Menu

Robuust Practices

Belangrijke ontwikkelingen en projecten binnen en rondom de gezondheidsprogramma's:


Q1


Proeftuin-Ruwaard.png Film ontwikkeld voor leerbijeenkomsten waarin professionals en wijkbewoners hun ervaringen delen in de proeftuin. Zichtbaar wordt de echt andere werkwijze en de betrokkenheid en zelfregie van de inwoners.


Mijn-Zorg.pngGewenste zorg in de laatste levensfase: de implementatie van een transmuraal zorgpad in de Westelijke Mijnstreek voor patiënten in de palliatieve fase. Nu genomineerd voor de landelijke VHBC-prijs.


Goedleven.pngFarmacie: doelmatig voorschrijven van cholesterolverlagers en ATII-blokkers, met kostenbesparing en gelijke kwaliteit van zorg. Hoge deelname door 90% van de huisartsen. Verbeterkansen zichtbaar gemaakt door huisartsenpraktijken te benchmarken met de zorggroep en best practice CZ. Dit heeft geresulteerd in shared savings en krijgt mogelijk nog een vervolg.


Samendraads.pngOntwikkeling van een digitaal dashboard door Robuust en Dialogic om (toekomstige) projectresultaten voor alle betrokken partners van het samenwerkingsverband op een actuele en continue basis inzichtelijk te maken.


GGZ.png

Klantgerichte instroom buiten de DSM-IV van Jeugdpsychologen Nijmegen: dit resulteerde, door gerichte samenwerkingsafspraken en een betere afstemming, in het voorkomen van onnodig dure zorg, door cliënten direct door te leiden naar zorg in de lagere echolons.


zeelandscan4.jpg

In de ZeelandScan kun je zelf infographics en gegevens opzoeken over leefbaarheid en gezondheid tot op wijkniveau. De scan is gebaseerd op positieve gezondheid en het Health Determinants Model. 


Q2


Programmamanagement.png

Uniek is de samenwerking van het programmateam. Het team trekt vanaf de start van het programma amen op. Zorgt voor goede ondersteuning nieuwe PM’er. En is een goede uitgangspositie voor ons leidend principe: See, Solve, Share.


Triple-Aim.pngRegioverkenning Triple Aim ontwikkeld, waarbij het inzichtelijk maken van de regio in cijfers, op basis van de landelijke Triple Aim indicatoren van het RIVM en de internationale indicatoren van IHI gebaseerd is.


NOEL.jpg

Gezonde Wijken’ is een duurzame infrastructuur voor preventie in alle wijken van regio Nijmegen. Samenwerking van huisartsen/POH, thuiszorg, welzijn, GGZ, publieke gezondheid en/of Wmo in de wijk, gericht op gezondheidsthema’s en/of resulterend in een gezamenlijke aanpak en (zorg)plan voor de patiënt.


Proeftuin-Ruwaard.png

De Leergeschiedenis Ruwaard 2017 is het resultaat van de eerste actiegerichte leercyclus Plan-Do-Study-Act van Proeftuin Ruwaard met een unieke wijkaanpak waarin wijkbewoners actief betrokken zijn. 


Q3:


Mijn-Zorg.png

Op WeHelpen.nl kunnen inwoners hulp zoeken, maar ook hulp aanbieden in de buurt. Hierdoor kunnen inwoners samen met bekenden via de website tijdelijk of wat langer zorgen voor de ander. Dit stimuleert zelf/samenredzaamheid. WeHelpen is een landelijke beweging, die in Zuid-Limburg door de proeftuinen MijnZorg, Blauwe Zorg (Maastricht) en Anders Beter wordt ondersteund. Lees hier het verslag met de ervaringen van de afgelopen 2 jaar.


GGZ.pngIn ‘De nieuwe GGZ’ in wijk Donderberg Roermond met MET-GGZ als kartrekker, wordt samen met overige organisaties in de wijk de GGZ op een nieuwe manier vorm gegeven, gericht op het perspectief van de zorgvrager en zijn naasten, en gericht op herstelvermogen, eigen regie en positieve gezondheid. Hierbij worden onder andere ervaringsdeskundigen ingezet om mensen met psychische klachten te begeleiden, praktische tips te geven en de weg te wijzen in de GGZ-zorg.


Q4:


Proeftuin-Ruwaard.png

Bestuurlijke kaders, randvoorwaarden en inrichting van gebiedsgericht financieren en organiseren van één wijkbudget voor WMO, welzijn en samenhangende gemeentelijke voorzieningen voor de wijk Ruwaard.


Samendraads.png

Binnen Samendraads richten we ons op het inzichtelijk maken van toegevoegde waarde van zorg (monitoring). Op basis van eigen registraties monitoren we op uitkomsten. Per project bepalen we databronnen en -specificaties. Voor extracties uit huisarts-, laboratorium- en apotheek-informatiesystemen werken we samen met een erkend regionaal datacentrum (Meetpunt Kwaliteit). Het Business Intelligence Centre (BIC) van het ETZ verzorgt de data-extracties vanuit het ziekenhuis.


Zorgnetwerk-Weert.png

Combinatie van ‘Triple Aim instructie’ en ‘Regioverkenning’ als basis voor ieder Triple Aim programma. Door partners uit het zorgnetwerk bij te praten over de kenmerken, inhoud en opzet van Triple Aim inclusief de datagedreven aanpak cq het meten, werd voor hen het belang duidelijk en ontstond gezamenlijke energie en motivatie om met Triple Aim aan de slag te gaan en om op basis van de Regioverkenning de belangrijkste brandhaarden te prioriteren.