huisartsenpraktijk heeft de kwetsbare ouderen in beeld. Werkprocessen in het ziekenhuis (tweede lijn) worden geoptimaliseerd en verbonden met de eerste lijn. De wijkverpleegkundige vormt de schakel. ICT speelt hierbij een belangrijke rol.

Programma MijnZorg

Binnen Proeftuin MijnZorg willen partijen een langdurige verbintenis met elkaar aangaan om samen een toekomstbestendige integrale populatie gebonden aanpak te ontwikkelen, die leidt tot kwalitatief goede zorg en gezondheid en die de groei in de zorgkosten in de regio Oostelijk Zuid-Limburg beperkt.

Meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Monique Lemmens.

Project Zorgcontinuüm Ouderenzorg regio OZL

Er komen steeds meer ouderen in een kwetsbare positie die (langer) thuis blijven wonen. Dit vraagt om een verbetering van de zorg aan deze ouderen in de thuissituatie. Hierbij is het uitgangspunt dat de ouderen zo veel als mogelijk in de eerste lijn worden geholpen. Doel is het verbeteren van zorg aan ouderen door het opzetten van integrale-, proactieve- en samenhangende eerstelijnszorg voor kwetsbare ouderen in de wijk.

Dit project bestaat uit drie deelprojecten:

  1. Versterken van ouderenzorg in de eerste lijn
  2. Opzetten van een eerstelijnskliniek of -verblijf
  3. Opzetten van een PlusPunt Ouderen

Programma Goedleven

Goedleven realiseert betere zorg, behoud van beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg tegen lagere kosten voor Zeeuws-Vlaanderen via een integrale populatiegebonden aanpak.
Doel is dat de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen in 2022 nog steeds kunnen  beschikken over goede, toepasselijke basiszorg dichtbij en bereikbare, kwalitatief hoogwaardige specialistische zorg.

Meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Rienk Overdiep.

Project Beschermd Wonen

Realiseren en in stand houden van beschermd wonen in de drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen. Hierbij is aandacht voor de mogelijkheden voor onderlinge mantelzorg en het realiseren van ‘buurtkamers’ voor ontmoeting, gezamenlijk eten en activiteiten.

Project Integrale ouderenzorg Zeeuws-Vlaanderen

In 2020 hebben alle huisartsenpraktijken in Zeeuws-Vlaanderen de ouderenzorg toekomstbestendig georganiseerd en kwalitatief op orde.
Het streven is om 75% van de kwetsbare ouderen wonend in de regio in beeld te hebben om vervolgens die groep te begeleiden conform het vastgestelde programma. Met een betere ondersteuning, onder meer van de mantelzorger, kunnen ouderen beter en langer in hun eigen thuisomgeving blijven.

Programma in oprichting Pro Vita Reuver

Zorg organiseren op de juiste plek, zo dicht mogelijk bij de inwoner. Dat staat centraal in Pro Vita Reuver. In Pro Vita Reuver in de Limburgse gemeente Beesel hebben regionale zorgprofessionals op het gebied van zorg, welzijn & preventie zich verenigd.

Meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Monique Lemmens.

Project ProVita Integrale zorg ‘Samen Beter’

Om zorg op de juiste plek te realiseren in Reuver, is een aantal lijnen uitgezet. De nadruk ligt op het verbinden van het publieke domein en zorg en het in z’n kracht zetten van de inwoner. Dit alles gestoeld op het gedachtegoed van de positieve gezondheid. Activiteiten bestaan uit:

  • Verder doorontwikkelen Burger ParticipatieGroep
  • Inrichting structuur zodat S1 en S2 taken wijkverpleging zijn gewaarborgd
  • Het ontwikkelen van minimaal vier ‘recepten’ (welzijn op recept) die worden voorgeschreven door huisartsen en zijn geïntegreerd in proces verwijzer en ontvanger
  • Ontwikkeling van een vijftal met nadruk op preventie en zelfregie

Daarnaast vormt dit de pilotlocatie voor de regio Noord Limburg om het concept Positieve gezondheid verder te concretiseren

Programma Anders Beter

In de regio Westelijke Mijnstreek is het programma Anders Beter actief. De gezamenlijke visie van partijen is om de juiste zorg op de juiste plek te geven. En dat alles tegen kosten die niet verder exploderen maar beheersbaar blijven en de continuïteit van doelmatige en hoogwaardige zorg garanderen.

Meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Marieke Cloosterman

Project i.o. De regionale patiëntreis dementie

De samenwerkende partijen van Anders Beter zijn samen met gemeenten en de keten “hulp bij dementie” aan het verkennen hoe ze gezamenlijk het zorgpad dementie kunnen optimaliseren vanuit de reis van de patiënt en zijn/haar mantelzorger, in alle fasen van dementie. Voorbereiding 2017, uitvoering beoogd voor 2018.