Vele wegen leiden tot regionale samenwerking 

In de Limburgse regio’s Weert en Roermond werden in 2018 de programma-opdrachten getekend voor twee programma’s. Alhoewel de twee gebieden geografisch aan elkaar verbonden zijn en de populatie redelijk vergelijkbaar is, kan de aanpak niet meer van elkaar verschillen.

In Roermond is gekozen om naast de ontwikkeling van de netwerkopgave van start te gaan met een samenwerkingsexperiment rondom valpreventie. Ook zijn er diverse bijeenkomsten voor inwoners, professionals en bestuurders georganiseerd om ideeën en draagvlak te genereren voor een programma voor ouderen. In Weert  lag de focus op vergroten van de (bestuurlijke) ervaring van de netwerkopgave en een kostenanalyse om de regionale knelpunten in beeld te brengen. Een gesprek met beide programmamanagers over maatwerk leveren en een beweging in gang zetten.  

Lees verder over de programma's in de regio's Weert en Roermond door naar beneden te scrollen.

Persoonlijk contact en meebewegen

“Je moet met de mensen kijken waar ze naar toe willen” zegt Yvette Couwenhoven, programmamanager van Gezond Samen Leven (regio Weert). “Het is onze rol om perspectief en risico’s te schetsen, maar uiteindelijk moet je meebewegen en daarbij de stip op de horizon altijd in je vizier houden.” Jolande van Meer, programmamanager Samen Gezond (regio Roermond), vult aan: “Daarbij is persoonlijk contact de sleutel tot succes. Tussen de partners onderling en tussen jou en de partners.” Tot zover zijn beide programmamanagers het helemaal met elkaar eens en deze uitgangspunten verklaren ook grotendeels het verschil in aanpak tussen de regio’s.

De opgave écht ervaren

Yvette Couwenhoven: “Na het formuleren van de ambitie in het voorjaar van 2018 kwamen de zeven initiatiefnemers van het netwerk al snel tot de conclusie: voor het realiseren van deze ambitie hebben we ook partners nodig uit de sectoren woningbouw en welzijn. Ze nodigden Wonen Limburg en Punt Welzijn uit om aan te sluiten bij het netwerk, deze accepteerden de uitnodiging en ondertekenden samen met de oorspronkelijke initiatiefnemers de programma-opdracht op 14 juni. Alle partners leverden teamleden voor het programmateam en met name met die groep zijn we in 2018 aan de slag gegaan. Ik vind het belangrijk dat deze mensen een team worden dat écht de netwerkopgave ervaart, voordat ze ermee in de buitenwereld aan de slag gaan. Daar waren mijn inspanningen in 2018 dan ook vooral op gericht. De eerdere regioanalyse van Weert liet al zien dat met name preventie aandacht moet krijgen, vandaar ook de keuze voor een gezondheidsnetwerk in plaats van een zorgnetwerk. Het programmateam koos ervoor om aan de hand van een kostenanalyse meer inzicht te krijgen in de knelpunten in de regio bij het ouder worden. Het inzicht is eind 2018 en begin 2019 aangevuld met ervaringen van inwoners en professionals die het beeld nog completer maken. Deze informatie is nu onze basis om plannen voor 2019 en verder te maken.”

De beweging op lokaal niveau is voelbaar

Jolande van Meer: “Op basis van de regioanalyse was het voor de stuurgroep in Roermond snel duidelijk dat de MALT-wijken de perfecte wijken zijn om een programma voor ouderen te starten. Het aantal ouderen in deze wijken neemt de komende jaren fors toe. Dus hier is een nieuwe aanpak nodig en bovendien goed meetbaar. Daarom werd van start gegaan met drie projecten rondom valpreventie, zodat er direct ervaring werd opgedaan met samenwerking in de vier wijken. Het programmateam koos ervoor om daarnaast te starten met een bestuurlijke aftrap in juni, waarbij alle regiopartners werden uitgenodigd en de vijf initiatiefnemers hun ambities nader toelichtten. Na de bijeenkomst gaven negentien organisaties aan bij te willen dragen aan het programma voor ouderen in MALT. Wat volgde waren diverse bijeenkomsten na de zomer voor inwoners en professionals uit MALT. Hen werd gevraagd naar hun ervaringen bij het ouder worden om zo knelpunten en kansen in beeld te brengen. Het programmateam vertaalde deze informatie naar een netwerkopgave en eerstefaseplan voor MALT met hierin voorstellen voor zeven interventies, waarvan er vier in 2019 starten.”

