Samenwerking in de ggz-platforms: aan de slag en gewoon doen!

2 september 2021

Dat de ggz in ontwikkeling is en dat dit kansen biedt om samen op te trekken laten twee recente activiteiten uit de regio Limburg zien: een webinar over digitale oplossingen voor hulpverlening en een gezamenlijke schriftelijke reactie op de Discussienota Zorglandschap ggz.

Al jaren begeleidt Robuust de ggz-platforms in Zuid-Nederland die samenwerken aan de verbetering en stroomlijning van de ggz in ontwikkeling. “Binnen de platforms stimuleer, agendeer en jaag ik mensen aan.”, zegt collega Man Kuen van Steensel die sinds twee jaar verantwoordelijk is voor de begeleiding van de platforms. “De partijen zijn continu op zoek naar hoe ze elkaar kunnen versterken en hoe ze samen kunnen optrekken in de regionale vraagstukken die er leven. Maar soms is het goed om ook gewoon aan de slag te gaan om in de praktijk te ontdekken wat je aan elkaar hebt.”

Samenwerking in beeld

Het afgelopen anderhalf jaar heeft laten zien welke impact de lockdowns hebben gehad op de begeleiding van mensen met een (ggz-gerelateerde) hulpvraag en op de werkwijze van de professionals uit de verschillende domeinen. Van het sociaal domein, de huisartsenzorg, de ggz tot aan de gemeenten. In de ggz-platforms werden de ervaringen over onder andere digitale hulpverlening in deze periode gedeeld. Zowel van organisaties en professionals als van cliënten en patiënten. In de ggz-platforms van Noord-Limburg en Midden-Limburg ontstond al snel het idee om via een webinar de ervaringen breder te delen. Er werd een werkgroep opgericht, onder coördinatie van Robuust, die aan de slag ging met de organisatie van het webinar. Met als resultaat: ruim 100 aanmeldingen voor het webinar ‘Digitale oplossingen voor hulpverlening in Noord- en Midden-Limburg’. Professionals uit verschillende domeinen deelden hun ervaring met digitale ondersteuning en de kansen en risico’s die zij zien. Een mooie start om nog meer kennis en ervaringen uit te wisselen over de digitale transformatie en de bijbehorende dilemma’s waar organisaties, professionals en patiënten mee te maken hebben.  

Samenwerking in schrift

De lang aangekondigde Discussienota Zorglandschap GGZ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zag in medio mei definitief het licht. Een nota die een opsomming is van knelpunten uit het veld en met mogelijke beleidsopties die gevolgen hebben voor partijen uit het veld. De nota bood stof tot uitwisseling. Bij het ene platform bleef het bij een uitwisseling en bij de drie platforms in Limburg leidde de bespreking tot het opstellen van één gezamenlijke Limburgse reactie. Robuust begeleidde het proces hiervan. Het is vooral belangrijk dat partijen zelf hun reactie verwoorden en dat organisaties zichzelf herkennen in de reactie. Een hele uitdaging om dat in twee weken voor elkaar te krijgen. Door de verschillende partijen goed en tijdig te betrekken en ieder in hun kracht te zetten is het gelukt om, één dag voor de deadline, gezamenlijk een reactie in te dienen.

 

In een samenwerking is het goed om continu het gesprek te blijven voeren over de gezamenlijke ambitie en wat ieders rol hierin is. Maar soms is het ook gewoon doen zodat je in de praktijk ervaart waar ieders kracht ligt en hoe je elkaar kan versterken. Bovenstaande voorbeelden laten zien hoe je door praktisch aan de slag te gaan elkaars uitdagingen én kracht beter leert kennen en op deze manier bouwt aan een sterkere samenwerking voor de toekomst.

Samenwerking in de ggz-platforms: aan de slag en gewoon doen!