Knelpunten capaciteit huisartsenzorg in beeld

De continuïteit van huisartsenzorg staat als gevolg van demografische ontwikkelingen, complexe(re) zorgvragen, ervaren werkdruk, arbeidsmarkttekorten en beleidskeuzes in steeds meer regio’s onder druk. Individueel is het voor een huisarts nauwelijks mogelijk om invloed uit te oefenen op de beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerde professionals in de toekomst.

Met de pilot ‘capaciteit huisartsenzorg in beeld’ zette Robuust de eerste stappen in de ontwikkeling van een regionale capaciteitsmonitor. We zochten daarvoor de samenwerking op met SSFH en Transvorm. Gezamenlijk gaven we Nivel en Prismant de opdracht om in de zomer van 2018 een onderzoek uit te voeren onder huisartsenpraktijken, zorggroepen, huisartsenposten en het onderwijs.

Lees verder door naar beneden te scrollen

Onderzoek leidt tot gesprek

Het onderzoek werd uitgevoerd in acht arbeidsmarktregio’s: Zuidoost-Brabant, West-Brabant, Midden-Brabant, Noordoost-Brabant, Rotterdam Rijnmond, Groot Amsterdam, Zaanstreek Waterland en Zeeland. De bevindingen van het onderzoek werden vertaald naar factsheets per regio die in oktober 2018 zijn gepubliceerd.

De factsheets geven onder andere inzicht in de veranderende zorgvraag van patiënten, de ontwikkeling van vraag en aanbod van professionals werkzaam in het huisartsenteam, beschikbaarheid van en behoefte aan stageplaatsen én de knelpunten die zich (gaan) voordoen. Naar aanleiding van het onderzoek is Robuust samen met RegioPlus-organisaties Viazorg (Zeeland) en Transvorm (Noord-Brabant) in gesprek gegaan met regionale stakeholders over een gezamenlijke regionale aanpak om knelpunten op te lossen.

Verbreding aanpak arbeidsproblematiek Zeeland

Nucleuszorg, ZHCO, LHV en Viazorg waren vertegenwoordigd tijdens de Zeeuwse werksessie op 5 november. Gezamenlijk verkenden we oplossingsrichtingen en vertaalden deze naar de volgende vragen en acties voor 2019.

 1. Mogelijkheden om vestigingsklimaat voor Belgische professionals te vergroten moet worden onderzocht.
 2. De samenwerking ten aanzien van de arbeidsmarkt moet worden verbreed, omdat het capaciteitsprobleem bestaat in de volle breedte binnen de zorgsector.
 3. Samenhang tussen bestaande activiteiten ontbreekt, een inventarisatie is het startpunt voor meer samenhang.
 4. Sturingsinstrumenten voor meer capaciteit zijn: Taakherschikking, inzet van Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants, vergroten aantal stageplaatsen en zijinstroom.
 5. Bestuurders van Nucleus en ZHCO willen samen met huisartsen een RAAT (Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten) voor de huisartsenzorg in Zeeland opstellen.

Opvallende resultaten uit de factsheets

 • De prognose voor de meeste regio’s laat zien dat er een (groot) tekort aan huisartsen en doktersassistenten gaat ontstaan.
 • In de meeste regio’s is nu het aantal beschikbare stageplaatsen groter dan de vraag. Toch ervaart het onderwijs een tekort.
 • In diverse regio’s heeft meer dan 40% van de huisartsenpraktijken de afgelopen jaren een wachtlijst voor nieuwe patiënten gehad of nog steeds.
 • In veel regio’s worden door huisartsenpraktijken zelf oplossingen bedacht om huisartsenzorg toekomstbestendig te maken. Het toepassen van e-health en het in kaart brengen van de vervangingsvraag blijft achter.
 • De huidige ervaren werkdruk onder met name huisartsen en doktersassistenten is hoog.

Match stagiaires en stageplaatsen moet beter in Noord-Brabant

Tijdens de Brabant Brede Dag voor de huisartsenzorg op 13 november 2018 vertaalden ruim veertig Brabantse deelnemers tijdens drie werksessies de regionale factsheets naar een gezamenlijke aanpak per arbeidsmarktregio voor 2019.
Ze keken naar de impact van de cijfers op eerder geformuleerde prioriteiten in de RAAT (Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten). Aan het einde van de middag presenteerden de verschillende regio’s de belangrijkste acties aan elkaar en aan twaalf bestuurders van onder andere zorggroepen en huisartsenkringen die aanschoven.

Er liggen volop kansen om de ‘match’ tussen stagiaires en stageplaatsen voor doktersassistenten en huisartsen in Noord-Brabant te verbeteren zo bleek. Naast de stageproblematiek bestaat er ook behoefte om andere thema’s met elkaar uit te werken. Zoals het meer inzetten van nieuwe technologie in praktijken of het anders organiseren van huisartsenzorg door bijvoorbeeld functiedifferentiatie of samenwerking met het sociale domein.  

Zorgverzekeraars CZ en VGZ maakten namens alle zorgverzekeraars het onderzoek mede mogelijk.

lezen.png

Lees over:

 • De factsheets zijn online beschikbaar via www.rosrobuust.nl/factsheets. In 2019 komen er factsheets voor alle arbeidsmarktregio’s beschikbaar.
Robuuster betrokken bij de capaciteitsmonitor:
Rienk Overdiep
Programmamanager