Menu

Gezond Samen Leven

Robuust werd om begeleiding gevraagd voor het programma Gezond Samen Leven in de regio Midden-Limburg-West om de samenwerking rondom gezondheid van de inwoners in deze regio te verstevigen. Er bestonden op dat moment al vele sterke initiatieven in de regio op dit onderwerp. Om de gezondheidsbeleving van inwoners van de regio Midden-Limburg- West structureel te verbeteren én vorm te geven aan een duurzaam zorgstelsel voor de toekomst ondertekenden op 14 juni 2018 negen partners een gezamenlijke gezondheidsambitie. Niet eerder deelden zo’n grote diversiteit aan sectoren gelijktijdig de intentie tot een regionale aanpak voor gezondheidsbevordering. Robuust begeleidde hen hierbij tot april 2020.

Midden-Limburg-West

In de regio Midden-Limburg-West wonen bijna 50.000 mensen. De zorgvraag is bovengemiddeld, onder andere op het gebied van chronische zorg. Verwacht wordt dat die zorgvraag de komende jaren zal toenemen. Daarnaast zien we dat jongeren wegtrekken en het aantal ouderen boven 75 jaar de komende jaren fors gaat stijgen.

Betrokken organisaties Gezond Samen Leven

Gemeente Weert, zorgverzekeraar CZ, Burgerkracht, Land van Horne, St. Jans Gasthuis, Meditta, Vincent van Gogh, Wonen Limburg en Punt Welzijn vormen samen het gezondheidsnetwerk Gezond Samen Leven.

Gezamenlijke missie

'Wij verbeteren, vanuit de gedachte van positieve gezondheid, de gezondheidsbeleving van de inwoners van de regio Weert door integraal (wonen, welzijn en zorg) te werken en daarmee een kwalitatief hoogwaardige en duurzaam betaalbare gezondheidszorg te bevorderen.'
De negen organisaties zoeken daarbij voortdurend de verbinding met andere partners. Natuurlijk met inwoners, maar ook met andere organisaties en het bedrijfsleven. Robuust begeleidt hen daarbij. .

Eerste programma ‘Langer veilig thuis’

Uit een eerste regioverkenning blijkt dat er ten opzichte van het landelijk gemiddelde een sterkere vergrijzing is in de regio Midden-Limburg-West. Er zijn meer ouderen van 65 tot 75 én meer 75+ers, ook maken in de regio inwoners meer dan gemiddeld gebruik van de bestaande zorg. Op basis van deze cijfers én omdat de deelnemende organisaties verwachten dat juist voor de groep ‘(toekomstige) ouderen’ samenwerking een grote toegevoegde waarde heeft, werd besloten te starten met deze groep. De belangrijkste uitdaging is dat ‘(toekomstige) ouderen’ langer gezond thuis blijven wonen en daarbij zelf de regie voeren over benodigde zorg én het medisch dossier.

Ontwikkeling van het netwerk

Nadat begin 2020 het eerste programma in de steigers stond en de inhoudelijke uitvoering opgepakt werd, hebben de organisaties hun blikveld weer verruimd. In het gezondheidsnetwerk zoeken de deelnemende organisaties naar onderlinge verbindingen op alle onderwerpen die binnen de missie van het gezondheidsnetwerk vallen. In deelcoalities worden deze onderwerpen vervolgens uitgewerkt en in nieuwe samenwerkingen vormgegeven.

Rol Robuust

Na drie boeiende en leerzame jaren rondde Robuust de begeleiding van het netwerk af in april 2020. Lees hier de ervaringen die ons nieuwe inzichten opleverden.