Persoonlijk leiderschap als smeerolie in de samenwerking

1 november 2019

Ieder mens, maar ook iedere professional is uniek. Daar ligt een bijzonder samenspel van factoren aan ten grondslag. Heel diverse factoren zoals je afkomst en achtergrond, jouw specifieke kennis en vaardigheden, je persoonlijkheid en je levenservaring. Maar ook jouw eigen angsten en remmingen, je persoonlijke irritaties en frustraties en de waarden en normen die jij belangrijk vindt. Een goed inzicht in al die aspecten die jou als persoon en professional kenmerken is het startpunt in de zoektocht naar jouw persoonlijk leiderschap - de vaardigheid om jezelf te leiden.

Heb je in kaart gebracht  wie je bent en wat je kunt, is de volgende stap in deze zoektocht te gaan ontdekken wat je met dit alles zou willen bereiken. Waarvoor zou jij je talenten willen inzetten? Wat drijft je? Waaraan wil jij een bijdrage leveren? Dit kun je omschrijven als jouw persoonlijk missie. Met deze twee stappen heb je een goede basis gelegd voor persoonlijk leiderschap.

Waarom persoonlijk leiderschap?
Je weet wie je bent en je weet wat je wil. Maar wat brengt het je dan, dat persoonlijk leiderschap? Het antwoord heeft alles te maken met de tijd waarin we ons op dit moment bevinden. We worden geconfronteerd met grote, complexe vraagstukken die schreeuwen om fundamentele veranderingen op allerlei domeinen: de klimaatcrisis, een wankelend zorgsysteem en politieke instabiliteit. Complexe problemen die vragen om een andere aanpak, niet belemmerd door de systemen waarin deze problemen deels zijn ontstaan. Kenmerkend voor deze andere aanpak is dat hierin juist gaat om samenwerken, buiten de bestaande kaders. 

De context waarin je als professional opereert verandert daardoor van een hiërarchische structuur waarin regels en systemen de boventoon voeren naar een context waarin het gaat om werken aan impact op basis van eigenaarschap in netwerken en samenwerkingsverbanden. En juist deze veranderde context vraagt om persoonlijk leiderschap.

Smeerolie in samenwerkingen
De vraag daarbij is hoe je met de inzet van jouw unieke eigenschappen, kwaliteiten en talenten een bijdrage kunt leveren aan die complexe veranderingsopgave waarvoor de samenwerking bestaat. Wat is nodig om de gewenste impact te realiseren en wat kun jij daar als mens en als professional in betekenen? Hoe staat dat in verhouding tot jouw persoonlijk missie? Wanneer je in een samenwerkingsverband werkt aan een complexe maatschappelijke opgave is dit niet alleen een persoonlijke maar ook een gezamenlijke zoektocht. Is er binnen de samenwerking ruimte voor een verkenning van elkaars persoonlijk leiderschap? Hoe verhouden de persoonlijke missies zich tot elkaar en tot het doel van de samenwerking?
Goed persoonlijk leiderschap betekent dat je je als professional in de samenwerking bewust bent van de unieke rol die kunt vervullen in het bereiken van de gemeenschappelijk doelstelling. Wederzijds respect voor elkaars talenten, ervaringen en persoonlijke drijfveren vormen daarvoor een belangrijke basis. Op deze manier brengt persoonlijk leiderschap je als professional niet alleen persoonlijk verder, maar vormt het ook de smeerolie in samenwerkingen.

Persoonlijk leiderschap als smeerolie in de samenwerking