Ontwikkelingen Welzijn op Recept

10 maart 2023

In de regio’s Zeeland en Brabant komen de ontwikkelingen rondom Welzijn op Recept goed op gang. Elk initiatief heeft een eigen aanvliegroute. Ook de omvang en tijdslijnen binnen de trajecten variëren. Maar de basis voor WoR is en wordt gelegd en dat is het goede nieuws. Een kort overzicht van de activiteiten in Zeeland en Brabant.

Bij Welzijn op Recept schrijft de huisarts niet het traditionele pilletje voor, maar worden patiënten die met psychosociale klachten bij de huisarts komen doorverwezen naar een welzijnscoach. Gebleken is namelijk dat meedoen, actief zijn en aansluiting vinden vaak minstens zo goed of beter werkt voor patiënten dan een pil.

Enthousiasme

In Heinkenszand in Zeeland hebben vertegenwoordigers van huisartsen, welzijnsorganisaties, gemeenten, inwoners en zorgverzekeraars in februari met elkaar gesproken over hoe zij samen verder invulling willen geven aan Welzijn op Recept (WoR). Aan motivatie en enthousiasme ontbreekt het niet.
De eerste brede WoR-bijeenkomst in Heinkenszand stond in het teken van kennismaking. Wil je van WoR een succes maken, dan spreekt het voor zich dat je elkaar goed leert kennen en verwachtingen, rollen en  (on)mogelijkheden verkent. Belangrijk inzicht van één van de deelnemers: “Wat je wel kunt doen, is veel groter dan wat je niet kunt doen.”

Op 4 april spreken de deelnemers elkaar weer en gaan ze concreet aan de slag met wie, wat, wanneer gaat doen om WoR in Zeeland verder te ontwikkelen. Robuust is als procesbegeleider betrokken bij de opschaling van Welzijn op Recept en bij het thema domeinoverstijgende financiering.
Extern onderzoeksbureau heeft inmiddels een eerste doorberekening gemaakt van de impact en de financiële uitkomsten van Welzijn op Recept. De onderzoeksresultaten worden met de samenwerkende partijen verder besproken.

In Middelburg wordt al met Welzijn op Recept gewerkt. Wat dat tot dusver heeft opgeleverd lees je in onderstaande infographic.

Infographic Welzijn op Recept Middelburg

In afwachting van onderzoek

In de regio Zuid-Oost Brabant en Noord-Limburg heeft Robuust bij huisartsenvereniging PoZoB een onderzoek uitgezet onder 150 huisartsenpraktijken. Doel is om inzicht te krijgen in de huidige situatie rondom samenwerking tussen aangesloten huisartsenpraktijken en het sociaal domein. Hoe kijken huisartsen en praktijkondersteuners naar deze samenwerking, hoe is deze georganiseerd, wat vinden zij belangrijk in deze samenwerking en waar liggen behoeften en verbeterpunten? Is er überhaupt een samenwerking en zo ja, hoe is deze georganiseerd?​ Waar zijn witte vlekken in de regio/type praktijken? Hoe staan partijen tegenover samenwerking en wat is er nodig om die goed te laten verlopen? 

De resultaten van dit onderzoek worden in april verwacht en worden door PoZoB gebruikt om inzicht te krijgen in ondersteuningsbehoefte van de aangesloten praktijken in de samenwerking met het sociaal domein.

Meijerijstad

In Meijerijstad staan drie huisartsenpraktijken en het sociaal domein klaar om te starten met een verkenning hoe zij Welzijn op Recept willen vormgeven en wie wat gaat doen. Met een overleg tussen Zorggroep Synchroon, Welzijn,  gemeente Veghel en Landelijk Netwerk Welzijn op Recept is een eerste stap gezet. 

De focus ligt op ouderenzorg, GGZ en preventie. Het regiobeeld geeft aan dat daar knelpunten worden ervaren en die kunnen met het optimaliseren van de aanpak van Welzijn op Recept mogelijk kunnen worden opgelost. Door bijvoorbeeld vooraan in de keten het potentieel van zorg en welzijn beter te benutten met een aanbod op maat. Daardoor worden psychosociale klachten minder gemedicaliseerd en opgelost in het normale leven. Kernwoorden in de richting die Meijerijstad op wil: zijn minder ervaren werkdruk en toename werkplezier en satisfactie zorgprofessionals en huisartsen, aanbod op maat en het bevorderen van zelfvertrouwen en sociale participatie van de burgers om sociaal isolement en eenzaamheid te voorkomen.

Via een praktijkscan wordt een eerste inschatting gemaakt van de samenwerking en wordt gekeken wat voor partijen mogelijk en nodig is. Op 4 april is een kick-off en wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend.

 

Ontwikkelingen Welzijn op Recept