Zelfredzaamheid / zelfzorg / inwonerparticipatie

Programma MijnZorg

Binnen Proeftuin MijnZorg willen partijen een langdurige verbintenis met elkaar aangaan om samen een toekomstbestendige integrale populatiegebonden aanpak te ontwikkelen, die leidt tot kwalitatief goede zorg en gezondheid en die de groei in de zorgkosten in de regio Oostelijk Zuid-Limburg beperkt.

Meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Michèle van den Bragt of Monique Lemmens.

Project WeHelpen

In een tijd waar inwonerparticipatie hoog op de agenda staat, wordt er een steeds groter beroep gedaan op informele hulp. Een goed sociaal netwerk is dan belangrijk. Maar dit is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Via WeHelpen is informele hulp eenvoudig bereikbaar en gratis voor iedereen die hulp kan gebruiken of wil organiseren. De programma’s MijnZorg, Anders Beter en Blauwe Zorg bundelen in dit project hun krachten om niet alleen informele hulp bereikbaar te maken voor alle inwoners in Zuid-Limburg, maar ook een regio te creëren waar elkaar helpen vanzelfsprekend is.

Project Integrale Wijkaanpak Heerlen-Hoensbroek

Integrale aanpak van casuïstiek in de wijk Hoensbroek (gemeente Heerlen) door verbinding van een viertal reeds lopende wijkpilots:

  • PlusPraktijken huisartsen
  • De nieuwe GGZ
  • Heerlen Stand-By! (coöperatie welzijnspartijen)
  • Wijkverpleging ruimte voor Resultaat

Project Via zelfhulp naar zelfregie

Zelfhulp voor elkaar: Uitwisselen van ervaringen tussen lotgenoten, om op een positieve manier te leren omgaan met het onderwerp.

Programma Anders Beter

In de regio Westelijke Mijnstreek is het programma Anders Beter actief. De gezamenlijke visie van partijen is om de juiste zorg op de juiste plek te geven. En dat alles tegen kosten die niet verder exploderen maar beheersbaar blijven en de continuïteit van doelmatige en hoogwaardige zorg garanderen.

Meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Marieke Cloosterman.

Project WeHelpen

In een tijd waar inwonerparticipatie hoog op de agenda staat, wordt er een steeds groter beroep gedaan op informele hulp. Een goed sociaal netwerk is dan belangrijk. Maar dit is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Via WeHelpen is informele hulp eenvoudig bereikbaar en gratis voor iedereen die hulp kan gebruiken of wil organiseren. De programma’s Anders Beter, MijnZorg en Blauwe Zorg bundelen in dit project hun krachten om niet alleen informele hulp bereikbaar te maken voor alle inwoners in Zuid-Limburg, maar ook een regio te creëren waar elkaar helpen vanzelfsprekend is.

Programma Goedleven

Goedleven realiseert betere zorg, behoud van beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg tegen lagere kosten voor Zeeuws-Vlaanderen via een integrale populatiegebonden aanpak.
Doel is dat de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen in 2022 nog steeds kunnen beschikken over goede, toepasselijke basiszorg dichtbij en bereikbare, kwalitatief hoogwaardige specialistische zorg.

Meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Rienk Overdiep.

Project Versterking Mantelzorg

Het doel is om mogelijkheden van onderlinge mantelzorg te onderzoeken, in eerste instantie tussen senioren en inwoners met een beperking die in elkaars nabijheid wonen. Dit project heeft verbinding met het project Beschermd wonen om locaties te realiseren en in stand te houden voor kwetsbare inwoners.

om leefstijlcoaching op basis van de gezondheidswaaier

Project Gezondheidswaaier

Met dit project wil Goedleven de gezondheidswaaier - het model van Machteld Huber - ontwikkelen. Centraal staat leefstijlcoaching.
Het doel is het vergroten van het bewustzijn over en het werken aan positieve gezondheid en het stimuleren van eigen regie. De gezondheidswaaier biedt inwoners concrete interventies om zelf te kunnen werken aan gezondheid met als doel vitale, betrokken, gezonde Zeeuws-Vlamingen. Die interventies zijn gericht op informatie, eHealth toepassingen, online coaching en face-to-face contact.

Programma Proeftuin Ruwaard

In de Ruwaard, een wijk in de gemeente Oss, bedenken wijkbewoners en organisaties samen oplossingen waarin mensen meer voor zichzelf en voor elkaar kunnen gaan doen. Uiteindelijk streven zij in Proeftuin Ruwaard naar hun ideale toekomstbeeld: “Ruwaard is een vitale wijk waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren.”

Meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Susanne Smits.

Project Huis van de wijk

Het realiseren van een laagdrempelige ontmoetingsplek in de wijk waar alle wijkbewoners naar eigen inzicht en behoefte activiteiten kunnen ontplooien en werken aan participatie, herstel, contacten. Het Huis van de Wijk dient tevens als leertuin ten behoeve van de ontwikkeling dagbesteding nieuwe stijl. Meer informatie...

Project Maatschappelijke inzet langdurig werklozen

Op vrijwillige basis worden langdurig werklozen uitgenodigd om zelf en met anderen na te denken over: wat wil ik, wat kan ik en wat heb ik nodig? Zij kunnen naar eigen inzicht en behoefte deelnemen aan activiteiten of nieuwe activiteiten ontwikkelen in de wijk. Het doel is langdurig werklozen betrekken bij en kansen bieden tot het actief worden en participeren in activiteiten in de wijk. Meer informatie...

Project Dagbesteding nieuwe stijl

In het Huis van de Wijk worden activiteiten georganiseerd door wijkbewoners, voor alle wijkbewoners. In overleg met cliënten en zorgverleners wordt bekeken of en hoe ook reguliere dagbestedings-cliënten bij deze of nieuwe activiteiten een plek kunnen krijgen. Het doel is om nieuwe vormen van dagbesteding in de wijk te ontwikkelen, doelgroep-overstijgend en zoveel mogelijk georganiseerd door mensen zelf. Deze dagbesteding nieuwe stijl is gericht op het transformeren van:

  • individuele voorzieningen naar een algemene, collectieve voorziening
  • specifieke voorzieningen naar een intersectorale voorziening
  • een voorziening die aanbodgericht en probleem-georiënteerd is, naar een voorziening die vraag-gestuurd is en op basis van talenten, interesses en kwaliteiten is opgezet

Meer informatie...

Project Leersessies en -geschiedenis

Partijen in de Proeftuin Ruwaard hebben met elkaar de afspraak dat zij van alle activiteiten die ze uitvoeren willen leren. Niet te lang stilstaan bij een programma van eisen en projectplan, maar actief aan de slag en leren van de praktijk. Op die manier kunnen zij inspelen op actuele ontwikkelingen en snel bijsturen als dat nodig is. In de leersessies zijn veelal inwoners aanwezig, zodat partijen leren meer vanuit het perspectief van de inwoner te doen en in te richten. De uitwerking hiervan vindt plaats mét de inwoner tijdens de sessies. Meer informatie...