Grote stappen van Paramedische netwerken

18 maart 2024

Om de groeiende zorgvraag, de vergrijzing en de personeelstekorten het hoofd te kunnen bieden is het nodig dat de zorg anders wordt georganiseerd. We moeten echt aan de slag met elkaar. In verschillende nota’s zoals de ‘Visie eerstelijnszorg 2030’ wordt de noodzaak om de zorg te veranderen nog eens benadrukt en geconcretiseerd. Een van de oplossingen is het sterker maken van de eerstelijnszorg.

De eerstelijnszorg is een ‘laagdrempelige eerste aanspreekpunt die passende zorg dichtbij huis levert die niet vanzelfsprekend is’ aldus de Visie eerstelijnszorg 2030. De kern is dat we in ons land toewerken naar integrale zorg in de eerste lijn. Daarvoor zijn nog veel stappen te zetten vooral op gebied van organisatie van deze eerste lijn en de verbinding met het sociale domein. Dit vereist echte samenwerking tussen de verschillende zorgverleners, tussen hen onderling en met anderen zoals de gemeente en zorgverzekeraars. In iedere regio maken zorgpartijen met elkaar afspraken hoe deze uitdagingen te realiseren. En daar, bij deze besprekingen, ontbreken nog veel te vaak de paramedici uit de eerste lijn.

Regionaal platform paramedici

Om aan te kunnen sluiten bij de besprekingen in de regio is het nodig dat paramedici zich regionaal organiseren. En met deze uitdaging zijn ze voortvarend aan de slag. Het landelijk programma Organisatiegraad Paramedische zorg* dat in 2020 gestart is, gaf daarin de impuls die nodig was en bracht veel in beweging. Het leidde in Zuid-Nederland tot zes pilots met Kernteams waarin paramedische zorgverleners met elkaar aan de slag gingen om zich regionaal te organiseren. Robuust begeleidt deze Kernteams bij de vorming tot een regionaal netwerk of platform. Naast deze Kernteams begeleiden we ook andere trajecten waardoor we nu vijftien regionale paramedische platforms ondersteunen bij het samenwerken met elkaar en andere stakeholders. De netwerken die zelf dit initiatief genomen hebben in het licht van de landelijke en regionale ontwikkelingen kunnen ook gebruik maken van de faciliteiten en ondersteuning van het landelijk programma.

 

Ontwerp-zonder-titel-1-1.pngEllen van der Ros, Ergotherapeut en kartrekker Paramedisch Platform Breda e.o.

“Elly heeft ons vanuit Robuust heel fijn geholpen als procesbegeleider. De grote lijnen in de gaten houden, van de details weten waar nodig en helpen om voortvarende stappen te kunnen en durven maken. Als PPBreda eo zijn we een aanspreekpunt voor stakeholders. Of beter gezegd, hiermee zijn wij ook een stakeholder waar je mee aan tafel wilt zitten. Hiermee kunnen we een wezenlijke bijdrage leveren aan JZOJP en alle uitdagingen die de eerste lijn de komende jaren heeft. Als paramedische praktijk helpt het PPB eo om belangen te behartigen. Voor sommige zaken hoef je als individuele praktijk niet meer zelf de boer op, maar is er een goede vertegenwoordiging. Uiteindelijk betekent het dat we efficiënter en slagvaardiger zullen worden.”

 

Grote stappen

Het aantal regionale paramedische netwerken dat echt vorm krijgt stijgt. Er worden mooie successen geboekt: paramedici zitten aan tafel bij regionale besprekingen met andere zorgpartijen en zijn aanspreekpunt voor gemeenten voor onder andere de ketenzorgtrajecten waarvoor zij de verantwoordelijkheid dragen. Denk hierbij aan het traject ‘Valpreventie’. Aan de grote stappen die zij hiervoor zetten hebben veel mensen hard gewerkt. Daar mogen degenen die hier afgelopen jaren hun tijd en energie instaken trots op zijn.

 

Ontwerp-zonder-titel-2-1.pngDankert Geene, voorzitter Kernteam Paramedisch Platform West Brabant
“Stichting Paramedisch Platform West-Brabant (PPWB) is blij met de ondersteuning van Robuust om haar regionale samenwerking een duurzame vorm te geven. Een belangrijk aspect van het samenwerkingsverband, dat na de start al meer dan 70 deelnemers heeft, is de complementariteit van vaardigheden en kennis tussen verschillende disciplines. PPWB zet zich samen met Robuust in om een goed functionerend systeem van paramedische samenwerking te organiseren, waar verschillende paramedische zorgverleners samenwerken om de zorg naadloos te coördineren.“

 

Aan de slag met elkaar

Dat betekent niet dat het werk nu klaar is. De start is eigenlijk net gemaakt, het komt nu aan op de daadwerkelijke samenwerking ook tussen de paramedici onderling. Alle zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars in de eerste lijn moeten echt aan de slag. Robuust begeleidt hen daarbij met een vast team. In de begeleiding gaat het vaak om draagvlak creëren bij de achterban, hoe ziet een bestuur eruit en wie vertegenwoordigt het bestuur? Maar ook over: hoe leer je van elkaar, omgang met stakeholders, communicatie en continuïteit van een netwerk.

 

Ontwerp-zonder-titel-3-2.png

Gijsbert Jansen, voorzitter FysioVisie, fysiotherapeut en mede- initiator Paramedisch Platform Brainport
“Eén van mijn persoonlijke doelen was om de continuïteit te waarborgen van de samenwerking binnen de fysiotherapie met andere paramedici in onze regio. Door het oprichten van het Paramedisch Platform Brainport waarin paramedici verenigd zijn, lijkt dit nu te gaan lukken. Een grote groep paramedici is overtuigd van de noodzaak van samenwerking. Niet alleen vanwege het verbeteren van de zorg voor onze cliënten, maar ook om de groeiende problematiek in de zorg gezamenlijk op te kunnen vangen. Zonder Robuust zouden we nu niet staan waar we nu zijn. Zij zijn de professionals die naast kennis van zaken ook de tijd hebben om een proces te begeleiden. Enthousiasme van ons alleen is niet voldoende om onze wensen en dromen te realiseren. Door hun kennis en ervaringen vanuit de regio en andere netwerken heeft Robuust veel onnodige tijdverspilling voorkomen."

Gijsbert Jansen is voorzitter van Fysiovisie en nam samen met Frank Beelen, voorzitter van SelectFysio en Anton van den Bosch, voorzitter vakgroep Fysiotherapie van Stroomz in de regio Zuidoost-Brabant het initiatief om samen de fysiotherapeutische en paramedische samenwerking te verbeteren en professionaliseren.

 

Meer informatie

Heb je een vraag, of wil je een paramedisch netwerk starten in jouw regio? Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem gerust contact op met een van onderstaande teamleden.

*Het programma ‘Organisatiegraad’ komt voort uit het Hoofdlijnenakkoord Paramedische Zorg 2019. In dit akkoord hebben verschillende partijen uit de paramedische zorg, patiëntenfederatie, het Ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit en zorgverzekeraars uitgesproken samenwerking in de regio te bevorderen.

Grote stappen van Paramedische netwerken