Regionale samenwerking huisartsenzorg: onze ervaringen

26 september 2019

Zorggroepen, huisartsenposten en belangenbehartigers van huisartsen realiseren zich dat er iets moet veranderen in de wijze waarop huisartsenzorg is georganiseerd, maar lopen vast in de zoektocht naar een passend model. De vraag die Robuust geregeld krijgt te horen is: “We zijn al een tijd in gesprek over een regionale huisartsenorganisatie, maar we komen niet tot echte concrete stappen. Kunnen jullie ons helpen bij het doorlopen van het proces? Robuust is nauw betrokken bij een aantal van dit soort trajecten. Robuuster Rienk Overdiep neemt u mee in deze zoektocht…

"Het vormgeven van een regionale (huisartsen) organisatie is een grote uitdaging in een lastige context. Een zoektocht waar betrokken partijen veel energie in steken. We zijn dan ook trots op de resultaten die op meerdere plaatsen al zijn bereikt.

Onze aanpak
Samen met bestuurders en belanghebbenden brengen we in kaart wat de wens is en welke betekenis de toekomstige organisatie moet krijgen. We doen dit proces veelal in de vorm van werksessies, liefst met brede vertegenwoordiging vanuit de organisaties. In deze sessies zoeken we naar de gezamenlijke ambitie voor de toekomst en werken op basis daarvan, naar een concreet plan voor het vormgeven van de samenwerking.

Bij deze zoektocht naar een toekomstbestendige organisatie is het de uitdaging om niet direct te denken in juridische structuren en rechtspersonen, maar juist met elkaar in gesprek te gaan over de resultaten van een nieuwe organisatie: 'wanneer is het een succes en wanneer zijn we tevreden?'

De kunst van het loslaten
Het loslaten van bestaande structuren om zo ruimte te bieden aan een nieuwe organisatie is niet eenvoudig. Zoeken naar een passend model betekent namelijk afscheid nemen van een bestaand concept, waar met veel energie en betrokkenheid jarenlang aan is gewerkt. Er bestaat bij huisartsen ook een grote behoefte aan één gezicht naar buiten, één aanspreekpunt en een minder complexe structuur van belangenbehartiging en vertegenwoordiging. 

De spagaat is dus dat er enerzijds een grote behoefte is aan vernieuwing en verandering en anderzijds dat het erg moeilijk is om het oude los te laten en op zoek te gaan naar een nieuwe vorm.

De gekozen vorm varieert. Op sommige plaatsen wordt besloten tot een volledige juridische fusie en op ander plaatsen voor een lichte coördinatie in de vorm van netwerksamenwerking. Soms wordt voor een multidisciplinair verband gekozen, maar meestal kiest men voor een specifieke organisatie voor huisartsenzorg. Onze ervaring is dat de te kiezen vorm en inhoud bij de cultuur en geschiedenis van de regio moet passen. Dit betekent dat de uitkomst van een zoektocht naar een nieuwe organisatie van de huisartsenzorg verschillend kan zijn.

Robuust als onafhankelijk procesbegeleider
Robuust neemt bij deze zoektocht altijd de rol van procesbegeleider aan en niet die van deskundige die het nieuwe model komt presenteren. We zijn ervan overtuigd dat een passend model zich vormt door er met elkaar aan te werken en niet door een universeel model in te voeren.

De onafhankelijke rol die we als Robuust innemen bij het vormgeven van een nieuwe regionale organisatie, maakt het mogelijk dat ook moeilijke gesprekken tot stand komen en beslissingen worden genomen die eerder uitbleven. Doordat we op meerdere plaatsen deze processen begeleiden kunnen we ook ervaringen uitwisselen en regio’s van elkaar laten leren." 

Regionale samenwerking huisartsenzorg: onze ervaringen