Samendraads.png

Juiste zorg op de juiste plek: sturen op toegevoegde waarde

Lees verder over Samendraads door naar beneden te scrollen.

Steeds meer komt de focus te liggen op het behalen van uitkomsten. Veelal gerelateerd aan Triple Aim: een betere gezondheid en hogere ervaren kwaliteit van zorg tegen lagere kosten. Binnen het gezondheidsprogramma Samendraads bepalen we vanaf de start van een project uitkomstdoelen en daarmee samenhangende uitkomstindicatoren. Door effectief gebruik van data kunnen we samen de uitkomsten van zorg verbeteren.

Door al in een vroegtijdig stadium van de samenwerking de juiste data te verzamelen en te analyseren, kun je inzicht krijgen in de populatie. Op basis van die gegevens is het mogelijk om onderlinge samenwerking in te richten en strategische en operationele keuzes te maken. 

Monitoren op resultaten

Binnen Samendraads begeleidde Robuust programmamanager Sandra Adamini verschillende werkgroepen met zorgverleners en dataspecialisten uit eerste en tweede lijn met als doel om ideeën uit te werken tot een projectplan, meetplan en businesscase. Deze meetplannen (met daarin de beoogde uitkomsten) zijn vervolgens vertaald naar dataspecificaties. Op grond daarvan zijn vervolgens afspraken gemaakt tussen de zorgpartijen over dataextracties en frequentie. De deelnemende partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het monitoren op resultaten.

Het Elisabeth-TweeStedenZiekenhuis en Zorggroep Regionale Coöperatie Huisartsen hebben het initiatief genomen voor Samendraads. Ook Zorgbelang en zorgverzekeraars CZ en VGZ zijn nauw betrokken. Met de patiënt als vertrekpunt werken huisartsen en medisch specialisten in Midden-Brabant vanuit dit programma samen met patiënten aan de best mogelijke zorg, op het juiste moment, de juiste plek en doelmatig.

De juiste zorg op de juiste plek: evaluatie en heisessie 2018

Het jaar 2018 kenmerkte zich ook in het maken van strategische keuzes over de koers van Samendraads. In lijn met gesprekken binnen de stuurgroep is gekozen om de strategische focus van 2018 te richten op zorgverschuiving en een toekomstbestendige eerste lijn. Hierbij stonden verschillende onderwerpen centraal, zoals taakherschikking, experimenteren met diverse vormen van consultatie (fysiek, telefonisch en digitaal), verkenning van mogelijkheden van horizontale verwijzing.  

Tegelijkertijd werd in 2018 ook steeds vaker de vraag gesteld ‘doen we de juiste dingen’ en hoe ervaren huisartsen en medisch specialisten de samenwerking? In eerste instantie is een enquête uitgezet om de “ervaren samenwerking” onder huisartsen en medisch specialisten te meten. Gebleken is dat de samenwerking door betrokkenen binnen Samendraads  over het algemeen wordt gewaardeerd. De werkwijze die is gekozen, is om al doende te leren, zowel op het vlak van de interventies als op de manier waarop wordt samengewerkt.

Uit de evaluatie kwam een aantal aandachtspunten:

  • Huisartsen geven aan dat door de werkdruk hun maximale capaciteit (zo goed als) bereikt is. “We kunnen als regio maar enkele projecten aan”. Hoe verhoudt dit zich tot de ambitie van toekomstbestendige zorg?
  • De begrippen substitutie en transmurale samenwerking als onderlegger voor Samendraads, lopen door elkaar. Afhankelijk van het vertrekpunt is de essentie van het programma voor deelnemers verschillend.
  • De huidige projecten en ideeën zijn gebaseerd op enthousiasme van betrokken zorgprofessionals. Daarmee komt selectie van populaties willekeurig tot stand. Voor zowel toetsingsteam als stuurgroep is het beoordelingsproces daarmee onduidelijk.

Daarnaast is de behoefte geuit om te komen tot ‘een andere werkvorm’, een ‘verandering van het organogram’ en ‘meer samenwerking tussen toetsingsteam en stuurgroep’. Op basis van deze ‘dilemma’s’ zijn de stuurgroep en het toetsingsteam van Samendraads tijdens een heisessie eind 2018 met elkaar in gesprek gegaan.

Inzicht en ontwikkelingen

De reflectie heeft geresulteerd in inzicht hoe huisartsen en medisch specialisten in Midden-Brabant willen samenwerken. Programmamanager Sandra Adamini licht toe: “Dit inzicht is mede aanleiding geweest om een aantal projecten voor implementatie stop te zetten. Deze dynamiek heeft uiteraard geresulteerd in teleurstellingen, maar biedt vooral ook de gevraagde focus en richting bij partijen bij het indienen en beoordelen van de vervolgideeën die echt bijdragen aan het realiseren van de gezamenlijke ambitie met de daarbij behorende koers. Deze koers richt zich op thema’s en patiëntpopulatie.”

De stuurgroep besloot eind 2018 om een nieuwe inrichting van Samendraads te realiseren. De wijze waarop de samenwerking wordt ingericht, dient ‘voorwaardenscheppend’ te zijn voor sturing (voorbij aan de waan van de dag) en de realisatie van activiteiten binnen het programma. Het Robuust programmateam werkt dit nader uit in het eerste kwartaal 2019.‚Äč

lezen.png

Het Robuust programmateam van Samendraads:
Sandra Adamini
Programmamanager
Patricia Teuns
Communicatiemanager
Sandra de Loos
Kennismanager