Een vitale Mijnstreek

publicatie 7 juni 2021

Looptijd: 2020- 2030
Fase: lopend
Rol Robuust: programmamanagement en netwerkregie


In de Mijnstreek ligt de gezondheid ver onder het nationale gemiddelde en is de zorg ten opzichte van andere regio’s in Nederland het duurst. Tegelijkertijd is het aantal (zorg)partijen te overzien, is er een gezamenlijke drijfveer om de schouders eronder te zetten én er gebeurt al veel in de Mijnstreek. Robuust begeleidt de Mijnstreek op weg naar een duurzame én betaalbare gezondheidszorg via een next level aanpak: de juiste zorg op de juiste plek.

Ambitie

De ambitie van de partijen in de Mijnstreek is om in 2030:  

  • de gezondheid in de regio op het gemiddelde landelijk niveau te brengen;   
  • de kwaliteit van zorg te verbeteren;   
  • de onverklaarbaar hoge zorgconsumptie en zorgkosten terug te brengen naar een vergelijkbaar niveau met de rest van Nederland;  
  • de ervaren arbeidsdruk voor alle zorgprofessionals in de Mijnstreek positief te beïnvloeden.     

Wie zijn betrokken?

In de Mijnstreek werken partijen vanuit medisch en sociaal domein vanuit hun eigen verantwoordelijkheid samen in coalities, programmalijnen en projecten. Het is hierdoor een 'netwerk van netwerken'. Iedere samenwerkingsvorm draagt op haar manier bij aan de ambitie. De samenwerking groeit, steeds meer partijen sluiten aan. Hier vind je een overzicht van de partners.

Aanpak

In de Mijnstreek wordt gewerkt via een 'next level’ aanpak: de juiste zorg, op maat, op de juiste plaats door de juiste persoon. Daarbij hoort gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering en monitoring van deze ambitie. Dit kan niet zonder de inwoners hier zelf en actief in te betrekken. Het basis-uitgangspunt voor de samenwerking is daarom de samenwerking tussen de zorgaanbieder, financier (gemeente, zorgverzekeraar) én inwoner/patiënt. Evenals het werken volgens de principes van 'integrated care' en positieve gezondheid.

Verloop

De Mijnstreek kent een rijke samenwerkingshistorie op het gebied van gezondheidszorg. Aansprekende voorbeelden hiervan zijn de proeftuinen Anders Beter (Westelijke Mijnstreek) en MijnZorg (Oostelijk Zuid-Limburg), gestart in 2013 en gericht op het samen realiseren van een gezondere populatie. De geleerde lessen van zeven jaar samenwerken binnen Anders Beter en MijnZorg zijn in 2019 gezamenlijk opgetekend. 

In 2018 werd steeds meer zichtbaar dat beide regio’s vanwege overeenkomsten in ambitie en focus steeds meer naar elkaar toegroeiden. Een ontwikkeling die ook past(e) in de landelijke trend van regionalisering van zorg. Het Zuyderland ziekenhuis, zorgverzekeraar CZ en de huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg en Westelijke Mijnstreek zetten de eerste concrete stap naar meer samenwerking over de toen nog bestaande twee regio’s heen met het ‘Pact van Terworm’. Deze stap zorgde voor een next-level samenwerking.
In dit ‘Pact van Terworm” gaven de huisartsorganisaties, ziekenhuis, zorgverzekeraar en Burgerkracht Limburg  aan, samen de verantwoordelijkheid te nemen om de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg in de Mijnstreek naar een ‘next level’ te brengen.  

pact-2018-kl.jpg

Bestuurders van regionale partijen, betrokken bij het Pact van Terworm

Kerncoalitie 
Genoemde partijen bij het “Pact” hebben zich, aangevuld met VVT partijen, verenigd in de KerncoalitieRobuust maakt deel uit van het programmabureau kerncoalitie (programmamanagement) en coördineert de ondersteunende werkgroepen Communicatie en Data, Analyse en Informatie (DAI)   

De kerncoalitie richt zich op de volgende vijf programmalijnen: 

  1. Programmalijn Anderhalvelijnszorg  
  2. Programmalijn Chronisch zieken  
  3. Programmalijn Kwetsbare ouderen  
  4. Programmalijn Regionaal Zorgpunt Mijnstreek  
  5. Programmalijn Spoedzorg  


Grote coalitie, themacoalities en preventiecoalities 
Het netwerk van netwerken in de Mijnstreek ziet er in 2021 als volgt uit: 

netwerk-Mijnstreek.jpg

 

Inmiddels is de kerncoalitie onderdeel van de grote Mijnstreekcoalitie en zijn er diverse themacoalities en twee preventiecoalities in Heerlen en Sittard gestart.   

Robuust vervult in verschillende coalities de rol van procesbegeleider en zorgt tevens samen met partijen voor verbinding tussen de coalities en voor verbinding op basis van de centrale uitgangspunten. Dit vindt plaats achter de schermen, in de coalities, maar is ook zichtbaar binnen het Mijnstreek Inspiratie Platform waar Robuust in de opbouwfase trekker van is.  
De samenwerking in de Mijnstreek is dusvolop in beweging! 

meer informatie