Menu

Financiën

Door Zorgverzekeraars Nederland wordt een vastgesteld bedrag per inwoner toegekend aan de beleidsregel. Van het aldus berekende budget is in 2017 40% beschikbaar gesteld voor basisondersteuning, 60% is beschikbaar voor de financiering van innovatieve projecten. Laatstgenoemde financiering loopt niet via Robuust. Van een exploitatie-overschot op de door de zorgverzekeraars aan Robuust beschikbaar gestelde middelen mag maximaal 7% van de voor het kalenderjaar toegekende budget worden gereserveerd. Dit (maximale) bedrag is ook daadwerkelijk als weerstandsreserve verantwoord onder het eigen vermogen van de stichting.

De bedrijfsvoering wordt bewaakt via een Planning & Control cyclus. De begroting wordt opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Via tussentijdse rapportages en een midterm review wordt de realisatie getoetst aan de begroting. Het streven is erop gericht om risico’s in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en deze op waarde te schatten. Aan de hand daarvan worden waar nodig passende beheersmaatregelen getroffen, waarmee de risico’s worden opgeheven of verminderd.

Balans
Per 31 december 2017 is het balanstotaal ten opzichte van eind 2016 afgenomen met iets meer dan € 200.000 tot € 961.900. Dit is vooral het gevolg van een lagere liquiditeitspositie (actiefzijde) en het in de vrije reserves verwerkte negatieve resultaat over 2017. De gebonden reserve bedraagt ultimo 2017 € 186.038, dit is 7% van de in 2017 toegekende basisfinanciering ad € 2.657.688.

Exploitatie 2017 versus begroting 2017
Voor 2017 zijn de inkomsten begroot op € 2.959.188, bestaande uit voornamelijk de bijdragen uit hoofde van de basisfinanciering van de zorgverzekeraars (€ 2.657.688) en doorbelaste kosten aan Robuust Maatwerk (€ 275.000). De uitgaven zijn begroot op € 3.503.707. Daarvan is ruim 80% (€ 2.828.398) toe te schrijven aan personeelskosten.

Het boekjaar 2017 sluit af met een tekort van € 284.149. Er was echter een fors hoger tekort begroot, te weten € 544.519. Het resultaat 2017 is daarmee ruim € 260.000 hoger dan begroot. Dit positieve verschil is vooral het gevolg van enerzijds een lagere bate uit Robuust Maatwerk (€ 152.033) en anderzijds fors lagere personeels- en organisatiekosten, € 228.269 respectievelijk € 127.579.