Uitgelicht project Limburg


De Mijnstreek

In de Mijnstreek heeft Robuust al een aantal jaar een aanjagende en verbindende voortrekkersrol bij alle partijen die betrokken zijn bij de forse veranderopgave. In 2021 is de dubbele opgave van de regio aangescherpt: ervoor zorgen dat de gezondheidszorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar blijft én dat de gezondheidsachterstand in de Mijnstreek afneemt.

 

  

Website Mijnstreek

 

Kerncoalitie en grote Mijnstreekcoalitie

De opgave in de Mijnstreek is er één die geen enkele partij alleen aan kan: al sinds 2012 wordt daarom op diverse fronten en tussen verschillende partijen nauw samengewerkt. Het geheel van samenwerkingsverbanden noemen we de grote Mijnstreekcoalitie.

Daarbinnen onderscheiden we bijvoorbeeld een Kerncoalitie, de preventiecoalities Heerlen en Sittard en de themacoalities Farmacie, GGZ en GRZ (i.o.) en de pluspraktijken. Binnen de coalitie(s) wordt nauw samengewerkt met partners die direct de inwoners van de Mijnstreek vertegenwoordigen, waaronder Burgerkracht Limburg en steeds meer gemeenten en organisaties in het sociaal domein. Robuust begeleidt en verbindt de onderlinge coalities.

De Kerncoalitie werkt volgens vijf programmalijnen: Ouderen, Spoed, Chronisch zieken, Transferpunt en Anderhalvelijnszorg. Daarbinnen worden verschillende projecten uitgevoerd. Als voorbeeld is binnen de programmalijn Transferpunt afgelopen jaar met succes gewerkt aan het opzetten van een Regionaal Zorgpunt Mijnstreek.

Mariekecrond.jpg

Ook de komende jaren verbinden we partijen in de Mijnstreek aan elkaar en de gezamenlijke veranderopgave, omdat we alleen samen een grote stap vooruit kunnen zetten.

     Marieke Cloosterman -
     Programmamanager

Rol Robuust

Robuust is verantwoordelijk voor de programmatische ondersteuning van de Kerncoalitie, de themacoalitie farmacie en de themcoalitie GGZ i.o. en de opbouw van de grote coalitie vanuit de principes van netwerkregie. Ondersteuning is er ook op gebied van Data, Analyse en Informatie (DAI) en communicatie voor zowel de Kerncoalitie als grote Mijnstreekcoalitie. 

 

Betrokken partijen

Een groot aantal partijen uit het medisch en sociaal domein werkt samen aan een gezonde en vitale Mijnstreek. Wie doen er allemaal mee? Hier vind je een overzicht van alle samenwerkingspartners.

Resultaten


Regio in beeld

Het datagedreven werken wordt steeds beter zichtbaar in de Mijnstreek. Het DAI-team heeft eind 2021 een actueel regiobeeld  1.1 opgeleverd. Dat wordt in 2022 aan de Grote Coalitie voorgelegd en geeft richting aan de verdere aanpak van de Mijnstreekambitie.  

Risicoverevening onder de aandacht

Met het verschijnen van het artikel Verzekeraars niet per se geprikkeld tot substitutie van ziekenhuiszorg is het onderwerp risicoverevening landelijk onder de aandacht gebracht. Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam, CZ, MCC-Omnes, Opera Consultancy en Robuust.

integrale wijkaanpak is maatwerk

Naar aanleiding van de slotbijeenkomst van het project Integrale Wijkaanpak (IWA) gaf zorgverzekeraar CZ Robuust de opdracht tot onderzoek naar integraal werken in de wijk. Resultaat: een referentiekader voor integrale wijkaanpakken. Inmiddels wordt dit referentiekader gebruikt als handreiking voor iedereen die met IWA aan de slag wil. Robuust bouwt op basis van het referentiekader verder aan de ontwikkeling van gewenste tools en een community of practice. In december verscheen het artikel Integrale wijkaanpak is altijd maatwerk in diverse media.

Verbindingen verstevigen

Er is continue aandacht vanuit Robuust en de partijen om de zichtbaarheid van de activiteiten in de Mijnstreek en ‘het weten van elkaar’ te vergroten en verbindingen te verstevigen. Mooie voorbeelden zijn:

  • Begeleiding digitale bestuurlijke bijeenkomst (november) vanuit het Mijnstreek Inspiratie Platform (MIP) over positieve gezondheid in de praktijk en het veranderverhaal van de Grote Coalitie.
  • Organisatie van verbindingen tussen projecten en coalities in de ambassadeurscafés. Waarin in december o.a. 3 projecten gericht op het versterken van de positie van de burger centraal stonden. 
  • Samenstellen van driemaandelijkse Mijnstreek Nieuwsflits om verbindingen en ontwikkelingen binnen de grote coalitie in beeld te brengen.
  • Tijdens een livecast (april) is door samenvoeging van bestaande websites één Mijnstreek website www.mijnlevengezond.nl gelanceerd. Partners kunnen de website én de Mijnstreek Nieuwsflits gebruiken als podia voor Mijnstreekbrede berichtgeving.
lees meer Inklappen