doelgroepen voor verdieping

Ons doel blijft om de zorg multidisciplinair en domeinoverstijgend te organiseren. Dit is echter niet altijd haalbaar omdat daarmee de complexiteit zodanig toeneemt dat de oplossing niet in zicht komt. Dan helpt het soms om het kleiner te organiseren zoals we doen bij geboortezorg, ouderenzorg, GGZ en paramedie.

Geboortezorg

De geboortezorg is volop in beweging, kent haar eigen complexiteit en daarmee haar eigen uitdagingen op gebied van samenwerking.

 Samenwerking binnen de geboortezorg staat landelijk hoog op de agenda met trajecten en programma’s als Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, Kansrijke Start en Babyconnect. Hiermee krijgt het de aandacht en richting die het nodig heeft. Samenwerking bij geboortezorg is complex omdat binnen de geboortezorg vele partijen (professionals) actief zijn waarbij samengewerkt moet worden met het sociale domein. Daar zetten we met veel anderen de schouders onder.

In 2021 was Robuust betrokken bij:

lees meer Inklappen

Ouderenzorg

Robuust neemt deel aan het landelijk ROS-netwerk ouderenzorg en is actief lid van het consortium Beter Oud.

In opdracht van het ministerie van I&W (Infrastructuur & Waterstaat) hebben we als kartrekker van de focusgroep Professionals deelgenomen aan de werkplaats Veilige Mobiliteit. Deze focusgroep heeft in 2021 de notitie Kantelmomenten veilige mobiliteit ouderen en een aantal tools voor het voeren van gesprekken over het behoud van mobiliteit bij ouderen opgeleverd. Tevens heeft Robuust eraan bijgedragen dat er een actueel overzicht is van actieve regionale netwerken op het gebied van ouderen(zorg).

Duidelijk is dat een integrale domeinoverstijgende aanpak noodzakelijk is om de huidige problemen in de ouderenzorg op te kunnen lossen. Dat is niet alleen het probleem van zorgorganisaties. Het is wenselijk om meer aandacht te hebben voor de rol die de ouderen zelf kunnen hebben in de actieve voorbereiding op ouder worden en voor het versterken van de kracht en mogelijkheden van deze groep. We oriënteerden ons in 2021 welke bijdrage we hieraan kunnen leveren vanuit de expertise bij Robuust.

lees meer Inklappen

GGZ

Door de lockdowns en maatregelen tijdens de coronapandemie werd er in de GGZ-hulpverlening meer ingezet op digitale ondersteuning.

De GGZ-platforms Noord-Limburg en Midden-Limburg hebben een webinar georganiseerd om de ervaringen van zowel cliënten als professionals te delen over onder andere wat goed ging en waar uitdagingen liggen. De digitale transformatie is al langer gaande, maar welke digitale oplossingen permanent een plek zouden moeten vinden in het werken en wat daarvoor nodig is, is een gezamenlijke verkenning.

Mensen met LVB (licht verstandeliijke beperking) komen relatief vaak voor onder de GGZ-populatie. Vroegsignalering op LVB en een betere afstemming en aansluiting tussen het sociaal domein, de eerstelijnszorg en de GGZ kunnen eraan bijdragen dat de mensen met een LVB tijdig de juiste begeleiding, ondersteuning en behandeling krijgen. In het GGZ-platform Westelijke Mijnstreek gaan organisaties in de GGZ, de gehandicaptenzorg, huisartsenzorg, welzijn en gemeenten samenwerken op LVB en GGZ. Het project wordt gefinancierd vanuit de VEZN-subsidies voor regionale samenwerking.     

lees meer Inklappen

Paramedie

De samenwerking tussen de paramedici* in Zuid-Nederland heeft in 2021 meer vorm gekregen.

Paramedici zoeken elkaar op om meer vindbaar en zichtbaar te zijn in de regio voor patiënten, ziekenhuizen (specialisten), zorgverzekeraars en andere stakeholders. Elke regio volgt hierbij zijn eigen ontwikkeling. Zo is in de Mijnstreek een platform gestart waar fysiotherapeuten middels werkgroepen de nadrukkelijke samenwerking zoeken met de specialisten. In Meierijstad startte een enthousiaste groep paramedici die nu als pilot vervolgstappen zet onder het landelijke programma ‘Organisatiegraad Paramedie’. Deze richten zich op een verbreding van zowel stakeholders als van de regio. 

Daarnaast zien we veel initiatieven op gebied van regionale samenwerking in aandoeningsgerichte samenwerkingsverbanden, vooral in de oncologische zorg. Paramedici zetten hierin veelal samen met 0e en 2e lijn stappen gericht op de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional.

De ervaringen van de begeleiding van Robuust op dit onderwerp worden gedeeld in twee landelijke ROS-netwerken: Paramedie en Coalitie Oncologische Netwerken.


*Aanleiding van deze beweging is de uitvoering van een van de landelijke pijlers in het programma Organisatiegraad Paramedie uit de Bestuurlijke afspraken paramedische zorg 2019-2022.                                                                         

lees meer Inklappen