Menu

Thema's en doelgroepen

GGZ in beweging - Pepijn van den Beemt - programmamanager

 

Pepijn-van-den-Beemt-vierkant.jpg

"Het jaar 2017 stond voor mij in het teken van het verder bouwen in de GGZ in de regio’s. Naast deze 7 regionale platforms GGZ van Zuid-Nederland is er een plan ontwikkeld. Dit naar aanleiding van de strategische keuze van Robuust om ook voor de GGZ een programmatische aanpak te creëren. Als model voor deze programmatische aanpak staat de wijkgericht aanpak zoals de Proeftuin Ruwaard. Dit is goed ontvangen in de regio’s door de GGZ partijen, gemeente, het sociaal domein en de verzekeraars. Er heeft een bestuurlijke verkenning plaatsgevonden. In 2018 zal hier verder vorm aan worden gegeven.

Roland-Vierkant.jpgRoland Reisch - Kennismanager


"Een andere belangrijke ontwikkeling is dat er steeds meer wordt samengewerkt in de regio’s van uit ZVW en WMO aan een betere (langdurige) zorg en beheersbaarheid van kosten. Verbinding van zorg en welzijn is de sleutel voor de vraagstukken in de GGZ de komende jaren. Ook inzet van ervaringsdeskundigheid in de regio’s wordt een steeds belangrijker, een goede ontwikkeling."

eHealth en digitalisering - Riky de Veth - Kennismanager


Riky-Vierkant.jpgEHealth en digitalisering in de zorg kunnen niet los gezien worden van de dagelijkse primaire processen van professionals. Door de reis van de patiënt in beeld te brengen met alle betrokken professionals bij deze reis ontstaat een beeld over de complexiteit hiervan. Zo kan het gebeuren dat een patiënt met verschillende aandoeningen bij tien professionals onder behandeling is. Denk aan mensen met meerdere chronische ziekten of complexe behandelingen bij kanker. Het gaat om professionals die elkaar niet kennen, maar wel een beeld hebben van elkaars professie. Door de reis van een patiënt in beeld te brengen, blijkt hoe vaak dezelfde informatie een patiënt moet geven, omdat hij is doorverwezen naar bijvoorbeeld het ziekenhuis. Werkprocessen sluiten niet aan op elkaar. Er worden tegenstrijdige adviezen gegeven en informatie-uitwisseling is vaak een probleem omdat digitale systemen niet matchen. In verschillende projecten met paramedici zijn reizen van patiënten in beeld gebracht, is onderzoek gedaan en zijn verbetertrajecten ingezet.

Robuust heeft de rol opgepakt om verbinding te zoeken tussen twee verschillende werelden: de wereld van de zorg en die van de ICT. Om elkaar beter te leren kennen, ben ik een briefwisseling gestart met IT-specialist Frank Aarts waarin verschillende vraagstukken in de zorg aan bod zijn gekomen. Daarnaast is Robuust aangesloten bij het lectoraat Digitalisering en Veiligheid van Avans Hogeschool. Door deze samenwerking worden praktijk, onderzoek en onderwijs bij elkaar gebracht op het gebied van digitalisering en veiligheid in de zorg. Daarnaast is er een samenwerking en kennisuitwisseling gestart met de Special Interest Groep eHealth van de brancheorganisatie KNVI en zijn er in 2017 twee bijeenkomsten georganiseerd waar zorg en IT elkaar hebben leren kennen.

Met Nictiz werkt Robuust samen aan praktijkonderzoek naar het gebruik van e-consult door huisartsen. Uit de eerste interviews blijkt dat het e-consult geen onderdeel is van de dagelijkse huisartsenpraktijk, vooral gezien wordt als extra gemak voor de patiënt met extra werk voor de huisarts. Binnen het ROS netwerk wordt kennis gebundeld die de verschillende ROS’en verzamelen over toepassingen van eHealth in de praktijk.

 

Ouderenzorg  - Franca van Roosmalen - Kennismanager


Franca-Vierkant.jpg"In 2017 is de doelgroep ‘ouderen’ steeds nadrukkelijker op het netvlies van Robuust komen te staan. Dat betreft niet alleen de zorg voor kwetsbare ouderen, maar ook het nadenken over preventie en het betrekken van andere domeinen. Ik vind het belangrijk dat ik namens Robuust actief participeer in het ROS-netwerk ouderenzorg en in het consortium BeterOud. Het verbinden van initiatieven, het inspireren van elkaar door goede voorbeelden, het uitwisselen van kennis en ervaringen en het agenderen van actuele kwesties, is allemaal van belang om nieuwe oplossingen te bedenken op het gebied van wonen, welzijn, zorg en cultuur. Waarbij ik me steeds laat leiden door de vraag: ‘wat willen de ouderen zelf?’ Ik ben er blij mee dat de doelgroep ‘ouderen’ steeds vaker aandacht krijgt binnen de programma’s van Robuust. Daar waar nodig breng ik graag mijn expertise op dit onderwerp in."