Zorg rondom zwangerschap

Programma LOQS

Het Verloskundig Consortium Limburg, een samenwerkingsverband van vrijwel alle verloskundige hulpverleners in de Provincie Limburg, wil de verloskundige zorg in Limburg voortdurend innoveren en verbeteren. Het LOQS beoogt een continue daling van ziekte- en sterftecijfers rond zwangerschappen en geboorten. Daarnaast streeft het naar gedeelde (integrale) zorg van nulde, eerste, tweede en derde lijn.

 

Meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Yvonne Röselaers.

Project Zorgpaden ontwikkeling

Er zijn een zeventien multidisciplinaire zorgpaden ontwikkeld met als doel de perinatale sterfte en morbiditeit terug te dringen. De mening van alle betrokkenen werd evenwichtig en doelmatig gemeten met een nieuw ontwikkelde methodologie, het ACCORD instrument. Dit heeft geleid tot een zorgdocument waarbij alle zorgverleners van elkaar weten welke keuzes bij vastgestelde problemen gemaakt worden. Deze systematiek maakt gedeelde zorg mogelijk. Hiermee kan de zwangere het beste van twee werelden krijgen, de vertrouwdheid van de eerste lijn en de technologische mogelijkheden van de tweede en derde lijn.

Project Risicopredictie-instrument

Om perinatale sterfte en morbiditeit terug te dringen, is een risicopredictie-instrument ontwikkeld. Dit instrument wijst de individuele vrouw toe aan het meest aangewezen zorgpad. Zorgpaden worden ontsloten na eerste trimester schatting van het verloskundig risico voor moeder en kind door middel van een gemeenschappelijk (door eerste- en tweedelijnshulpverleners) gebruikt risicopredictie-instrument. Het risicopredictie-instrument vormt onderdeel van de eerste wetenschappelijke studie verricht door het verloskundig consortium. 

Project Multidisciplinair transmuraal web-based Moeder en Kind dossier

Het terugdringen van perinatale sterfte en morbiditeit wordt onder meer nagestreefd door de ontwikkeling van een integraal transmuraal Moeder en Kind dossier. Bedoeld om de stap van ketenzorg naar gedeelde zorg mogelijk te maken. Bij gedeelde zorg moet er een sluitende verslaglegging van de patiëntgegevens plaatsvinden, die voor alle hulpverleners benaderbaar is. Dit is alleen mogelijk met een web-based MKD. Met een gedeeld dossier zijn alle behandelaars geheel op de hoogte van de behandelingen door alle partijen en zijn in acute crisissituaties alle gegevens beschikbaar.

Project Kwaliteitsmonitoring

Aan de hand van de data voorkomende uit het Moeder en Kind Dossier zullen de uitkomstresultaten van het Consortium Limburg worden gemeten. Hiertoe wordt een monitorcommissie ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van alle partijen binnen het consortium onder leiding van een epidemioloog. Een uitvoerige set kwaliteitsindicatoren is vastgesteld in een commissie bestaande uit een afvaardiging van de deelnemers. Deze worden in de eerste release van het Moeder en Kind Dossier ingebouwd. Doel is om de perinatale sterfte en morbiditeit terug te dringen.