Babyconnect

 

publicatie 6 april 2021

Startdatum: 1 januari 2021
Looptijd: eind 2022
Rol Robuust
: procesbegeleiding

Babyconnect is een VIPP-programma voor gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling. VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional.

wat willen we bereiken?

Digitale gegevensuitwisseling is een van de voorwaarden om tot integrale geboortezorg te komen. De 'Zorgstandaard integrale geboortezorg' werd hiervoor opgesteld door de partijen in de geboortezorg. Hierin staat onder andere dat de digitale gegevensuitwisseling in de zorg vanaf 2021 verplicht wordt.

Babyconnect helpt de geboortezorg bij het realiseren van informatie-uitwisseling tussen cliënten en zorgverleners en zorgverleners onderling.

We willen hiermee een naadloos aansluitende geboortezorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte realiseren. Hierbij gaat het om de overdracht van gegevens van de cliënt en haar kind naar andere zorgverleners, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts.

Samenwerken

Om deel te mogen nemen aan het stimuleringsprogramma is een samenwerking nodig tussen minimaal 3 VSV’s (Verloskundige SamenwerkingsVerband).

Het inrichten van de benodigde technische infrastructuur om de gegevensuitwisseling mogelijk te maken is geen tijdelijke activiteit. Het is noodzakelijk dat er een beheersorganisatie ontstaat die verantwoordelijk is voor de continuïteit van de gegevensuitwisseling.

In de provincie Limburg hebben de betrokken vijf VSV’s besloten om deze ontwikkeling met elkaar op te pakken en de samenwerking met elkaar aan te gaan. De organisatiestructuur die hiervoor benodigd is wordt ontworpen en ingericht door de betrokken partijen. Robuust begeleidt het proces van leren en coachen op de samenwerking met betrokkenen.

Meerwaarde

De wensen en eisen van de gebruikers op hoofdlijnen:

  1. De regie van de gegevens ligt bij de cliënt. Zij kan de gegevens zelf inzien.
  2. Zorgverleners moeten kunnen blijven werken in het eigen systeem en alle relevante gegevens in één scherm kunnen inzien.
  3. De zorgaanbieder (organisatie) kan de kwaliteit van het zorgproces monitoren en waar nodig verbeteren.
  4. De data-analist kan de kwaliteit van de geboortezorg van Nederland monitoren en de resultaten (indicatoren) beschikbaar stellen voor het optimaliseren van het zorgproces.
  5. Dit alles voldoet aan alle wet- en regelgeving (zoals op het gebied van beveiliging).

Verloop

Twee VSV’s uit de provincie Limburg namen aanvankelijk het initiatief om contact te zoeken met Robuust voor ondersteuning van een de subsidie-aanvraag voor Babyconnect. Daarna werd gezamelijk een traject gestart dat begon met het samenbrengen van de vijf VSV’s in Limburg.

Na een energieke startbijeenkomst, waarbij alle VSV’s vertegenwoordigd waren, zetten zij samen de schouders onder dezse uitdaging. Samen met het landelijk programmabureau Babyconnect werd een werkgroep geformeerd die maandelijks knelpunten bespreekt en oplossingen zoekt.

Na goedkeuring van een nieuwe subsidie-aanvraag bouwen we verder aan de organisatie en de te implementeren oplossingen. Zodat alle organisaties in de geboortezorg Limburg voldoen aan de standaard voor digitale gegevensuitwisseling.

Trots 

We zijn trots op het feit dat alle VSV’s gezamenlijk deelnemen aan dit traject. Alleen samen kun je zo'n uitdaging voor noodzakelijke innovatie aanpakken. Dit leidt zeker tot een positief resultaat voor alle betrokkenen.

Meer informatie

> Naar de landelijke website Babyconnect> Naar de website VIPP- programma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is een VSV?

Een VSV is een lokale samenwerking tussen zelfstandige verloskundigen, kraamzorg organisaties en het ziekenhuis.
Zij maken afspraken over

  • de samenwerking in hun regio
  • de kwaliteit van de geboortezorg
  • het realiseren van een zorgcontinuüm
  • de organisatie van de zorgketen inclusief wie wanneer verantwoordelijkheid draagt

iedere VSV heeft ook een relaties met de JGZ (JeugdGezondheidsZorg).