Van projectoriëntatie naar populatiemanagement

“We werken binnen MijnZorg samen vanuit bestaande en nieuwe projecten om de gezondheid in de regio te verbeteren, de kwaliteit van zorg te verhogen en de kosten te verminderen. Hierbij richtten we ons in 2018 steeds nadrukkelijker op resultaatgericht samenwerken en op de bundeling van expertise binnen de gehele Mijnstreekregio.” Aan het woord is Robuuster Michèle van den Bragt, programmamanager MijnZorg.

“Voor MijnZorg was 2018 het jaar om stappen te zetten van projectoriëntatie naar populatiemanagement. Dit is opgepakt via een regio-analyse en via het investeren in domeinoverstijgende samenwerking. Om de Triple Aim doelstellingen te realiseren is het immers noodzakelijk om breder te kijken dan alleen het domein van de gezondheidszorg. Welzijn, het sociaal domein en publieke gezond spelen hierbij een minstens zo belangrijke rol.”

Lees verder over MijnZorg door naar beneden te scrollen.

MijnZorg is al vanaf 2014 een gezamenlijk initiatief van ziekenhuis Zuyderland Medisch Centrum, zorgverzekeraar CZ, huisartsenorganisatie HOZL en patiëntenorganisatie Burgerkracht Limburg. Deze partijen zijn de kernpartners in MijnZorg. Robuust verzorgt het programmanagement. In de periode 2014 tot en met 2017 was MijnZorg één van de landelijke proeftuinen voor populatiemanagement.

Durven experimenteren als werkwijze

MijnZorg was in de periode 2014 tot en met 2017 één van de landelijke proeftuinen. “Het doel van de proeftuinperiode om te komen tot populatiemanagement, bleek tijdens de tussenevaluatie door RIVM in 2016 te ambitieus”, gaat Michèle verder. “En dus stelden we dit bij naar een langer termijn doel. Ondertussen investeerden de partijen binnen de proeftuin MijnZorg in domeinoverstijgend samenwerken. We leerden elkaar kennen en startten gezamenlijk projecten. We kregen begrip voor elkaar en werkten aan het onderlinge vertrouwen. Dat was mede mogelijk door een gezamenlijk gevoel van urgentie en verantwoordelijkheid, bij zowel zorgverleners, inwoners als zorgverzekeraars. Zo legden we de basis om te kunnen komen tot echte veranderingen in de gezondheidszorg. En konden we aan de slag om Triple Aim doelstellingen te realiseren.

Breder kijken dan de Oostelijke Mijnstreek en zorgdomein

Binnen MijnZorg begeleiden we de samenwerking op programmaniveau en het tot stand brengen van resultaten op projectniveau. Daarnaast is in 2018 nadrukkelijk aandacht besteed aan de opschaling van de samenwerking naar regionaal niveau. Dit betekende onder andere meer samenwerking op projectniveau binnen de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek. Diverse projecten zijn opgestart in beide regio’s, waarbij rekening gehouden is met de colour locale. Voorbeelden zijn het farmacie-project Personalised Medicine, het project via Zelfhulp naar Zelfregie en de voorbereiding van de Pluspraktijken in de Westelijke Mijnstreek. Ook op bestuurlijk niveau is in 2018 geïnvesteerd in integratie, wat bijvoorbeeld resulteerde in gezamenlijke bestuurlijke overleggen van Anders Beter en MijnZorg.

Michèle: “Het afgelopen jaar hadden we een mooie uitdaging om de samenwerking met het sociaal en welzijnsdomein in de regio uit te breiden en die partners te verbinden aan MijnZorg. Dit leidde tot het toetreden van enkele nieuwe partijen (VVT-organisaties, GGD en Welzijnsorganisatie) tot het Partneroverleg/ Strategisch Beraad van MijnZorg.

Next-level

Daarnaast stond de doorontwikkeling (next level) centraal binnen en buiten MijnZorg. Het zogeheten ‘Pact van Terworm’ (sinds kort ‘de Mijnstreek coalitie’) is een samenwerkingsverband tussen CZ, Zuyderland MC, huisartsen OZL en WM, Burgerkracht en VVT’s OZL en WM, en is bedoeld om de beoogde trendbreuk in gezondheidsachterstanden en in kosten te realiseren. 

De coalitie richt zich op de gehele Zuid-Limburgse Mijnstreek en is dus van invloed op diverse ontwikkelingen in de regio, waaronder de programma’s  MijnZorg en Anders Beter. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de programma’s en de Mijnstreekcoalitie elkaar versterken en bij elkaar komen in de nabije toekomst.

Mede met inbreng van de partijen van MijnZorg is daarom vanuit de Mijnstreekcoalitie een brede inventarisatie voor een nieuwe governance integrated care ingezet. Met als resultaat: een governance-voorstel op Mijnstreekniveau. Het Robuust programmateam heeft in 2018 hieraan bijgedragen en zal zich ook in 2019,  vanuit de eigen expertises en onafhankelijke positie als ROS, hiervoor inspannen.

Deelprogramma Integrale Wijkaanpak

In 2018 zijn de eerste stappen gezet in bijvoorbeeld de opstart van het deelprogramma Integrale Wijkaanpak in Hoensbroek. Hier leggen we de focus op de implementatie van de Nieuwe GGZ (andere werkwijze maar ook bijpassende financiering), samenwerking bij (complexe) casuïstiek en integrale aanpak samen met cliënt (methodiek à la Proeftuin Ruwaard) en dataverzameling als sturingselement.

Zorgcontiniuüm Ouderen

Ook binnen het project  Zorgcontiniuüm Ouderen zijn nieuwe deelprojecten opgestart in 2018. De aanpak zorgcontiniuüm ouderen OZL is in de proeftuinperiode ontstaan om de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren door integrale-, proactieve- en samenhangende eerstelijnszorg op te zetten in de wijk. Voor MijnZorg was het Zorgcontinuüm Ouderen één van de eerste domeinoverstijgende projecten. Vanaf 1 januari 2018 werd het gezamenlijke ELV loket gestart voor tijdelijke opvang van ouderen in nood en in 2018 is in Kerkrade het PlusPunt Ouderen geopend.

Populatiegericht denken en werken in de projecten

Binnen de Oostelijke Mijnstreek realiseerde MijnZorg al al van succesvolle projecten, zoals het PlusPunt Medisch Centrum voor anderhalvelijnszorg, het project patiëntgericht gesprekde Pluspraktijken (inmiddels 15 regionale PlusPraktijken die voorop lopen in de landelijke ontwikkeling om de juiste zorg op de juiste plek te bieden) en het project voor het eenduidiger voorschrijven van medicijnen door zowel eerste als tweede lijn via één formularium. Deze projecten worden door andere organisaties en regio’s met interesse gevolgd. Daarnaast zijn nieuwe projecten gestart rondom positieve gezondheid, zelfregie en preventie,  zoals Zelfhulp verbindt en Personalised medicine.

lezen.png

Het Robuust programmateam van MijnZorg:
Michèle van den Bragt
Programmamanager
Monique Lemmens
Programmamanager
Patricia Teuns
Communicatiemanager
Marieke de Wit
Kennismanager