Menu

Samen Gezond Regio Roermond

Samen Gezond Regio Roermond (voorheen Zorgnetwerk Regio Roermond) bestaat uit vijf partijen die allemaal tot doel hebben om een beweging op gang te brengen voor, rondom en met inwoners in de regio. Zij streven naar een kanteling van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag, positieve gezondheid en Triple Aim. Door samen te werken op wijk-, gemeente- én regioniveau wil het netwerk de zorg voor de inwoners van regio Roermond toekomstbestendig maken.

De vijf partijen: gemeente Roermond, huisartsenorganisatie Meditta, het Laurentius Ziekenhuis, Burgerkracht en zorgverzekeraar CZ formuleerden begin 2018 de gezamenlijke ambitie:

'Samen Gezond' zet een beweging in gang voor, rondom en vooral met inwoners van de regio Roermond. Daarmee verbeteren we niet alleen de ervaren gezondheid, maar organiseren we ook zorg en ondersteuning op de juiste plek, het juiste moment, de juiste manier én met de juiste aandacht.

Een persoonsgerichte en samenhangende aanpak vormen de binding van het netwerk. Hierin staan positieve gezondheid, kwaliteit, duurzaam, toekomstbestendig en anders organiseren voorop. Er is ruimte voor innovatie en lerend ontwikkelen. We stimuleren de inwoners om in hun eigen kracht te staan en zelf regie te nemen en richten ons op preventie en kennisdeling.

Samen-gezond.jpg

Focus op ouderen

Samen Gezond Regio Roermond ging in 2018 aan de slag met het programma ouderen waarmee zij de mate van kwetsbaarheid van ouderen (65+) in de regio positief willen beïnvloeden. Partners geven op dit moment invulling aan hun ontwikkelrichting voor het programma ouderen. Door concretisering van de strategische doelstellingen en bijbehorende operationele doelstellingen, projecten en activiteiten. Dat doen ze samen met inwoners én andere regionale partijen die relevant zijn binnen dit thema. Om de samenwerking te verkennen en direct lering te trekken uit ervaringen is inmiddels het project valpreventie afgerond.

Belangrijkste uitgangspunten


 Samen Gezond Regio Roermond streeft naar:
  • Een betere gezondheidsbeleving en kwaliteit van zorg, tegen lagere en/of beheersbare kosten. Mede gerealiseerd door ontschotting en (onverwachte) verbindingen tussen nulde, eerste en tweede lijn, met de focus op preventie. Gestart wordt met de doelgroep ouderen in een kwetsbare positie.
  • Organiseren van de juiste zorg, hulp en opvang; op de juiste plaats, op het juiste moment en denkend vanuit de inwoner.
  • Een sterkere rol en meer verantwoordelijkheid voor inwoners rondom hun eigen gezondheid.
  • In gesprek gaan met de inwoners en professionals van regio Roermond om de wensen en behoeften op het gebied van (positieve) gezondheid duidelijk te krijgen.
  • Ambitieuze aspiraties op lange termijn en tegelijkertijd pragmatische slagkracht op korte termijn. Thema’s op het gebied van gezondheid in het gehele netwerk worden door werkgroepen bepaald, uitgevoerd, gemonitord en met kennis gevoed.
  • Lerend ontwikkelen, kennis delen en samen op zoek naar (het anders organiseren van) innovatieve zorgconcepten.
  • Gezamenlijke afspraken tussen zorgaanbieders over specifieke zorggebieden, met shared savings voor verzekerden, zorgaanbieders en zorginkopers.

Betrokken partijen:

Gemeente Roermond, huisartsenorganisatie Meditta, Laurentius Ziekenhuis, Burgerkracht en zorgverzekeraar CZ.