Regioanalyse Zuid-Oost Brabant: multidimensionaler beeld

26 september 2019

Samen met de drie zorggroepen DOH, SGE en PoZoB en de zorgverzekeraars CZ en VGZ, heeft Robuust afgelopen voorjaar in de regio Zuidoost-Brabant een regioanalyse uitgevoerd. Een verdiepingsslag van de door Robuust eerder uitgevoerde (voornamelijk) demografische regio verkenning. Robuuster Yvonne Jansen: “Door de combinatie van verschillende openbaar beschikbare bronnen met éigen registratiegegevens van de zorggroepen kunnen we nu een meer multidimensionaler beeld van de regio creëren.”

Analyse is echt een verdiepingsslag  
De zorggroepen wilden graag meer inzicht in de algemene gezondheidssituatie en ook specifiek voor GGZ, jeugd en kwetsbare ouderen rondom de volgende vraagstukken:

  • preventieve zorg chronisch zieken;
  • acute zorg;
  • de kwaliteit van zorg en ervaren kwaliteit van zorg;
  • de benodigde capaciteit binnen de huisartsenzorg in relatie tot de verwachte zorgvraag in de regio;
  • de zorgkosten voor wat betreft Zvw, Wmo en Wlz in de regio.

Met deze regioanalyse werd inzichtelijk waar verbetermogelijkheden wenselijk zijn en welke partijen daarbij betrokken zouden moeten worden. Zo kunnen onderbouwd (nieuwe) samenwerkingen met zorgaanbieders uit andere sectoren en domeinen, zoals gemeenten, wijkverpleging, GGZ instellingen en/of ziekenhuizen aangegaan worden om die verbeteringen te realiseren.

Meer inzichten leest u in de samenvatting van de uitkomsten van de regioanalyse

Van data naar doen
Robuust heeft als procesbegeleider onder andere drie bijeenkomsten georganiseerd en begeleid. Via deze sessies werd duidelijk welke verdieping de zorggroepen samen wensten, welke gegevens daarvoor aangeleverd moesten worden en door wie. In de eerste bijeenkomst is een eerste beeld gegeven van de populatie in de regio. In de tweede bijeenkomst stond een verdere verdieping op thema’s centraal. In de laatste, derde bijeenkomst, is inzicht gegeven in de zorgkostenanalyse.

Uitbreiding met data uit het sociaal domein
Robuuster Yvonne Jansen: “Naast het begeleiden van deze regioanalyse hebben we ook onze werkwijze voor het ontwikkelen van een regioanalyse verder kunnen aanscherpen. En we blijven werken aan die doorontwikkeling. Immers, de maatschappelijke opgave om de gezondheid van de inwoners te verbeteren vraagt domeinoverschrijdende regionale samenwerking. We zetten daarom niet alleen in op het gebruik van openbaar beschikbare informatie vanuit het zorgdomein en arbeidsmarktgegevens, maar richten ons ook op het gebruik van informatie uit het sociaal domein. Hiermee bieden we de regio’s nog meer de mogelijkheid om gerichtere interventierichtingen te identificeren en speerpunten te benoemen die via regionale samenwerking opgelost kunnen worden.”  

De regioanalyse voor de zorggroepen DOH, SGE en PoZoB en CZ en VGZ, is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van VEZN. 

Regioanalyse Zuid-Oost Brabant: multidimensionaler beeld