Meer inzicht in risicoverevening

8 december 2020

In de samenwerkingsprojecten in de Mijnstreek zien we dat het huidige systeem van risicoverevening en de onbekendheid hiermee, een barrière vormt. Voor meer inzicht en het gesprek hierover organiseerde het Robuust programmateam Mijnstreek, samen met zorgverzekeraar CZ, op 24 september jl. een themabijeenkomst Risicoverevening. Met als invulling een praktijkvoorbeeld rondom diabetes uit de regio en een workshop van Dr. Richard van Kleef, werkzaam bij de School of Health Policy & Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Wat is risicoverevening?
Het risicovereveningssysteem is onderdeel van de Zorgverzekeringswet en geeft zorgverzekeraars een bijdrage per verzekerde, gebaseerd op risicokenmerken van die verzekerde. Risicoverevening moet voorkomen dat zorgverzekeraars met relatief veel ouderen en chronisch zieken een hogere premie moeten vragen dan concurrenten met relatief weinig ouderen en chronisch zieken. Het moet zorgverzekeraars aanmoedigen om in te spelen op de wensen van ouderen en chronisch zieken.

Risicoverevening in de praktijk
In de praktijk zien we dat het huidige risicovereveningssysteem niet optimaal functioneert, zo ook in de samenwerking in de Mijnstreek. Daar loopt bijvoorbeeld een initiatief om diabetespatiënten buiten het ziekenhuis te behandelen. Door de effecten van risicoverevening zou dit initiatief voor diabetespatiënten voor de zorgverzekeraar negatief kunnen uitpakken. Tijdens de workshop gingen de aanwezige zorgaanbieders en zorgverzekeraar samen met dit initiatief aan de slag. (terugblik van deze bijeenkomst).

Hoe verder?
Dit soort bijeenkomsten en de opbrengst hiervan staan voor Robuust niet op zichzelf en vragen opvolging. Enerzijds zien wij het als onze rol om het opgehaalde vraagstuk daar op tafel te leggen, waar er ook echt wat mee gedaan kan worden. In dit geval dus regionale agendering van een landelijk thema en vice versa.
Anderzijds is het organiseren van deze bijeenkomst een goede ervaring in de Mijnstreek geweest. We gaan samen met de partijen dit ook voor andere thema’s vormgeven. Elkaar ontmoeten en van en met elkaar leren komen de ambities van de samenwerking ten goede. Gedacht wordt aan bijeenkomsten die een divers en breed gezelschap aanspreken, gericht op zowel bestuurders als management en projectleiders

Agendering ook op landelijk niveau
De concrete vervolgstappen rondom risicoverevening zijn:

  • Op basis van de opgehaalde input wordt een publicatie voorbereid om het thema risicoverevening ook landelijk onder de aandacht te brengen. Geplande publicatiedatum is Q2 2021.
  • Robuust heeft het vraagstuk rondom risicoverevening recent onder de aandacht gebracht bij NZA.NZA onderkent het knelpunt en is blij met dit concrete voorbeeld uit de regio.

Meer informatie
Voor meer informatie over de workshop en de bijeenkomsten in de Mijnstreek, neem contact op met Kennismanager Marieke de Wit of Programmamanager Marieke Cloosterman. 

Meer inzicht in risicoverevening