Leren van elkaar

“Door de aanpak in Roermond gaat het hier en daar knellen, waardoor urgentie ontstaat”, vertelt Jolande. Yvette: “In Weert gaat het meer geleidelijk, waardoor het (nog) niet knelt en urgentie dus ook minder voelbaar is. Het is pas over een paar jaar merkbaar of het fundament dat het afgelopen jaar is gelegd in beide regio’s ook leidt tot de gewenste verandering. ” Jolande: “Door de afstemming tussen Yvette en mij leren de regio’s ook van elkaar. Wij spreken elkaar maandelijks over de ontwikkelingen binnen de twee netwerken en trekken ook samen op indien dat past bij de behoeften van onze partners. Bijvoorbeeld bij de kostenanalyse die in beide regio’s heeft plaatsgevonden. De aanleiding en de wijze waarop we de informatie gebruiken, verschilt van elkaar. De aanpak van de analyse en de betrokken professionals zijn echter grotendeels gelijk, waardoor we effectiever werken én direct van elkaar leren. Ook gaan vanaf 2019 de voorzitters van beide netwerken ervaringen uitwisselen. Zo leveren we maatwerk voor een regio, maar maken we wel optimaal gebruik van alle beschikbare expertise.” 

lezen.png

Lees ook:

Het jaar 2018 voor Samen Gezond Regio Roermond

Hoe willen we samenwerken en wat gaan we doen? Die twee vragen stonden in 2018 centraal voor het netwerk in Roermond. De samenwerking tussen organisaties werd versterkt en de samenwerking met inwoners werd gezocht. Aan de hand van een gedegen regioanalyse werd gekozen voor een eerste programma: Samen Gezond ouder worden. Inwoners werkten mee aan de inrichting van dit programma via een inwonersonderzoek en inwonersbijeenkomsten. In het voorjaar 2018 startte de eerste interventies rondom het thema Valpreventie, waarbij de vier betrokken niveaus lerend experimenteren. Inwoners, professionals, managers én bestuurders delen voortdurend ervaringen en geleerde lessen, zodat samenwerking en interventies hier direct op kunnen worden aangepast. 

Bekijk het jaaroverzicht van Samen Gezond Regio Roermond in een infographic.

Het Robuust programmateam van Samen Gezond Regio Roermond:
Jolande van Meer
Programmamanager
Lonneke Hoop
Communicatiemanager
Marieke de Wit
Kennismanager
Franca van Rosmalen
Kennismanager

Het jaar 2018 voor Gezond Samen Leven (Weert)

Voor Gezond Samen Leven was 2018 het jaar van het ‘hoe’. Hoe werken we met elkaar samen? Gedurende het jaar wijzigde de samenstelling van de stuurgroep. Na hun vaststelling van de visie voor een integraal programma rondom wonen, welzijn en zorg, breidde het netwerk uit met Wonen Limburg en Punt welzijn. In die nieuwe setting stond bouwen aan samenwerking en vertrouwen centraal. Samen werd een ambitie uitgewerkt. Om keuzes te kunnen maken, vond een data-analyse plaats. Het kwalitatieve onderzoek duurde langer dan verwacht, maar Zorgbelang Limburg organiseerde daaropvolgend het kwalitatieve deel snel en goed. Daarmee werd uitvoering gegeven aan de expliciete wens van partijen om de behoeften van de inwoners zwaar te laten wegen bij het maken van keuzes. In 2019 wordt het 'wat' verder uitgewerkt en ingezet.

Het Robuust programmateam van Gezond Samen Leven:
Yvette Couwenhoven
Programmamanager
Lonneke Hoop
Communicatiemanager
Sandra de Loos
Kennismanager
Franca van Rosmalen
Kennismanager