Slimmer leven

Publicatie 20 mei 2021

Start: januari 2020 – heden 
Rol Robuust: procesbegeleider

Ambitie 

Coöperatie Slimmer Leven heeft samen met haar leden een gezamenlijke opdracht: het huidige systeem rondom gezondheid en vitaliteit in de Brainport regio toekomstbestendig te maken. Dit betekent nieuwe kansen benutten, zoals nieuwe samenwerkingsvormen met andere partijen, regio’s en op andere niveaus. 
 
Binnen Slimmer Leven bundelen we krachten en werken we samen. De uitdagingen zijn een gezamenlijk probleem waar meerdere organisaties tegenaan lopen. We kijken met elkaar wat er nodig is om deze uitdagingen te overwinnen, zodat we daadwerkelijk kunnen versnellen. Deze samenwerking beperkt zich niet enkel tot de zorgketen, ook kennisinstellingen en bedrijfsleven zijn hierbij hard nodig. Evenals overheden zoals gemeenten, de provincie en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
 
Coöperatie Slimmer Leven maakt zich sterk voor het implementeren en opschalen van innovaties die slim inspelen op de actuele uitdagingen en veranderingen in onze maatschappij. Zij fungeert hierin als een aanjager, waarbij de daadwerkelijke uitvoering ligt bij de leden die een nadrukkelijke rol hebben in het richting geven, beïnvloeden, afstemmen, initiëren, faciliteren, verbinden, coördineren en het tot stand brengen van een synergie-effect.  
Kortom; de rol van een regievoerende netwerkorganisatie. 

Wie zjn betrokken? 

De Coöperatie Slimmer Leven is een netwerk dat inmiddels zo’n zestig leden uit de Brainport Regio verbindt die allemaal bijdragen aan de gezondheid en vitaliteit van mensen. 

Aanpak 

De aanpak van Robuust kenmerkt zich door het werken aan 2 taken:

  1. Verder invulling geven aan: Regie voeren in de regio
    Wat gebeurt er al in de regio? Waar hebben de leden elkaar nodig om tot oplossingen te komen? Welke gezamenlijke voorzieningen willen ze realiseren met elkaar? Hoe willen we regie voeren op dit thema?
  2. Het proces om te komen tot gezamenlijke voorzieningen binnen de themalijnen Talent & Capaciteit en Positieve Gezondheid

We hanteren de volgende werkwijze:

Het bestuur werkt met portefeuillehouders voor iedere themalijn binnen de coöperatie. Samen met het programmabureau hebben we een proces ingericht (zie schema) om te komen tot de gewenste resultaten op beide taken.

proces-slimmer-leven-1.jpg

In voorbereiding op het overleg met de portefeuillehouders vanuit het bestuur is een werkgroep ingesteld die inhoudelijk voorwerk doet wat als basis gaat dienen voor de heisessie met het bestuur.

De Heisessie met het bestuur dient 2 doelen.
1. Regievoering; wat is dat eigenlijk? Hoe doen wij dat als coöperatie? Wat verwachten we van elkaar? Waartoe moet regievoering op gezoenheid en vitaliteit leiden? En wat betekent dat dan voor de individuele leden en hun dagelijkse bedrijfsvoering?
Kortom: welke impact willen we met elkaar maken en wat moeten we daarvoor doen?

2. Themalijnen: hoe vullen we deze met elkaar in, in de regio? Wat hebben we dan samen te doen?

De output van de heisessie met het bestuur dient als input voor de strategiesessies met de leden. De leden worden uitgenodigd om gezamenlijk in gesprek te gaan over wat zij te doen hebben met elkaar. Op basis van deze uitkomsten ontwikkelt het bestuur een plan van aanpak dat wordt voorgelegd aan de ALV.

Verloop

In verschillende sessies met bestuurders en inhoudelijke kartrekkers komt de wil en het enthousiasme om samen de schouders onder de themalijnen te zetten duidelijk naar voren. We houden we de ingezette beweging met veel enthousiasme op gang door naast een bestuurlijk sessie ook met de leden strategiesessies te organiseren.

Meer informatie 

> Naar de website Slimmer leven

> Netwerk Slimmer Leven zet Regie in de Regio in gang - nieuwsbericht 2021

> Aftermovie van de Kick-off op 25 november 2021 waar ruim 70 partijen het regioakkoord ‘Gezonder leven voor iedereen’ hebben getekend.